Searched for: subject%3A%22dijkverzwaring%22
(1 - 8 of 8)
document
Van Loon-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H.A. (author)
Bij Lauwersoog komen een aantal functies bij elkaar: haven, visserij, toerisme, natuur, maar ook waterveiligheid. De waterkering vormt een belangrijk element in het gebied. In dit rapport worden de ervaringen met het bepalen van de meerwaarde van innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog beschreven. Het Deltaprogramma...
report 2012
document
Van Heezik, A.A.S. (author)
Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal in dit onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. Dit...
doctoral thesis 2007
document
Eckhardt, W. (author)
Dit boekje bevat vier tekeningen van details van dijkverbeteringswerken in Zeeland. Het zijn voorbeelden van dwarsprofielen en details van de glooiingsconstructie. De werken zijn uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, directie Zeeland en het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Van de tekeningen zijn...
report 1998
document
Lek, H.R. (author)
Een rivierdijkverzwaring in Ridderkerk heeft schade veroorzaakt aan bebouwing. De schade, voornamelijk scheurvorming in metselwerk, is ontstaan door gronddeformaties in het slappe holocene pakket. Mogelijk beïnvloedt de dijkverzwaring bovendien de buitendijkse grondwaterstand. De invloed op een buitendijks gebouw, Ringdijk 458, is onzeker: - de...
master thesis 1994
document
Huis in 't Veld, J.C. (author)
Voor de totale dijkversterking Sliedrecht (ca. 7 km) zijn in het kader van de Deltawet op beleidsanalytische wijze dijkversterkingsaltematieven ontwikkeld. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met belangen van ruimtelijke ordening, bewoners, bedrijven, rivierbeheer, dijkbeheer en onderhoud, tijdschema en financiën. De alternatieven zijn...
report 1987
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Flórián, G.J. (author)
Functioneel gezien is een rivierdijk bij voorkeur een waterkering. De maatgevende belasting ontstaat tendens hoge afvoeren op de rivier. In het kader van de verbetering van de rivierdijken is van verschillende kanten naar voren gebracht het toepassen van bijzondere constructies, zoals verticale, waterdichte schermen in de dijk om daarmee te...
report 1981
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
Searched for: subject%3A%22dijkverzwaring%22
(1 - 8 of 8)