Searched for: subject%3A%22beleidsanalyse%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
van der Linde, G.H.M. (author), Kind, J. (author), Roosjen, R. (author), Schol, E. (author), Derriks, H. (author), Roodbol, H. (author)
Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende...
report 2004
document
Rijs, G.B.J. (author), Laane, R.W.P.M. (author), De Maagd, G.J. (author)
Geneesmiddelen hebben voor mens en dier, om redenen van volksgezondheid en vanuit economisch oogpunt, een zeer groot maatschappelijk belang. In de toekomst zal dit niet veranderen en met de vergrijzing van de bevolking zal het jaarlijkse verbruik naar verwachting gaan toenemen. Na gebruik belanden de geneesmiddelen en de hieruit gevormde...
report 2003
document
Kabuta, S.H. (author), Groskamp, H. (author)
Hoewel de graadmeters binnen het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) de diversiteit (soorten en ecosystemen) en ecologische processen in het Noordzee-ecosysteem beschrijven, is de bruikbaarheid door diverse bestuursorganen nog niet duidelijk. In november 1999 constateerde de klankbordgroep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter...
report 2001
document
Penning, W.E. (author)
report 2001
document
De balans tussen bron en motor staat centraal. Aan de ene kant heb je de Noordzee als bron van rust, leven en ruimte en aan de andere kant de Noordzee als motor van economische activiteiten. Het beheer van de Noordzee richt zich op de ontplooiing van zowel bron als motor en op het in evenwicht brengen en houden van de balans. Dit alles binnen de...
report 1999
document
Koningsveld, M. van (author), Marchand, M. (author), Heslenfeld, P.G.H. (author), Rijswijk, L. van (author), Salman, A. (author)
report 1999
document
Van Rooy, P.T.J.C. (author)
doctoral thesis 1997
document
Glasbergen, P. (author)
report 1997
document
De Smidt, J.T. (author)
In deze handreiking wordt een aantal overwegingen gegeven voor de inhoudsopgave van een Visie-ontwikkeling. Daarnaast wordt in een voorbeeld de Visie-ontwikkeling nader uitgewerkt. Op basis van deze notitie kan een discussie gevoerd worden over de wenselijkheid en de inhoud van een Visie-ontwikkeling in het planproces van de dijkversterking. Dit...
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
Handreiking voor de visie-ontwikkeling voor dijkversterkingsprojecten conform aanbevelingen commissie Boertien
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author), Verruit, A. (author)
Een methode voor beschrijving en betekenistoekenning van de LNC-aspecten in de planvorming van de dijkversterking. De inventarisatie is de beschrijving van LNC volgens geijkte methoden. De waardering in het tweede deel van de handreiking is daarentegen grotendeels een stap in het onbekende. Per projekt moet worden bepaald welke waarde aan de bij...
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
De handreiking heeft een tweetal invalshoeken, waardoor de opbouw wordt bepaald. De eerste invalshoek is die van het dijkontwerp. Wat zijn de eisen die aan een goed ruimtelijk ontwerp gesteld kunnen worden? Op welke zaken moet gelet worden? Paragraaf 2, Aspecten van het dijkontwerp, is hieraan gewijd. In paragraaf 3 wordt aan de orde gesteld dat...
report 1994
document
report 1994
document
Anonymus, N.N. (author)
Een studie met belanghebbenden om de voor- en nadelen van een coupure in de waterkering in Tolkamer duidelijk en overzichtelijk te maken ten behoeve van een keuze voor een alternatief zonder coupure, met coupure of met coupure en fiets- en voetgangersbrug. De probleemstelling is dat, door de versterking van de waterkering voor Tolkamer, de...
report 1990
document
Menke, M.A. (author)
report 1990
document
Menke, M.A. (author), Belois, C.H. van (author)
report 1990
document
Vries, I. de (author), Vries, M.B. de (author), Goossens, J.G.C.M. (author)
report 1990
document
Boeije, R.C. (author), Van Westen, C.J. (author)
Het huidig en voorgenomen landelijk en regionaal beleid ten aanzien van de zoute watersystemen is in hoge mate gericht op het terugdringen van verontreinigingen en het beschermen van natuurlijke waarden. Ondanks de nodige inspanningen blijven de hoge gehalten aan nutriƫnten en microverontreinigingen in water en bodem en de aantasting van de...
report 1989
document
Huis in 't Veld, J.C. (author)
Voor de totale dijkversterking Sliedrecht (ca. 7 km) zijn in het kader van de Deltawet op beleidsanalytische wijze dijkversterkingsaltematieven ontwikkeld. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met belangen van ruimtelijke ordening, bewoners, bedrijven, rivierbeheer, dijkbeheer en onderhoud, tijdschema en financiƫn. De alternatieven zijn...
report 1987
document
Baarse, G. (author)
report 1985
Searched for: subject%3A%22beleidsanalyse%22
(1 - 20 of 23)

Pages