Searched for: subject%3A%22Retourstroom%22
(1 - 9 of 9)
document
Lievense, L. (author)
New Profile for the Amsterdam-Rhinecanal The aim of this thesis is to design a new profile for the Amsterdam-Rhine canal. The new profile needs to be well navigable and requires to have stable bank constructions. Simultaneously several social aspects have to be taken into consideration. The assignment is summarized as follows: Design a new...
master thesis 2010
document
Marell, M.H. (author)
Door het besluit om de Europoortkering in combinatie met de Stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaai te realiseren, ui de Beerdam in 1996 geopend kunnen worden. Deze opening heeft gunstige gevolgen voor de binnenscheepvaart-afwikkeling van en naar de Maasvlakte. Om de gevolgen van de opening voor de waterbewegingen in het...
master thesis 1994
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Van der Wal, M. (author)
In het detailonderzoek naar de retourstroom is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee in diverse situaties de belasting van het kanaaldwarsprofiel door de retourstroom kan worden berekend. Deze methode is op een trapeziumvormig kanaaldwarsprofiel met verdedigde taluds en een onverdedigde, horizontale bodem toegepast. Dit type...
report 1986
document
Witte, R.F. (author)
De geldigheid van de een-dimensionale retourstroomtheorie is beperkt. Zij geeft slechts een kwalitatieve indruk van de gemiddeld optredende retourstroom en spiegeldaling. De variatie van de blokkeringsfaktor de verhouding tussen nat grootspant- en kanaaldwarsoppervlak is van grote invloed op de nauwkeurigheid waarmee de retourstroom en de...
master thesis 1985
document
Conradie, J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van het tweede deel van een afstudeeronderzoek aan de afdeling Civiele techniek van de TU Delft met als onderwerp de één dimensionale retourstroomtheorie, een model voor de stroming om een schip in een kanaal dat vooral in de Verkeerswaterbouwkunde toepassing vindt. Het eerste deel is een uitgebreide...
master thesis 1983
document
De Boer, K. (author)
De oeverbeschermende werking van een rietkraag is eerder onderwerp van studie geweest. In 1981 zijn door de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst IJsselmeerpolders metingen in het Waard kanaal uitgevoerd. Deze metingen en de uitwerking hiervan kenden een aantal beperkingen. Bij de berekeningen van de golfdempende werking van het riet werd met een...
master thesis 1983
document
Ferguson, A. (author)
Hoofddoel hiervan is te komen tot ontwerpcriteria voor oeververdedigingsconstructies van scheepvaartkanalen. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de waterbeweging zoals die veroorzaakt wordt door in een kanaal varende schepen. Vervolgens zijn de erosie-aspecten in de vaargeul en de schade aan de oeverbekledingen onderzocht. Gezien de...
master thesis 1982
Searched for: subject%3A%22Retourstroom%22
(1 - 9 of 9)