Searched for: subject%3A%22analyse%22
(61 - 80 of 179)

Pages

document
Belletti, B. (author), Esposito, R. (author), Damoni, C. (author)
The paper adopts the FEM to describe the behaviour of a squat shear wall subjected to monotonic loading conditions. Nonlinear finite element analyses (NLFEA) have been performed with the model, denoted as PARC_CL, implemented at the University of Parma in the user’s subroutine UMAT.for for the ABAQUS Code. The PARC_CL model, suitable for...
conference paper 2013
document
Belletti, B. (author), Damoni, C. (author), Hendriks, M.A.N. (author), Den Uijl, J.A. (author)
According to the new fib Model Code 2010 the design shear resistance of a reinforced concrete (RC) structure can be evaluated through analytical and numerical calculation methods that fall into four different levels of approximations; the complexity and the accuracy of the calculated shear resistance increases with increasing the level of...
conference paper 2013
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Vermaas, T. (author)
In Nederland ligt ongeveer 27% van het landoppervlak onder zeeniveau. Ons economische hart - (het westen van) de randstad - is erg kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee. Sinds 1990 wordt de kust beschermt door zandsuppleties, ook wel ‘zachte bescherming’ genoemd. In 2001 is besloten om het totale zandvolume van het actieve kustsysteem - het...
report 2012
document
Wang, M. (author), Daamen, W. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), van Arem, B. (author)
Driver assistance systems support drivers in operating vehicles in a safe, comfortable and efficient way, and thus may induce changes in traffic flow characteristics. This paper put forward a receding horizon control framework to model driver assistance systems. The accelerations of automated vehicles are determined to optimise a cost function,...
conference paper 2012
document
Van Wijngaarden, A. (author)
Duurzaamheid is uitgegroeid tot een groot deel van de bouwsector, waar milieu-classificatiesystemen vaker worden gebruikt. Dit onderzoek draait om een case study onderzoek met kwalitatieve interviews uitgevoerd met een groot bouwbedrijf uit Nederland met het oog op de ontwerpfase van een milieu-classificatiesysteem, BREEAM-NL, en hoe het invloed...
master thesis 2012
document
Rienstra, S. (author), Meulendijk-de Mol, P. (author), Van Zwet, E. (author)
In deze KBA worden dus de kosten en baten berekend van het eerder beschikbaar hebben van een grotere nieuwe sluis (projectalternatief) ten opzichte van de situatie waarin de bestaande Noordersluis in 2029 wordt vervangen door een sluis van vergelijkbare omvang (nulalternatief). In de KBA zijn drie groottes doorgerekend, de breedte is 60, 65 en...
report 2012
document
Brasser, E.A. (author)
Voor de Zeetoegang IJmuiden is in de periode tot oktober 2008 een MIRT verkenning uitgevoerd. Deze verkenning heeft geleid tot een Convenant voor de Planstudiefase tussen de betrokken partijen (Rijk, provincie, gemeente), op basis waarvan de minister besloten heeft het project toe te laten tot de Planstudiefase van het MIRT. Er is gekozen om...
report 2011
document
Hegeman, J.J.H. (author)
Gedurende een lange periode kon de kantorenmarkt als een aanbodgestuurde markt worden beschouwd. Het aanbod was kleiner dan de vraag en nieuwe kantoren werden, ongeacht locatie en kwaliteit, vrijwel zonder problemen gevuld. Daar is inmiddels verandering in gekomen. De leegstand in de kantorenmarkt is groot en er is sprake van een vragersmarkt,...
master thesis 2011
document
Anonymus, A. (author)
De MKBA richt zich op de kosten en baten van maatregelen die tot doel hebben om de kans op een overstroming te reduceren. Voor de dijken die het achterland direct beschermen tegen grootschalige overstromingen vanuit de kust, rivieren en meren (de zgn. A-keringen) zijn economisch optimale beschermingsniveaus berekend. Daarnaast zijn de kosten in...
report 2011
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut worden als de verschillende partijen zich goed organiseren in de samenwerking, en als de kosten en baten zichtbaar gemaakt kunnen worden: voor de eigenaar, de...
book 2011
document
Ramtahalsing, I.S. (author)
De hoofdonderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport is “Waarom levert biomassavergisting, de vergisting van mest in het bijzonder, slechts een geringe bijdrage aan de duurzame energieproductie in Nederland en hoe kan dit verbeterd worden?”. Het onderzoek is middels een knelpuntenanalyse uitgevoerd.
master thesis 2010
document
De Groot, D. (author)
De toegenomen concurrentie in de Europese luchtvaart heeft ervoor gezorgd dat kostenbesparingen steeds belangrijker worden omdat consumenten vragen om lage ticketprijzen. Er zijn critici die menen dat het mogelijk is dat de veiligheid in de sector zal afnemen omdat het voor private partijen interessanter is om te investeren in private waarden...
bachelor thesis 2010
document
Scharpff, J.C.D. (author), Kok, K.A. (author), Steenbergen, O. (author)
This report describes the entire internship process we went through at Joost Technologies, to complete the Bachelor Computer Science program at the University of Delft. Joost Technologies strives to offer users, content owners and advertisers a world-wide, community- driven platform for video content. In the heart of this platform Joost uses a...
bachelor thesis 2010
document
Lopes, C.S. (author)
For a long time, the application of composite materials was restricted to military aircraft and secondary structures of commercial aircraft. Furthermore, the design possibilities offered by composite laminates were narrowed to quasi-isotropic configurations due to their closer behaviour with monolithic materials, hence with a more predictable...
doctoral thesis 2009
document
Markus, C.W. (author)
master thesis 2009
document
Van Velzen, V.C.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag ' Welke invulling krijgt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), ingezet als beleidsinstrument bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, en op welke wijze kan de waarde van cultureel erfgoed daarin opgenomen worden?' In het theoretisch kader is de huidige literatuur uiteen...
master thesis 2009
document
Brière, C. (author), Cohen, A.B. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author), Arens, S.M. (author)
report 2008
document
Wenneker, I. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author)
report 2007
Searched for: subject%3A%22analyse%22
(61 - 80 of 179)

Pages