Searched for: subject%3A%22dijkdoorbraak%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Hofland, B. (author)
Foto's van de schade in 1953 bij Halsteren, de noodmaatregelen en het herstel daarna. Beschrijving en tekeningen van de situatie uit het Verslag van de Stormvloed.
report 2016
document
Mastbergen, D.R. (author)
Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands, dat vier jaar heeft gelopen en thans is afgerond met budgetten in het kader van BSIK en eigen “matching” speurwerk van Deltares. In het verleden is in het kader van het onderzoek Storten van Zand...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2003
document
Timmer, D.F. (author), De Looff, A.P. (author), Holtrop, A. (author), Van Driel, G.B. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Visser, P.J. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
Beschrijving van de meetopstelling en de meetresultaten van het zwin 1994 experiment alsmede de inhoud van het Zwin 1994 archief.
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
DEEL 1: THEORETISCH VOORONDERZOEK In oktober 1994 zal in het natuurgebied het Zwin een experiment worden uitgevoerd, waarin de stroomgatontwikkeling in een dijk zal worden onderzocht. Doel van het project is een verificatie van de geometrie van het stroomgat (de bres) tijdens de eerste fasen van bresgroei zo dicht mogelijk bij schaal één- op-één...
master thesis 1995
document
Ten Hove, S. (author)
In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 augustus 1992 is de westelijke dijk langs het A.G. Wildervanckkanaal tijdens de aanleg van een gasleiding doorgebroken. Daarbij is een groot deel van de aangrenzende Tussenklappenpolder overstroomd en heeft het land een aantal dagen onder water gestaan. Aan de in de polder gelegen akkerbouw, industrie en...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de gebeurtenissen bij Nieuwerkerk aan den IJssel in de rampnacht van 1953.
report 1993
document
Mastbergen, D.R. (author)
De proefresultaten van het experimentele onderzoek naar de ontgrondingskuilafmetingen bij persleidingbreuk, M1007, [3], alsmede een aantal praktijkgevallen zijn opnieuw geanalyseerd. Daartoe moesten een aantal grootheden opnieuw berekend worden uit de gearchiveerde meetgegevens. Er zijn een aantal dimensieloze parameters afgeleid, gebaseerd op...
report 1991
document
Hartsuiker, G. (author)
Het uitgevoerde onderzoek maakt duidelijk dat de inundatie van een dijkringeen tamelijk complex dynamisch proces is. Hoofdaspekten hierbij zijn onder andere: (1) de doorbraak: ontwikkeling in de tijd en debiet door de doorbraak, (2) de inundatie: diepte als funktie van tijd en plaats en maximum diepte. Tevens is het inundatieproces afhankelijk...
report 1990
document
De Looff, A.P. (author)
Feitenverslag van een proef uitgevoerd 13 december 1989 in de Zwingeul te Zeeuwsch-Vlaanderen naar het bezwijkgedrag van een zanddijk.
report 1989
document
Dieteren, J.M.L. (author), Pottinga, P.H. (author)
Binnen de werkgroep E van de Technische Advies Commissie voor de Waterkeringen van Rijkswaterstaat wordt een probabilistische methode voor het ontwerpen van dijken ontwikkeld. Deze methode bepaalt het optimale dijkprofiel op basis van de aanlegkosten van de dijk en de schadeverwachting. Deze berekeningsmethode vraagt een grote hoeveelheid...
master thesis 1988
document
Visser, P.J. (author), Ribberink, J.S. (author), Kalkwijk, J.P.T. (author)
Eén van de mogelijkheden voor het opslaan van energie is een bekken met een relatief hoge waterstand (Pomp Accumulatie Centrale). Het bekken is omringd met een dijk van zand, die vanwege de mogelijkheid van doorbreken een risico voor de aangrenzende gebieden betekent. Het maximale uitstroomdebiet bij dijkdoorbraak is een belangrijke grootheid...
report 1986
document
Bakker, W.T. (author)
Deze notitie vormt een deel van een studie i.v.m. een risico-analyse aangaande een eventueel spaarbekken in het IJsselmeer, waarin t.b.v. energieopslag water tot een peil van ca NAP + 20 m wordt opgezet. Een door enige oorzaak in de ringdijk van een dergelijk hoog gelegen bekken ontstaan gat zal - in de tijd gezien - door horizontale en...
report 1986
document
Fontijn, H.L. (author), Kranenburg, C. (author)
De stroming en golfvoortplanting in het IJsselmeer na breuk van de dijk om een spaarbekken zijn theoretisch en experimenteel onderzocht. Het gebruikte wiskundige model gaat uit van axiaalsymmetrische voortplanting van lange golven. Voor het verkrijgen van resultaten zijn numerieke berekeningen uitgevoerd. De experimenten zijn verricht in een...
report 1985
document
Anonymous, N.N. (author)
report 1985
document
Johanson, J.C.P. (author)
report 1981
document
Van Dam, P. (author), Beijersbergen, J.A. (author)
report 1981
Searched for: subject%3A%22dijkdoorbraak%22
(1 - 20 of 35)

Pages