Searched for: subject%3A%22Oosterscheldekering%22
(1 - 17 of 17)
document
Wongnitchakul, Aphitchaya (author)
The acceleration of the sea level rise will have an immediate global impact, especially on the Delta works. This projection increases the challenge for flood protection strategies and the existing flood barriers that currently lack adaptation for the higher water level. As an opportunity from the negative outcome of climate change and the most...
master thesis 2023
document
Van der Aart, T. (author)
The worst flood of the 20th century happened at the night of January 31, 1953. After this disastrous flood the Dutch government came up with The Deltaworks, a large scale plan to protect the hinterland against future threats of high water. As part of the Deltaworks the Eastern Scheldt area was compartmentalized with the Eastern Scheldt storm...
master thesis 2015
document
Van Straten, R.W. (author)
In this thesis a feasibility study is performed for the design of fibre reinforeed polymer (FRP-) slides to replace the steel slides in the Eastern Scheldt storm surge harrier. The advantage of using FRP-slides is the far better corrosion resistance then in case of using steel. For the design different variants of FRP-slides have been...
master thesis 2013
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author)
Ten behoeve van een optimale keuze van een beheersstrategie voor de stormvloedkering is het nodig inzicht te hebben in het faalgedrag van glooiingen langs de Oosterscheldedijken. Hieroe zijn o.a. proeven gedaan in de Deltagoot van het WL. Deze nota analyseert de proefresultaten en vertaalt e.e.a. naar de aanwezige glooiingen langs de...
report 1984
document
Keuring van filtermaterialen, dustpan zuigen. Roltransport van filtermateriaal, plaatsen van de ondermat, plaatsen van de bovenmat, erosiebescherming, opschonen. Stabiliteit van koppen (zand en steen). Ontzanden. Storten van steen, Verdichten, verankeringen, vehalen van de Jan Heymans. Erosie- en aanzandingsonderzoek. Inspectiewerk. Carjan...
report 1983
document
In deze nota is getracht alle voor het ontwerp relevante aspecten op relatief beknopte wijze te beschrijven en samen te vatten tot een aantal ontwerpeisen incl. de te hanteren toleranties. Hierdoor wordt het mogelijk om in de besteksfase en tijdens de uitvoering van het bestek terug te . vallen op de achtergronden van het waarom van de diverse...
report 1982
document
In de nota Aanzandingsverwachting, 340AZA-N- 1 s door de werkgroep AZA de te verwachten hoeveelheid aanzanding afgeschat tussen de verschillende komponenten van het funderingsbed. Die nota beperkt zich tot de voorspelling van de zandlagen voor één enkele pijler en de vertaling van deze zandlagen naar een gemiddelde laagdikte en een scheefstand...
report 1982
document
Bliek, B. (author)
Uit de gedachtenwisseling die met verschillende deskundigen heeft plaatsgevonden werd geconcludeerd dat voortgezet modelonderzoek naar ontgrondingen en aanzanding bij zeer korte expositietijden (orde 10 à 15 minuten) in twijfelachtige mate zicht zou bieden op kwantitatief betrouwbaarder resultaten. Wel werd verwacht dat met zogenaamde...
report 1982
document
Davis, P. (author)
Tijdens de uitvoering van de trilplaat verdichting van de filterconstructie damaanzet Schouwen deden zich de volgende problemen voor: (1) De vereiste verdichtingsgraad werd met het toegepaste trilproces niet gehaald, terwijl proeven t.p.v. het werkterrein Schelphoek hadden uitgewezen dat met het toegepaste trilproces gemakkelijk de gestelde...
report 1981
document
Borsje, E. (author)
Omdat gebleken is dat bij de damaazet Rogggenplaat zuid meer aanzanding is dan bij Schouwen, is een aanpassing van het filterontwerp noodzakelijk. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de gevonden meetresultaten en de consequenties voor het vigerend ontwerp. Verder worden alternatieve oplossingen binnen het vigerend ontwerp in...
report 1981
document
Davis, P. (author)
damaanzet, en een terugkoppeling van de verkregen resultaten naar de ontwerpuitgangspunten, kan worden nagegaan in hoeverre de oorspronkelijk gehanteerde ontwerpuitgangspunten nog juist zijn c.q. bijgesteld dienen te worden. Tevens zal de grootte van een aantal ontwerpuitgangspunten nauw samenhangen met de wijze van uitvoering van het damaanzet...
report 1981
document
Spaargaren, F. (author), van Oorschot, J. (author)
Evaluatie van het proces van studie en ontwerp van de stormvloedkering Oosterschelde.
report 1980
document
Kooman, D. (author)
Het vooronderzoek betreffende het fundatiebed onder de pijlers van de stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde (SVKO) bevindt zich in een beslissend stadium. Op grond van dit vooronderzoek dient de projektleiding (PGO en SGO) een beslissing te nemen met betrekking tot de principiële aard van het fundatiebed (opgebouwd als wel of niet...
report 1979
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de studie van het te verwachten gedrag van de pijlers van de stromvloedkering inde Oosterschelde onder invloed van de eindfase belastingen. Het zwaartepunt ligt op een parameterstudie m.b.t. de stabiliteit, horizontale verplaatsing en rotatie van de piler onder invloed van de eindfase...
report 1977
document
Korrelverdeling van verschillende filterfracties die gebruikt zijn bij de filteropbouw onder de Oosterscheldekering
report 1976
Searched for: subject%3A%22Oosterscheldekering%22
(1 - 17 of 17)