Searched for: subject%3A%22bored%255C+tunnels%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Kallan, Daniel (author)
The use of precast Reinforced Concrete has been the norm for the construction of tunnel linings for decades. However, the use of Steel Fiber Reinforced Concrete is gaining popularity due to its beneficial mechanical properties, improved sustainability, improved durability, and lowered costs compared to traditional Reinforced Concrete (RC). The...
master thesis 2023
document
Vu, Minh Ngan (author), Broere, W. (author)
Tunnelling in soft soil conditions, especially with a shallow overburden, faces the risk of face instability due to blowout. Although several blowout models have been proposed to estimate the blowout pressure, mostly based on limit analysis or limit equilibrium, there is a significant gap between the allowable blowout pressures predicted by...
journal article 2023
document
Dobrovinski, Daniel (author)
In a bored railway tunnel project in the Middle-East, difficulties in terms of ovalization, water leakages and settlement of several lining rings located in a fault zone were observed at the end of the construction stage. The present research attempted to find the cause for this lining behaviour. The determination of critical loading conditions,...
master thesis 2020
document
Vu, M.N. (author), Broere, W. (author), Bosch, J.W. (author)
Generally, studies on structural design for bored tunnels focus on moderate to deep tunnels (cover-to-diameter ratio C/D ≥ 2). Such tunnel design methods cannot be used for shallow-situated bored tunnels because the influence of buoyancy is discounted, and actual loads on the tunnel lining are not taken into account properly. This paper...
journal article 2017
document
Vu, M.N. (author), Broere, W. (author), Bosch, J.W. (author)
journal article 2016
document
Bakker, K.J. (author), Blom, C.B.M. (author)
According to modern design codes, such as the Eurocode 7, also Soil Retaining structures should be designed according to Ultimate Limit State analysis, see [1]. From an economic point of view, the design of the lining, i.e. the thickness and reinforcement of it, would be optimal if the loading during construction is less critical than the...
journal article 2009
document
Keulen, B. (author)
Horizontal directional drilling (HOD) is a rather simple installation technique for pipes for public infrastructure and it has therefore become increasingly popular. When HOD is started, a pilot drilling is made first; a small borehole is made in the soil along the trajectory. After the pilot drilling the borehole is enlarged with a reamer until...
master thesis 2001
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Sandee, A.P. (author)
Voor de voorbereiding van toekomstige projecten is het gewenst dat er een ontwerphandboek voor start- en ontvangstschachten is. Dit vormt het onderwerp van dit rapport. In het handboek zijn de eisen opgenomen waaraan een grote diameter boortunnel in West-Nederlandse omstandigheden, slappe bodem en hoge grondwaterstand, dient te voldoen. Er wordt...
master thesis 2000
document
Bakker, K.J. (author)
The topic of this thesis is the development of models for the structural analysis of soil retaining structures. The soil retaining structures being looked at are; block revetments, flexible retaining walls and bored tunnels in soft soil. Within this context typical structural behavior of these structures is discussed too. The emphasis within the...
doctoral thesis 2000
document
Berkers, K.H.F. (author)
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste doel omvat het inventariseren van de verschillende soorten hinder voor de korte en de lange boortunnelvariant. Het tweede doel omvat het analyseren van de geconstateerde knelpunten in het Referentieontwerp en het uitwerken van een knelpunt met grote waterbouwkundige relevantie. In deelrapport I...
master thesis 2000
document
Van der Meer, T. (author)
Vanuit de veiligheidsfilosofie worden de nieuwe boortunnels in Nederland (zowel spoor- als autotunnels) doorgaans uitgevoerd met dubbele tunnelbuizen, waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn. lo zijn frontale botsingen niet mogelijk en wordt voorkomen dat een opgetreden incident gevolgen heeft voor de andere rijrichting. Vanuit de...
master thesis 1999
document
Vreeken, P.A.A. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Van Baardwijk, J. (author)
Boortunnels en het ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land, waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidnorm zichtbaar is, wordt bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds...
master thesis 1998
document
Veenma, M.F.H. (author)
Dit eerste deelrapport is toegespitst op de analyse van het boor- en bouwproces van een DOT-tunnel onder Nederlandse omstandigheden. Het afstudeeronderzoek heeft als titel "DOT-tunnel onder Het Groene Hart haalbaarheidsstudie van een Double-a-Tube tunnel onder Nederlandse omstandigheden" en heeft, namens DHV Milieu en Infrastructuur,...
master thesis 1998
document
Plantinga, M. (author)
Voor de aanleg van tunnels bieden boormethoden steeds grotere voordelen. In Nederlandse grond zal veelal slechts geboord kunnen worden gebruik makend van een schildmethode, in de meeste gevallen gecombineerd met boorfrontondersteuning. Het schild waarborgd de stabiliteit van de grond in radiale richting. Door middel van boorfrontondersteuning...
master thesis 1998
document
Bogaards, P.J. (author)
Dit afstudeeronderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de oorzaak en het gevolg van de krachtswerking, in de lengterichting van de boortunnel, die veroorzaakt wordt door de liggerwerking van de boortunnel gedurende de bouwfase. Het onderzoek richt zich met name op de invloed van de gefaseerde bouwwijze van de boortunnel op de...
master thesis 1998
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Piet, I.G.H. (author)
De fascinatie voor de ondergrondse ruimte heeft reeds menigeen geïnspireerd tot het verrichten van onderzoeken of praktijkproeven en het schrijven van artikelen of boekwerken. Deze scriptie haakt in op een eerder uitgevoerd onderzoek door A.E.A. de Groot, getiteld "Afweging voor het gebruik van het slurry- of EPB-schild". In dat onderzoek heeft...
master thesis 1998
document
Smolders, B.P. (author)
Het doel van dit afstudeeronderzoek is het optimaal integreren van een onderbouwde veiligheidsfilosofie in het ontwerp van de tunnel onder het Groene Hart ten behoeve van de HSL-Zuid. In dit eerste deelrapport is de veiligheidsfilosofie voor de HSL-Zuid vergeleken met de veiligheid bij andere infrastructurele projecten. Het resultaat van deze...
master thesis 1998
Searched for: subject%3A%22bored%255C+tunnels%22
(1 - 20 of 41)

Pages