Searched for: subject%3A%22analyse%22
(161 - 179 of 179)

Pages

document
Almering, J.H.J. (author)
book 1986
document
Almering, J.H.J. (author), Bavinck, H. (author), Goldbach, A.W. (author)
book 1986
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 2 behandelt functies met twee of meer variabelen. De hoofdstukken gaan over impliciete functies, extreme waarden, vectoranalyse, vlakke krommen, ruimtekrommen, lijnintegralen, meervoudige integralen, integraalstellingen, massa, zwaartepunt en traagheidsmoment traagheids moment, en de gamma- en bêta-functie.
book 1986
document
Van de Kerk, F. (author), Olthof, M. (author)
Deze studie bestaat uit een vooronderzoek, gevolgd door drie deelonderzoeken. Vooronderzoek (deel I): Van de Noorder- en Zuiderhavendam te Hoek van Holland wordt nagegaan wat de ontwerp- en uitvoeringsfilosofie geweest is. Dit onderzoek richt zich met name on: 1 - de ontwikkeling van het dwarsprofiel. 2 - de dimensionering van de bekledingslaag...
master thesis 1986
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wubs, A.J. (author)
In het kader van risicoanalyse van alle faalmechanismen voor waterkeringen is een aantal studies naar deelaspekten uitgevoerd. Daarnaast is een projekt gedefinieerd waarin de gehele procedure aan de hand van een voorbeeld wordt gedemonstreerd. Om dit mogelijk te maken, zijn de gebruikte mechanisch-fysische modellen eenvoudig gehouden en is...
report 1985
document
Nautical Innovation Services (author)
report 1985
document
Laurentius, G. (author)
In de zomer van 1977 viel de elektriciteitsvoorziening uit in New York. Pas na 25 uur keerde de spanning terug. Door ontregeling van het autoverkeer had de brandweer moeite branden te bereiken. De beurs van New York en de banken bleven een dag gesloten. De voedselvoorziening werd verstoord omdat liften en diepvriezers niet meer werkten en...
book 1984
document
de Haas, R.S. (author), Dekkers, M. (author), Janssen, M.C.W.M. (author), Snit, M.G. (author)
report 1984
document
Geldof, H.J. (author)
Bij de experimenten met de sedimentatiebalans in 1979 en 1980 zijn sedimentmonsters gebruikt bestaande uit verschillende zandsoorten. Deze soorten zijn verkregen door herhaalde uitzeving van modelzand dat reeds in het laboratorium aanwezig was. Daarvoor zijn draadzeven gebruikt met een maaswijdte-interval waarvan de verhouding tussen boven- en...
report 1982
document
Doorn, J.T.M. van (author)
report 1981
document
Jansen, S.E.A. (author)
Zandgolven, die een groot gedeelte van de zuidelijke Noordzee - bodem bedekken, vormen in bepaalde gebieden door hun diepteligging voor de tegenwoordige scheepvaart een ongewenst obstakel. Het is daarom, dat waar nodig de toppen van de zandgolven tot op voldoende diepte weggebaggerd dienen te worden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld in de Eurogeul....
report 1981
document
Vrijling, J.K. (author)
De beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van riskante aktiviteiten heeft twee kanten: enerzijds de maatstaven die de bevolking aanlegt, anderzijds de objectieve methoden ter bepaling van de gevo1gen van ongewenste gebeurtenissen en de kans daarop. Vooral de tweede kant van het probleern zal het werkgebied van de ontwerpende civiel...
report 1980
document
Voogt, L. (author)
Doel van dit rapport is de lezer inzicht te verschaffen in het gebruik van de FFT-routine van R.C. Singleton zoals die in het rekencentrum van de T.H. - Delft in gebruik is. Voor een beschrijving van de werking van deze routine wordt verwezen naar het in de literatuurlijst vermelde artikel van Singleton (Lit. 1). Met nadruk wordt erop gewezen...
master thesis 1979
document
Cirkel, R.J. (author)
Deze studie bestaat uit een hoofdrapport en 5 deel rapporten (A t/m E)
report 1978
document
Dingemans-Tanis, M.P. (author)
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Maiwald, K. (author)
report 1972
document
Bijl, J. (author)
book 1969
document
Huisman, P. (author)
lecture notes 1966
Searched for: subject%3A%22analyse%22
(161 - 179 of 179)

Pages