Searched for: subject%3A%22baggerwerk%22
(1 - 10 of 10)
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Schepman, F. (author)
De baggerwerkzaamheden op de Waal moeten worden uitgevoerd tussen de normaallijnen van de rivier, de denkbeeldige lijnen over de kribkoppen. Bovendien mag er geen netto onttrekking van sediment plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat al het gebaggerde sediment elders in de rivier teruggestort moet worden. Ter voorbereiding en ondersteuning van de...
report 2001
document
Hauer, M. (author)
Handleiding voor het bepalen van de vereiste nauwkeurigheden en toleranties bij baggerwerk en bodembeschermingen
report 2000
document
Van Vaneveld, E.W. (author)
Bij het baggeren van stijve klei kunnen zogenaamde kleiballen ontstaan. De klei wordt door de cutterzuiger in brokken gesneden en vervolgens met een persleiding hydraulisch getransporteerd. In het geval van normale klei gaan de brokken tijdens dit transport gewoonlijk in suspensie over. Bij stijve kleien daarentegen is het mogelijk dat de...
master thesis 1997
document
Evers, E. (author), Joordens, J.C.A. (author), de Kok, M. (author), van Leussen, W. (author), de Ruit, J. (author)
Het rond Loswal Noord en de Rijnmond verrichte onderzoek reheeft van eerste meting t o t en met het laatste berekeningsresultaat van het driedimensionale sedimenttransport bijgedragen tot een sterk verbeterd inzicht in de natuurlijke processen en de invloed van de mens daarop. Het onderzoek heeft opties aangereikt, waardoor de hoeveelheid...
report 1994
document
Kraaijeveld van Hemert, J.R. (author), Haverkamp Begemann, A.P. (author)
Aan de hand van de opgestelde voorwaarden en het programma van eisen in het eerste deel van dit afstudeerverslag is een ontwerp voor een arctische olie-produktie-constructie tot stand gekomen. In de literatuur is veel te vinden over reeds ontwikkelde concepten waarbij de faciliteiten ruim boven het wateroppervlak gesitueerd zijn. Over het...
master thesis 1985
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geëxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Spaargaren, F. (author), d'Angremond, K. (author), Lub, G.J. (author), de Leeuw, R. (author)
Doel van de reis was het inventariseren van de bij het US Army Corps of Engineers aanwezige kennis op het gebied van dustpanzuigers.
report 1978
document
van Vechgel, R.H.W. (author), Veltman, M. (author), Dollée, A.W. (author), De Haan, H.J. (author)
Het minimaliseren van de kosten van onderhoudsbaggerwerk (afgekort MKO) is zoals de naam zegt gestart met een sterk financieel gerichte doelstelling van de twee grote opdrachtgevers van baggerwerk: de Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam. Gedurende de 12 bestaansjaren van het projekt is de doelstelling duidelijk geëvolueerd en verbreed....
report 1978
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
Searched for: subject%3A%22baggerwerk%22
(1 - 10 of 10)