Searched for: subject%3A%22afschuiving%22
(1 - 19 of 19)
document
Bosters, R. (author)
Het faalmechanisme “Afschuiving van een steenzetting evenwijdig langs een dijktalud” vormt onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Op grond van de onderzoeksresultaten heeft de ENW-klankbordgroep Steenbekledingen ingestemd met aanpassing van de huidige toetsmethodiek Afschuiving. De huidige (gedetailleerde)...
report 2008
document
Blommaart, P. (author)
Het document betreft een samenvatting van een presentatie van Peter Blommaart, projectleider Waterkeren bij de afdeling Waterkeren (AK) van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Deze presentatie richt zich op de gebeurtenissen in Wilnis. Er wordt ingegaan op: • De locatie van de afschuiving (waar is het gebeurd?). • De...
report 2003
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Beschrijving van het het herstel van een oeverafschuiving, inclusief foto's van voor en na de afschuiving.
report 1996
document
Meijers, P. (author)
In het rapport wordt kort ingegaan op het mechanisme afschuiven van taludbekledingen. Voor twee veel voorkomende constructies (steenzetting op een dijk en blokkenmat op een kanaaloever) worden ontwerpgrafieken gegeven. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de sterkte van een teenconstructie, de toe te passen veiligheidsfactoren en de...
report 1994
document
Bakker, K.J. (author)
Ten einde oevers en dijken tegen golfaanval te beschermen, worden deze vaak voorzien van een gezette steenbekleding. De bij het ontwerp in beschouwing te nemen bezwijkmechanismen zijn onder andere; het door verschildrukken uitlichten van stenen, het afglijden van de bekledingslaag, en instabiliteit van de onderlagen. In dit verhaal, zullen we...
report 1987
document
Den Haan, E.J. (author)
Lange tijd zijn glijvlak berekeningen uitgevoerd met methoden als die van Hoogenboom/IJsseldijk, Bishop of Spencer. Het gemeenschappelijke van deze methoden is o.a., dat de schuifspanning in een punt van het glijvlak rechtstreeks gerelateerd wordt aan de diepte van het punt. Meer en meer groeit het inzicht, dat deze methoden sterk...
report 1986
document
Den Haan, E.J. (author)
Deze literatuurstudie richt zich op de stabiliteit en de deformaties van taluds op slappe ondergrond. Slappe ondergrond is er in Nederland in overvloed, en taluds die op deze ondergrond worden gemaakt zijn er ook vele, in de vorm van kaden, rivier- en zeedijken, aardebanen van wegen, enz. Dat een studie van de stabiliteit en deformaties van deze...
report 1986
document
De Swart, P.F. (author)
In het rapport wordt eerst het theoretisch kader van de consolidatie en afschuiving toegelicht waarna in hoofdstuk 3 het computerprogramma behandeld wordt. In hoofdstuk 4 is het gebruik van de computerprogramma's opgenomen met daarna een aantal berekeningsvoorbeelden en bijbehorende conclusies. In hoofdstuk 5 zijn de adviezen voor een...
master thesis 1986
document
Schotman, G.J.M. (author)
In Schelphoek is een proeftalud opgericht, dat voor een deel bestaat uit zandasfalt. Dit talud is belast om het gedrag van zandasfalt in combinatie met onbehandeld zand te bestuderen. Teneinde de waarnemingen met behulp van berekeningen te kunnen beoordelen, is met het elasto-plastische elementen programma PLAXIS een stabiliteitsberekening...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
deel 1: feitelijke gang van zaken bij ontwerp en uitvoering en analyse hiervan deel 2: oorzaken afschuiving deel 3: samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor volgendeonderzoeken. Naar aanleiding van de zich eind oktober 1984 voorgedaan hebbende afschuiving van een deel (circa 200 m) van het in uitvoering zijnde dijkversterkingswerk te...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Betreffende een proefafschuiving van een dijk in de Auvergnepolder nabij Tholen.
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In Hoofdstuk 1 van Deel I is aangegeven om welke redenen een elementenanalyse van de waterspanningsinductie-dissipatieprocessen en van de stabiliteit werden uitgevoerd. De toegepaste methode wijkt in menige punten af van de klassieke aanpak. In het rapport CO 240672/30 worden de resultaten van een stabiliteitsanalyse volgens de voor de...
report 1985
document
Swart, P.F. (author)
Aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika worden verschillende baggerwerken uitgevoerd, waarvan er een bestaat uit het op diepte houden van de vaargeul in de monding van de Berbice rivier in Guyana. De vaargeul die door slib- en modderbanken naar diep water loopt, verondiept regelmatig door aanslibbing. Het vermoeden bestaat dat de...
master thesis 1985
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
document
Smink, H.L.H. (author), Roelofsen, N.W. (author)
Voor het testen van methoden voor bochtafsnijding in de Eendracht heeft de Deltadienst het plan opgevat de methoden te toetsen aan de hand van een geforceerde afschuiving in de oude dijkgedeelte. De Auvergne polder bleek de beste kandidaat. Het verslag beschrijft een voorstel volgens hetwelk een afschuiving zo goed mogelijk tot stand kan worden...
report 1971
Searched for: subject%3A%22afschuiving%22
(1 - 19 of 19)