Searched for: subject%3A%22Oosterschelde%22
(1 - 20 of 382)

Pages

document
Wisse, Niels-Jan (author)
The Oosterschelde has been an area of morphological change for centuries. Both floodings and human influences have caused the Oosterschelde to have its current shape. During the last century before implementation of the Delta plan (1953) the estuary was still expanding as the channels deepened and the tidal flats increased. With the construction...
master thesis 2022
document
Steegers, K.A.P. (author)
Deltas are of great importance to humans all over the world. They are densely populated coastal areas, where land arises from sea. An amazing gradient where two worlds meet and nature and humans proliferate traditionally. Yet this gradient increasingly disappears due to the great technical advances since the 19th century, which tried to control...
master thesis 2015
document
Eelkema, M. (author)
In the south-western part of the Netherlands, the system of estuaries, tidal basins and islands called the Delta, has been shaped and studied by humans for centuries. By far the largest event that determined its current configuration was the storm surge that occurred in 1953. This giant flooding gave rise to one of the largest engineering...
doctoral thesis 2013
document
Stoutjesdijk, T.P. (author), De Kleine, M.P.E. (author), De Ronde, J.G. (author), Raaijmakers, T.C. (author)
Naast de bodembescherming van de Stormvloedkering in de Oostersehelde zijn inmiddels aanzienlijke ontgrondingen ontstaan. Rond deze ontgrondingskuilen zijn zettingsvloeiingen opgetreden, waarbij delen van de bodembescherming zijn beschadigd. De ontgrondingen in de Oostersehelde zorgen mogelijk ook voor problemen met de nabij gelegen...
report 2012
document
De Bruijn, R.A. (author)
After the storm surge of 1953, the Dutch Delta project was initiated in order to protect the southwestern part of The Netherlands. A storm surge barrier in front of the Oosterschelde and various dams at the back of the estuary were constructed. These interventions led to a large change of the hydrodynamics of the Oosterschelde: a large decrease...
master thesis 2012
document
De Pater, P.D. (author)
The research objective of this thesis is to determine the new hydrodynamic and morphodynamic situation in case the Oosterschelde storm surge barrier is removed, with emphasis on the development of the intertidal area. To reach the objectives of this study a literature study is performed which describes the impact of the Deltaworks. An analytical...
master thesis 2012
document
Leeuwdrent, W.J. (author)
After the disastrous floods in 1953 in the Netherlands, measures are taken to improve the safety in the Netherlands. In the Southwest of the Netherlands a couple of tidal basins are closed by the construction of dams and storm surge barriers. The closure of tidal basins shortens the coastal length and can result in a cost reduction comparing...
master thesis 2012
document
Tangelder, M. (author), Ysebaert, T. (author)
Dit onderzoek is onderdeel van het Beleid Ondersteuning 2011 Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (BO-11-015-004) van het Ministerie van EL&I. Deze studie is onderdeel van een 5-tal taken en betreft taak 2 Alternatieve waterkeringen. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de...
report 2012
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting raai 9 (voordelta), 27 juli 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten. Debietmeting Raai I (monding), 27 april 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie meetresultaten Debietmetig Raai IV Oosterschelde, 17 maart 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai VII Oosterschelde, 18 februari 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai IIIb (Zierikzee), 14 januari 2010.
report 2010
document
Van den Boomgaard, M. (author), Van de Rest, P. (author)
Het doel van deze studie is de invloed van de prognosebodem voor het jaar 2062 op de golfhoogte (Hs), golfperiode (Tpm) en golfbelasting (Z1) uit de bestaande detailadviezen van de Oosterschelde vast te stellen. Daarnaast is in deze studie een advies gegeven of en hoe men ook voor dijkvakken waar nog geen detailadvies is afgegeven de invloed van...
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai 11 Roompot West, 10 april 2009.
report 2010
document
Liu, J. (author)
Compare the 1D spectrum computed in SWAN (Svasek, 2007) with it measured by buoy OS4 in the Oosterschelde Estuary, serious underestimation of wave energy can be found on low-frequency band. Investigation has been performed to find the possible reasons for the missing energy on low frequency part. In this study, diffraction is hypothesized as the...
master thesis 2009
document
Hoogduin, L. (author)
The aim of this research is to determine to what extend the scour holes limit the sediment transport through the Eastern Scheldt storm surge barrier and whether or not human adaptations, like sand-nourishments in the scour holes, can have a positive effect on the sediment import. To investigate these scenarios a numerical model (Delft3D) is used...
master thesis 2009
document
Jacobse, J.J. (author), Van der Zel, M. (author), Arnold, E. (author), Hofstad, E.J. (author)
Het in beeld brengen van toekomstige veranderingen in de Oosterschelde, uitgaande van de beschikbare bodemopnamen, vereist een stapsgewijze aanpak. Inhoudelijk worden eerst de bodems geanalyseerd en samengevoegd. Daarna vormen de bodems de basis voor het samenstellen van een zandbalans en het ontwikkelen van een prognosemodel. Op basis van het...
report 2008
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2007
Searched for: subject%3A%22Oosterschelde%22
(1 - 20 of 382)

Pages