Searched for: subject%3A%22biodiversiteit%22
(1 - 8 of 8)
document
Dijkema, K.S. (author), Van Duin, W.E. (author), Dijkman, E.M. (author), Nicolai, A. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Jongsma, J.J. (author)
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger...
report 2013
document
Lindeboom, H. (author), Geurts van Kessel, A.J.M. (author), Berkenbosch, L. (author)
THERE IS BOTH A DUTCH AND AN ENGLISH VERSION OF THIS REPORT AVAILABLE. SEE RIKZ2005008ENGLISH.PDF FOR THE ENGLISH VERSION. Samenvatting In de Nota Ruimte is aangegeven dat een nadere begrenzing van de gebieden met bijzondere ecologische waarden zal plaatsvinden in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015). Dit rapport geeft daartoe...
report 2005
document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Coops, H. (author)
De waterhuishouding van Nederland is onderhevig aan sterk veranderende inzichten. Als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling, veranderde wensen vanuit de samenleving en de aandacht voor natuur en milieu staat voor waterbeheerders het peilbeheer volop in de aandacht. De manier waarop het waterpeil in onze meren, plassen en wetlands wordt...
report 2002
document
Lee, G.E.M. van der (author), Geilen, N. (author), Duel, H. (author), Penning, W.E. (author)
report 2002
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
Klijn, F. (author)
report 1999
document
Van Berchum, A.M. (author)
Dijkbekledingsmateriaal fungeert als substraat voor organismen. Het type steen is, naast de natuurlijke omstandigheden, medebepalend voor de soortenrijkdom. Gezien het streven oevers natuurvriendelijk te beheren, is het belangrijk de relaties tussen dijkbekleding en begroeiing te kennen. Daarom zijn verschillende steenbestortingen op de teen van...
report 1998
Searched for: subject%3A%22biodiversiteit%22
(1 - 8 of 8)