Searched for: subject%3A%22Oosterschelde%22
(1 - 20 of 363)

Pages

document
Eelkema, M. (author)
In the south-western part of the Netherlands, the system of estuaries, tidal basins and islands called the Delta, has been shaped and studied by humans for centuries. By far the largest event that determined its current configuration was the storm surge that occurred in 1953. This giant flooding gave rise to one of the largest engineering...
doctoral thesis 2013
document
Stoutjesdijk, T.P. (author), De Kleine, M.P.E. (author), De Ronde, J.G. (author), Raaijmakers, T.C. (author)
Naast de bodembescherming van de Stormvloedkering in de Oostersehelde zijn inmiddels aanzienlijke ontgrondingen ontstaan. Rond deze ontgrondingskuilen zijn zettingsvloeiingen opgetreden, waarbij delen van de bodembescherming zijn beschadigd. De ontgrondingen in de Oostersehelde zorgen mogelijk ook voor problemen met de nabij gelegen...
report 2012
document
Tangelder, M. (author), Ysebaert, T. (author)
Dit onderzoek is onderdeel van het Beleid Ondersteuning 2011 Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (BO-11-015-004) van het Ministerie van EL&I. Deze studie is onderdeel van een 5-tal taken en betreft taak 2 Alternatieve waterkeringen. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de...
report 2012
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting raai 9 (voordelta), 27 juli 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten. Debietmeting Raai I (monding), 27 april 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie meetresultaten Debietmetig Raai IV Oosterschelde, 17 maart 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai VII Oosterschelde, 18 februari 2010.
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai IIIb (Zierikzee), 14 januari 2010.
report 2010
document
Van den Boomgaard, M. (author), Van de Rest, P. (author)
Het doel van deze studie is de invloed van de prognosebodem voor het jaar 2062 op de golfhoogte (Hs), golfperiode (Tpm) en golfbelasting (Z1) uit de bestaande detailadviezen van de Oosterschelde vast te stellen. Daarnaast is in deze studie een advies gegeven of en hoe men ook voor dijkvakken waar nog geen detailadvies is afgegeven de invloed van...
report 2010
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai 11 Roompot West, 10 april 2009.
report 2010
document
Jacobse, J.J. (author), Van der Zel, M. (author), Arnold, E. (author), Hofstad, E.J. (author)
Het in beeld brengen van toekomstige veranderingen in de Oosterschelde, uitgaande van de beschikbare bodemopnamen, vereist een stapsgewijze aanpak. Inhoudelijk worden eerst de bodems geanalyseerd en samengevoegd. Daarna vormen de bodems de basis voor het samenstellen van een zandbalans en het ontwikkelen van een prognosemodel. Op basis van het...
report 2008
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2007
document
Arnold, E. (author)
In dit detailadvies zijn de golfcondities beschreven voor de Oesterdam. Het detailadvies is opgebouwd uit twee delen: het samenvattende advies (ontwerpwaarden) en de bijlagen (aanpak/resultaten detailadvies en afslagberekeningen)
report 2007
document
Blom, J. (author)
report 2007
document
Geurts van Kessel, A.J.M. (author)
‘Verlopend tij’ is een bekkenrapportage over de Oosterschelde gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Wereldwijd wordt in toenemende mate bij het beheer van mariene gebieden de ‘ecosysteembenadering’ gebruikt. Uitgangspunt bij deze benadering is dat het ecosysteem centraal gesteld wordt en dat, rekening houdend met de...
report 2004
document
Ens, B.J. (author), Smaal, A.C. (author), De Vlas, J. (author)
This publication summarises the findings of the scientific research projects carried out as part of EVA II, the second phase in the evaluation of shellfish fisheries policy in the Zeeland Delta and the Wadden Sea, and relates these findings to other studies on the ecological effects of shellfish fisheries in the Wadden Sea and elsewhere. Four...
report 2004
document
Van Maldegem, D. (author), De Jong, D. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van twee decennia monitoring van de sedimentatie op drie schorren in de Oosterschelde en de invloed hiervan op de netto hoogteligging. Deze resultaten zijn mede een maat voor de ontwikkeling van de schorren in de Oosterschelde in de toekomst. Bij de interpretatie is uitgegaan van de werking van de...
report 2004
document
Holland, A.M.B.M. (author), Berrevoets, C.M. (author), Consemulder, J. (author), Peperzak, P.L. (author), Stikvoort, E.C. (author), Twisk, F. (author), Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Wolfstein, K. (author)
Als het water vanaf mei 2004 wordt ververst, zal er een grote verandering optreden in met name het watersysteem. De waterkwaliteit zal naar verwachting merkbaar verbeteren en die verbetering zal effect hebben op het ecologisch functioneren van het hele gebied. Door de ontwikkelingen in het watersysteem goed in de gaten te houden (te monitoren)...
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2003
Searched for: subject%3A%22Oosterschelde%22
(1 - 20 of 363)

Pages