Searched for: subject%3A%22baggerspecie%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
De Best, J. (author), Van Elswijk, M. (author), Wijdeveld, A. (author)
De noodzaak om te baggeren in Nederland is evident. Dit werd onlangs opnieuw bevestigd door het in juli 2005 verschenen Kabinetstandpunt Waterbodems [1]. Hierin wordt aangegeven dat het uit economisch oogpunt (scheepvaart) noodzakelijk is om de baggerachterstand in Nederland op korte termijn weg te werken. Om de veiligheid in Nederland te kunnen...
report 2006
document
Scheffer, F. (author), Gemmeke, M. (author), Spoelstra, H. (author), Wijdeveld, A. (author), Smedes, F. (author), Vink, J. (author), Van de Heuvel, H. (author), Van Breukelen, B. (author), De Best, J. (author)
In 2004 is gestart met het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD). Uitloging betreft het uittreden van verontreinigingen uit het baggerspeciedepot en verspreiding is vervolgens de verplaatsing van de verontreinigingen in het watervoerend pakket. Aanleiding voor het project zijn de ervaringen bij gerealiseerde baggerspeciedepots en de...
report 2006
document
Van Zundert, P. (author)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) gepubliceerd als nieuw beoordelingssysteem voor de verspreiding van baggerspecie in zoute wateren. Daarbij is een integrale toekomstvisie aangekondigd op het omgaan met sediment in de Nederlandse mariene kustwateren. Mede met het oog op deze toekomstvisie is in de...
report 2006
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
In Schelluinen zal een pilot worden aangelegd van de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een matras op houten palen. De matras wordt gebouwd van Hegemann materiaal, dat is een baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 november 2005 worden aangelegd in Schelluinen. Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 een...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
In recente metingen van dioxineachtige stoffen in baggerspecie met de DR-CALUX assay zijn in de periode 2001 t/m2004 in aantal havenvakken uit het Rijnmondgebied een verhoogde waarden gevonden, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring kon worden gegeven. Onder auspiciën van het RIKZ is op 20 juli 2005 een workshop met een aantal dioxine...
report 2005
document
Meininger, P.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvogels: er is rust, ruimte en voedsel in de directe omgeving. Vaak brengen kustbroedvogels (Kluut,...
report 2003
document
Schipper, C.A. (author), Schout, P. (author)
Om onze zeehavengebieden diep genoeg te houden, wordt jaarlijks circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie verwijderd. Circa 1 tot 2 miljoen m3 baggerspecie moet vanwege de vervuiling in een depot worden gestort; de overige baggerspecie is schoon genoeg voor verspreiding in het mariene milieu. Voor verspreiding op zee is een ontheffing nodig op...
report 2003
document
Stutterheim, S. (author)
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. De loswallen zijn: • Loswal Noord • Loswal Noordwest • Verdiepte Loswal Het onderzoek is in 1995 begonnen en voor Loswal Noord en Noordwest...
report 2003
document
Stutterhelm, S. (author)
Vanaf augustus 2000 wordt de niet-verontreinigde en lichtverontreinigde baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied grotendeels in de Verdiepte Loswal gestort. Bij een dergelijke grootschalige milieu-ingreep bestaat gezien de vergunningen en ontheffingen de verplichting om te monitoren. Vanaf augustus 2000 tot en met juli 2002 is er 7,01...
report 2002
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
Leonards, P.E.G. (author), Van der Veen, I. (author), Lohman, M. (author), Felzel, E. (author), Man, S. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat tot doel had het in kaart brengen van eventuele verschillen in de DR-Calux respons tussen verschillende extractie- en zuiveringsmethoden van sediment. Drie met dioxine vervuilde baggerspeciemonsters (laag, midden en hoog gecontamineerd) werden in vijfvoud volgens het RIKZ...
report 2002
document
De Kok, J.M. (author)
De meeste baggerspecie, die in het Maasmond- en Botlekgebied bij het vaargeulonderhoud wordt opgebaggerd, wordt voor de zuid-hollandse kust in zee gestort. Dit gebeurde vroeger op Loswal Noord ter hoogte van Ter Heijde en tegenwoordig op het 9 km noordelijker gelegen Loswal Noord-West. Een groot gedeelte van de specie blijft niet op de zeebodem...
report 2002
document
Lefèvre, F.O.B. (author), Kornman, B.A. (author)
In de Westerschelde vinden sinds 1970 baggerwerkzaamheden plaats om de vaargeul te verruimen en op diepte te houden. De specie die daarbij uit de hoofdgeul en van een aantal drempels werd opgebaggerd, is vervolgens gestort in daartoe aangewezen locaties in een aantal nevengeulen. Eén van deze stortlocaties ligt in de Schaar van Spijkerplaat, een...
report 2002
document
Wijdeveld, A.J. (author), Kessel, T. van (author), Kesteren, W.G.M. van (author)
report 2000
document
Kamerling, G.E. (author)
Voor de mate waarin waterbodems en baggerspecie verontreinigd zijn, wordt tot op heden de klasse-indeling (kl. O t/m IV) gehanteerd. Hieraan worden beleidsmatige en praktische consequenties gekoppeld, met name met betrekking tot de verspreiding van (verontreinigde) specie en de sanering van waterbodems. In de 4de Nota Waterhuishouding (NW4)...
report 1999
document
Barends, L. (author)
In de baggerspecie afkomstig uit de Kralingse Plas kunnen twee soorten vervuilingen voorkomen, namelijk lood en nutriënten. Het doel is dan ook, een verwerkingsmethode te bepalen, die voor beide vervuilingen geschikt is. Een relatief goedkope en toch redelijk effectieve methode voor de verwerking van de saneringsbaggerspecie uit de Kralingse...
master thesis 1998
document
Vliet, F.W.J. van (author)
report 1997
document
Zwang, L.W.A. (author)
In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib...
master thesis 1997
document
Van der Esch, M. (author)
De waterbodems van de rivierrnondingen in Nederland zijn in de laatste decennia sterk vervuild geraakt. Deze vervuiling is schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Vanwege de schadelijke gevolgen is het landelijk beleid erop gericht de waterbodem te saneren. Naast het saneren van de waterbodem in de rivierrnondingen komt vervuilde...
master thesis 1996
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1996
Searched for: subject%3A%22baggerspecie%22
(1 - 20 of 26)

Pages