Searched for: subject%3A%22Stroombeeld%22
(1 - 8 of 8)
document
Kraaijeveld, P.A. (author)
Dit is het verslag van het modelonderzoek naar de waterbeweging in de circulatiekommen ("eieren van Thijsse") bij de stuwen in de Neder Rijn. Het doel van het onderzoek was in de eerste plaats het bepalen van het stroombeeld in en rond de kommen. Kennis daarvan is onontbeerlijk ter bepaling van de uitwisseling van water en sediment tussen rivier...
master thesis 1988
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Fokkens, M. (author), Kuppers, P. (author)
In rapport M1834 wordt het belang van de stroombeeldontwikkeling voor de stabiliteit van de bestorting bevestigd. Omtrent het voorspellen van de stroombeeldontwikkeling (parametrische beschrijving) en in het bijzonder van snelheden en turbulentie-intensiteiten bij de bodem wordt opgemerkt dat nog veel systematisch onderzoek verricht zal moeten...
master thesis 1985
document
Hagemeijer, P.M. (author)
Het vakgebied dat binnen deze problematiek bestaat is dermate groot en gespecialiseerd dat in deze scriptie niet op alle aspecten gedetailleerd ingegaan kan worden. Het zwaartepunt in dit verslag valt op wervelgeïnduceerde beweging van slanke constructies in een uniforme stroming. Omdat de beschrijving van dit fysisch gebeuren dermate moeilijk...
master thesis 1984
document
Jansen, E.F.P. (author)
Dit ontwerp omvat een model onderzoek naar het stroombeeld rond een pijp, die horizontaal is opgesteld nabij een zandbed en die dwars op de stroomrichting geplaatst is. Het stroombeeld is eenparig. Onderzocht is in hoeverre de potentiaalstromingstheorie toepasbaar is en of het resultaat hiervan bruikbaar is om een ontgrondingsdiepte te berekenen...
master thesis 1981
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
Searched for: subject%3A%22Stroombeeld%22
(1 - 8 of 8)