Searched for: subject:"basalt"
(1 - 14 of 14)
document
Jamali, N. (author), Khosravi, H. (author), Rezvani, A. (author), Tohidlou, E. (author), Poulis, J. A. (author)
The current study focuses on the development of silanized graphene oxide reinforced basalt fiber/epoxy composites for enhanced tribological and viscoelastic properties. The modified-graphene oxide nanoplatelets were characterized using energy-dispersive X-ray spectroscopy, and Raman analyses. Pin-on-disk wear test and dynamic mechanical...
journal article 2019
document
Smits, J.E.P. (author), Gkaidatzis, R. (author)
The present paper investigates Bio-based fibre-reinforced plastics, used as a load-bearing element of a bridge. We aim to increase the renewable content and decreasing the embodied energy of FRP. To achieve that, the consisting raw materials of these plastics which are based on non-renewable resources, are substituted by alternative less energy...
conference paper 2015
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ is er ook aandacht gegeven aan de stabiliteit van basalt (Rudolph e.a. (2005), en de aanvullende notitie van Klein Breteler (2005)). Uit dit onderzoek is een aanbeveling gekomen omtrent het toetsen en ontwerpen van basalt. Door de gebruikersgroep van Steentoets2007 is...
report 2007
document
Franssen, M.A.E. (author)
In het Technisch Rapport Steenzettingen word! in het onderdeel Achtergronden ingegaan op het begrip bewezen sterkte. In sommige gevallen kan worden beredeneerd dat de maatgevende omstandigheden zich al hebben voorgedaan; als de bekleding In die omstandigheden geen schade heeft opgelopen dan kan bij de beoordeling (alsnog) een score "goed" worden...
report 2005
document
Anonymus, A. (author)
Door Rudolph (2005) is een diepgaande analyse van de stabiliteit van basalt in vergelijking tot Basalton gerapporteerd. In de discussies naar aanleiding van dit verslag is duidelijk geworden dat sommige conclusies enige aanvulling behoeven. In deze notitie zijn deze aanvullingen gebundeld
report 2005
document
Eysink, W.D. (author), Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2003
document
Kuiper, C. (author)
report 2001
document
Lubbers, C.L. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Smith, G.M. (author), Wouters, J. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1998
document
Johanson, J.C.P. (author)
In dit rapport wordt de taludbekleding van de Oostvaardersdijk getoetst. Met behulp van berekeningen is aangetoond dat de bekledingen, zowel van betonzuilen als van basalt, die voorkomen op de Oostvaardersdijk voldoende stabiel zijn om de golfaanval die optreedt bij een frequentie van 1/4000 per jaar te weerstaan. Gezien de kleine verschillen in...
report 1992
document
Burger, A.M. (author)
In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten...
report 1983
document
Wortman, H. (author), de Groot, A.T. (author)
Verslag van een studiereis naar Zweden om informatie in te winnen m.b.t. breuksteen en zetsteen voor oeverwerken, met name graniet en basalt. Aanleiding is dat levering van dit soort steen uit Duitsland en België moeizaam geworden is (ivm de 1e wereldoorlog).
report 1915
Searched for: subject:"basalt"
(1 - 14 of 14)