Searched for: subject%3A%22aanslibbing%22
(1 - 18 of 18)
document
Merckelbach, L.M. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
Winterwerp, J.C. (author)
report 2001
document
Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Dijkema, K. (author), Nicolai, A. (author), de Vlas, J. (author), Smit, C. (author), Jongerius, H. (author), Nauta, H. (author)
Overzicht van het onderzoek naar de noodzaak en effectiviteit van kwelderwerken tot handhaving van de kustlijn van de Waddenzee na het besluit om deze niet meer te gebruiken voor landaanwinning. Zowel de morfologische als ecologische aspecten komen aan de orde. Technische informatie over opslibbing, rijzendammen en greppels.
report 2001
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 1999
document
Klaassen, G.J. (author)
report 1999
document
Van Schijndel, S.A.H. (author), Kranenburg, C. (author)
Jachthavens aan rivieren slibben steeds verder dicht. Als gevolg hiervan lopen de kosten voor het beheer van een dergelijke haven zo hoog op dat enkele havens misschien zelfs moeten sluiten. Daarom is er landelijk een onderzoek gestart om te bezien of de aanslibbing verminderd kan worden door aanpassing van de vormgeving van de haven....
report 1997
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Winterwerp, J.C. (author)
report 1996
document
Dollee, A.W. (author), Winderwerp, J.C. (author)
Overzicht onderzoeksprogramma slib
report 1989
document
Booij, R. (author)
Literatuuroverzicht.
report 1987
document
Booij, R. (author)
Dit rapport is een verslag van een experimenteel onderzoek betreffende de waterbeweging in havens aan een rivier. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van mei t/m oktober 1986 in een hiertoe ontworpen goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de Faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek is...
report 1986
document
Booij, R. (author), Yu, X.Q. (author)
De sedimentatie in een haven wordt o.a. bepaald door de wateruitwisselingen door de havenmond en de stromingspatronen in de haven. Dit onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot het geval van door entrainment (meeslepen) van water uit het havenbekken in de menglaag tussen de rivier en het havenbekken veroorzaakte uitwisseling. Afgezien wordt van...
report 1986
document
Swart, P.F. (author)
Aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika worden verschillende baggerwerken uitgevoerd, waarvan er een bestaat uit het op diepte houden van de vaargeul in de monding van de Berbice rivier in Guyana. De vaargeul die door slib- en modderbanken naar diep water loopt, verondiept regelmatig door aanslibbing. Het vermoeden bestaat dat de...
master thesis 1985
document
Bormans, R. (author)
In de havenmond van de Rotterdamse Botlekhaven is bij wijze van proef een slibscherm geplaatst om aanslibbing van het havenbekken tegen te gaan. De schade aan het slibscherm en de drijvers, die het omhoog houden, was enorm ten gevolge van het passeren van diep stekende schepen. In opdracht van de projectgroep 'slibscherm' ,(een onderdeel van de...
master thesis 1985
document
Provoost, G.A. (author)
Het doel van dit onderzoek is het vinden van een verklaring voor de invloed van relatief dunne lagen afzettingen op de transportkapaciteit van leidingen. Grote energieverliezen in watertransportleidingen, waarschijnlijk veroorzaakt door plastische afzettingen aan de binnenzijde van de buis worden in een groot aantal publikaties beschreven....
master thesis 1974
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1970
Searched for: subject%3A%22aanslibbing%22
(1 - 18 of 18)