Searched for: subject%3A%22Waterbouwasfaltbeton%22
(1 - 18 of 18)
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 4 2 Liggermodellen 6 2.1 Theorie 6 2.2 Verificatie 9 3 Materiaaleigenschappen 12 3.1 Theorie 12 3.2 Herberekening 23 4 Lokale verschillen materiaaleigenschappen 26 4.1 Theorie en orde van grootte 26 4.2 Verificatie 26 5 Conclusies 27 6 Referenties 28
report 2005
document
Moenielal, M. (author), Tolman, F. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft KOAC*NPC een studie uitgevoerd naar toepassing van de bezwijksterkte (buigtreksterkte) om de vermoeiingslevensduur van waterbouwasfaltbeton te bepalen. Er is een aantal factoren die aanleiding hebben gegeven voor het uitvoeren van deze studie: • in dijkvakken met een grote variatie in de...
report 2005
document
De Looff, A.K. (author), Galjaard, P. (author)
Naar aanleiding van twijfelachtige resultaten van de stijfheidsbepaling op asfalt en van metingen op een aluminium kalibratiebalk, beide verricht in de driepuntsbuigopstelling, is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen die optreden bij het gebruik van diverse varianten van de opstelling. In het onderzoek zijn een drietal opstellingen onder...
report 2004
document
De Looff, A.K. (author), Moenielal, M. (author)
In deze literatuurstudie wordt bekeken welke proefopstellingen en welke proefcondities zijn gebruikt om met behulp van 3-puntsbuigproeven de dynamische stijfheidsmodulus (Eo) en de levensduur te bepalen voor waterbouwasfaltbeton. Om inzicht te krijgen in de proefopstelling en proefcondities zijn een aantal rapporten bestudeerd. De belangrijkste...
report 2003
document
Den Herder, A.J. (author)
Voor het "Toetsen op Veiligheid" wordt asfaltbeton uit bekledingen beproefd in driepuntsbuigproeven. In de proeven worden de stijfheids- en vermoeiingseigenschappen bepaald. Het doel van het onderzoek is te bepalen hoeveel intrinsieke "veiligheid" er in de proefmethode zit. De standaardproef wordt uitgevoerd met een belastingfrequentie van 1 Hz....
report 1998
document
Versluis, A. (author), Den Herder, A.J. (author)
INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROEFSTUKKEN 4 3. PROEFOPSTELLING EN PROEFUITVOERING6 3.1. Proefopstelling 6 3.2. Proefuitvoering 6 3.2.1. Bepaling E-dynamisch 6 3.2.2. De vermoeiingsproeven 8 4. RESULTATEN 11 4.1. Resultaten E-dynamisch 11 4.2. Resultaten vermoeiing 12 5. LITERATUURLIJST 16 BIJLAGE 1: RESULTATEN BIJLAGE 2: GRAFIEKEN
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Versluis, A. (author)
Inhoud: 1. Inleiding 2. Ontwerp en toetsing 3. Vermoeiing 4. Resultaten 5. Veroudering 6. Spreiding 7. Onderzoek 8 Conclusies 9. Tot besluit 10. Stelling
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
In de nieuwe wet op de waterkeringen moet de beheerder van een zeedijk iedere 5 jaar een uitspraak doen over de veiligheid van zijn dijk. Het betreft dan het kunnen doorstaan van een zogenaamde superstorm. Met de aktuele vermoeiingseigenschappen van het asfalt wordt berekend of de bekleding een superstorm kan doorstaan. De...
report 1994
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Afleidingen 3 2.1. Inleiding 3 2.2. Infinitesimale elementen beschouwing 3 2.2.1. Drie-dimensionaal 3 2.2.2. Twee-dimensionaal 6 2.3. Ligger beschouwing 7 2.3.1. Elastisch 7 2.3.2. Visco-elastisch 11 2.4. Lineaire modellen 14 3. Oplossingen 18 3.1. Balk 18 3.1.1. Zuivere buiging 18 3.1.2. Buiging met dwarskracht...
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author)
Asfaltbeton wordt veelvuldig toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken. Bij het ontwerpen van bekledingen is de golfbelasting tijdens zware stormen een belangrijk gegeven. In de huidige berekening van de laagdikte speelt de dynamische buigtreksterkte van het asfalt bij relatief lage aantallen lastherhalingen een overheersende rol. Ook de...
report 1992
document
Montauban, C.C. (author), Van der Kooij, J. (author)
Inhoud 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bijlagen : 1 - Situatie Dijkvak Paesens-Wierum 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1991
document
Ruygrok, P.A. (author)
INHOUD: 1. INLEIDING 1 2. PRINCIPE-OPZET VAN HET PROEFPROGRAMMA 3 2.1 Modelbepalende proeven 3 2.2 Verificatie proeven 6 2.3 Toegevoegd onderzoek 6 3. MONSTERPREPARATIE 8 4. DE MEETOPSTELLING 10 4.1 De belastingsmodule 10 4.2 De proefcel 10 4.3 De meetconfiguratie 10 4.4 Regeling en data-acquisitie 12 5. DATABEWERKING EN PRESENTATIE 15 6....
report 1991
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud : 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bi jlagen : 1 - Situatie Damvak Middelplaat 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1990
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud; 1. Inleiding 2. Westkapelse Zeedijk 3. Opzet proefvakken 4. Aanleg proefvakken 5. Monstername 6. Analyseresultaten (Standaard) 7. Vergelijking dichtheid proefstuk 8. Vergelijking proefvakdata met opleveringscontrole 9. Stijfheidsmoduli 10. Sterkte 11. Conclusies 12. Referenties 13. Bijlagen
report 1989
document
Troost, E. (author)
INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 1. Inleiding 2. Beproevingstechnieken en monstergegevens 2.1. Mogelijkheden 2.2 Variabelen 2.3. Herkomst monsters 3. Beproevingsschema 3.1. Algemeen 3.2. Vervormingsges tuurde proeven naar bezwijken 3.3. Spanningsrelaxatle-proeven 3.4. Hoogfrequente vervormingsgestuurde proef 4. Resultaten 4.1. Vervormingsges tuurde...
report 1987
document
Troost, E. (author)
In deze paragraaf worden de specifieke materiaaleigenschappen cq. kenmerken van asfaltbeton, zoals deze uit eerder onderzoek bekend zijn, weergegeven. - Het materiaal asfaltbeton heeft verschillende materiaalkarakteristieken voor trek- dan wel drukspanning. - De waarde van diverse materiaalparameters, zoals elasticiteitsmoduli en...
report 1987
document
Montauban, C.C. (author)
-Bereiding van proefstukken waterbouwasfaltbeton op lab-schaal met een constante kwaliteit blijkt tot de mogelijkheden te behoren. Bij 7% bitumen kan de verdichting vermoedelijk lichter zijn dan de standaardmethode voor wegenbouwmengsels om een holle ruimteniveau van circa 4% te bereiken. Het is de vraag of dit ook bij 6, 5% bitumen het geval...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In de opdracht van de CVA wordt gesteld dat kwaliteit en duurzaamheid van uit te voeren asfaltbekledingen van dijktaluds kan worden opgevoerd door het bereiken van hogere verdichtingsniveaus. De CVA heeft onderzocht op welke wijze de grootste dichtheid en daarmee de grootste duurzaamheid verkregen kan worden. Bij het onderzoek zijn in...
report 1975
Searched for: subject%3A%22Waterbouwasfaltbeton%22
(1 - 18 of 18)