Searched for: subject%3A%22bekleding%22
(1 - 20 of 20)
document
Van de Paverd, M. (author)
In dit rapport worden rekenregels gegeven om op relatief eenvoudige wijze tot toetsing of het ontwerp van een bekleding voor een zeedijk te komen. Bij het samenstellen van dit rapport is als doelgroep een pas afgestudeerde HTS-student voor ogen gehouden.
report 1993
document
Johanson, J.C.P. (author)
In dit rapport wordt de taludbekleding van de Oostvaardersdijk getoetst. Met behulp van berekeningen is aangetoond dat de bekledingen, zowel van betonzuilen als van basalt, die voorkomen op de Oostvaardersdijk voldoende stabiel zijn om de golfaanval die optreedt bij een frequentie van 1/4000 per jaar te weerstaan. Gezien de kleine verschillen in...
report 1992
document
Vonk, B.F. (author)
In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Het name door een grote stijghoogte van het...
report 1991
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de maanden januari en februari 1990 is een aantal stormen opgetreden. Tijdens een van die stormen is aanzienlijke schade ontstaan aan de bekleding van de waterkering van de Jong Breskens polder nabij Nieuwe Sluis. De waterkering is in beheer bij het Waterschap "Het Vrije van Sluis". Gezien de omvang van de schade wordt deze in...
report 1990
document
Vries, M. (author)
De Afsluitdijk voldoet in zijn huidige vorm qua kruinhoogte en bekleding niet overal aan de eisen- Een mogelijke oplossing is het verdedigen van kruin en binnentalud, zonder de kruin van de dijk te verhogen, zodat de dijk onder extreme kondities als overslagdijk dienst kan doen. In de afgelopen jaren zijn daarom door de werkgroep Afsluitdijk een...
report 1989
document
Jonker, A. (author)
Een analyse van de genoemde problemen bij de Koppenwaardse dam. De volgende problemen worden besproken: 1. Waterstand op kruinniveau (geen overstromen) m.b.t. grondmechanische stabiliteit en piping 2. Waterstand hoger dan kruinniveau met als gevolg erosie van kruin en binnentalud 3. Snel vallend water met als gevolg opdrukken van bekleding. Het...
report 1989
document
Johanson, J.C.P. (author), Van den Hoek, K. (author)
De Houtribdijk is bedoeld als onderdeel van de ringdijk van de Markerwaard en vormt de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Op het talud aan de zijde van het huidige Markermeer, bedoeld als binnentalud van de Markerwaard, ligt een bekleding waaraan schade optreedt. Deze nota is opgesteld om de volgende redenen: - Om inzicht te verschaffen in...
report 1988
document
Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van de strandrecreatie bestaan plannen om langs de kust van Walcheren op daartoe geschikte plaatsen het aantal strandhuisjes uit te breiden. Aan het waterschap Walcheren wordt toestemming gevraagd om deze huisjes ook op de harde bekleding te plaatsen. Daartoe is het noodzakelijk om palen door de bekleding tot in het dijklichaam te...
report 1988
document
Hernandez, J.A. (author), Johanson, J.C.P. (author), Burg, J.C. (author)
Tijdens de stormperiode op 28 en 29 februari en 1 maart is een schade van ongeveer 10.000 m2 ontstaan aan de glooiing van Basaltonzuilen aan de noordzijde van de Maasvlakte. Ten aanzien van een schade met een dergelijke omvang dringen zich twee vragen op, namelijk: - Hoe kon deze schade bij de opgetreden golfaanval ontstaan? - Hoe zwaar moet de...
report 1988
document
Turkstra, G. (author)
In dit deelrapport is de bekkendijk van een pompaccumulatiecentrale ontworpen. De dijk moet veertig meter water keren en wordt gebouwd van zand. Vanwege de consequenties bij een doorbraak van het bekken, wordt een faalkans kleiner dan Delta-norm geaccepteerd. Deze kans is aan de zeezijde van het bekken 10-4 en aan de landzijde 10-6. Als basis...
master thesis 1987
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij het fundamenteel onderzoek M 1795/M 1881 naar de stabiliteit van steenzettingen is in de loop van het onderzoek een aantal oriënterende notities geschreven, die niet in een officieel verslag zijn verwerkt. Daarnaast zijn op aanverwante terreinen ideeën ontwikkeld die nauw samenhangen met steenzettingen. In dit verslag is getracht vooraf een...
report 1985
document
Lindenberg, J. (author)
De onzekerheden met betrekking tot de mogelijke snelheid en omvang van de erosie van klei onder steenzettingen zijn de aanleiding geweest tot het uitvoeren van een literatuurstudie in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Tijdens de studie, welke is uitgevoerd door ir. J. Lindenberg van het Laboratorium voor Grondmechanica werd...
report 1985
document
Den Boer, K. (author), Bezuijen, A. (author)
In Nederland zijn veel laaggelegen gebieden beschermd tegen overstroming d.m.v. dijken. De opdracht van de Deltacommissie betreffende de veiligheid luidt dijken te bouwen die nog volledige zekerheid bieden bij een waterstand en golfaanval, die ver uitgaan buiten het ervaringsgebied. Voor het ontwerpen van dijken die bestand zijn tegen deze...
report 1984
document
Van de Velde, P.A. (author)
Dit document bevat de vijfde brochure van de Vereniging voor Bitumineuze Werken (VBW) getiteld "Asfalt in de waterbouw". De brochure bevat een achttal artikelen m.b.t. dit onderwerp: - Totstandkoming van de leidraad voor toepassing van asfalt in de waterbouw; voorgeschiedenis, opzet en toekomstig gebruik; door ir. E.H. Ebbens - Overzicht...
report 1984
document
Visser, P.J. . (author), Taat, H. (author), Schoonman, H.B. (author)
In de tweede helft van 1981 is door de Deltadienst van Rijkswaterstaat aan het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica opdracht verleend voor een onderzoek naar de stabiliteit onder golfaanval van de teenkonstruktie en taludbekleding van de Oesterdam, damvak Marollegat. In het kader van deze opdracht is onder meer...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In opdracht van de Deltadienst en het Centrum Onderzoek Waterkeringen van de Rijkswaterstaat wordt door het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica een meerjarig fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Fase 2 van dit onderzoek omvat een evaluatie van de resultaten...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten...
report 1983
document
Unknown, U. (author)
Meetverslag Er is ook nog een Band A met Tekst (inleiding, beschrijving etc.)
report 1982
document
Wevers, A. (author)
In Nederland is de taludbekleding van gezette steen een vanouds bekende vorm van taludbescherming, welke ook tegenwoordig, zij het in een enigszins gewijzigde vorm, nog een groot toepassingsgebied heeft. Onder een bekleding van gezette steen wordt hier verstaan een taludbescherming bestaande uit een enkele laag blokken die in een regelmatig...
report 1970
Searched for: subject%3A%22bekleding%22
(1 - 20 of 20)