Searched for: subject%3A%22drinkwater%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Terhorst, G.G. (author)
Afstudeerverslag over de verandering van de drinkwaterkwaliteit in het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff. Hierbij is gekeken naar de verandering van de drinkwaterkwaliteit over het netwerk en naar de verandering door opstart van een nieuwe zuivering.
master thesis 2013
document
Hogendoorn, A.A. (author)
Oasen is een drinkwaterbedrijf gevestigd in Zuid-Holland. Rond 1990 zijn verschillende winningen in het noordelijke leveringsgebied gesloten omdat het grondwater te zout werd. Nu wordt vanuit het zuiden water naar het noorden getransporteerd. Als de winningen in het zuiden grotendeels uitvallen of de transportleiding breekt, wordt nauwelijks...
student report 2012
document
Dumaij, A.C.M. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in de drinkwatersector is een studie naar effecten van regulering op de productiviteit van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. De productiviteit in de Nederlandse drinkwatersector heeft zich de afgelopen 26 jaar licht ontwikkeld. In de periode 1985-2010 bedraagt de gemiddelde productiviteitsgroei 1,4 % per jaar....
working paper 2012
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Van den Berg, G. (author), De Rijk, S. (author), Mesman, G. (author), Abrahamse, A. (author), De Graaf, R. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten aan van een case study die is uitgevoerd rond de geplande nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. Wij hebben de mogelijkheden in beeld gebracht om het lokale oppervlaktewatersysteem aan te wenden als bron voor drinkwater. Een belangrijke vraag is in hoeverre een sluitende waterbalans mogelijk is zonder...
report 2008
document
Van der Ent, R. (author), De Brauw, H. (author), Nelissen, J. (author), Van den Berg van Saparoea, F. (author)
Introduction In May 2006 many rivers and creeks in the interior of Suriname caused flooding and a lot of inhabitants were surprised by the water. Over 22,000 people were struck in a way that their houses were (temporarily) uninhabitable. In the most places the duration of the flooding was limited to three to six days, after that the waterlevel...
report 2007
document
Vreeburg, J.H.G. (author)
The quality of drinking water in the Netherlands meets high standards as is annually reported by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM)(Versteegh and Dik, 2006). Also the water companies themselves report in the voluntary Benchmark that water quality is one of the least discriminating factors as all the companies ...
doctoral thesis 2007
document
Vink, C. (author), Stuyfzand, P.J. (author), Raterman, B. (author), Maas, C. (author), Leunk, I. (author), Cirkel, G.C. (author)
Dit rapport betreft een pilot studie van de derde fase van het Flexwater project. Doel van deze fase is het genereren en beoordelen van kansrijke nieuwe concepten voor productie en transport van drinkwater in bestaande situaties, zodat de drinkwatervoorziening kosteneffectiever wordt, minder verdroging veroorzaakt, de vergunde capaciteit beter...
report 2007
document
De Rijk, S. (author)
Ten behoeve van de landelijke belangenbehartiging zoekt VEWIN naar, voorstellen voor maatregelen om de doelen ten aanzien van grondwater als drinkwaterbron te behalen. Kiwa Water Research heeft in dit rapport de maatregelen uitgewerkt voor de aanpak van puntbronnen die stedelijke grondwaterwinningen bedreigen. Vervuilingsbronnen die stedelijke...
report 2006
document
Van den Berg, G. (author), Bernhardi, L. (author), Zwolsman, G. (author)
De beschikbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater als grondstof voor de bereiding van drinkwater staat onder invloed van tal van externe factoren. Klimaatverandering is een belangrijke externe factor die specifieke aandacht verdient, omdat het waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering van de waterbedrijven en...
report 2006
document
Vink, C. (author)
Resource management in densely populated and technologically developed countries is faced with changing conditions, tending towards increased complexity. Some examples of these trends are: * increasing scarcity of resources and hence increased need for efficient production; * increasing number of objectives, such as those referring to ecological...
report 2006
document
De Ridder, D. (author)
Voor dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar het UV/H2O2 proces en is een schetsontwerp voor de praktijktoepassing van UV/H2O2 gemaakt. In deel I van dit rapport wordt het onderzoek behandeld, en in deel II komt het ontwerp aan de orde.
master thesis 2006
document
Meijer, L. (author)
In dit afstudeerwerk wordt een casestudie gedaan naar het gebruik van secondair effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) als bron voor de drinkwaterproductie van Amsterdam. In dit gehele onderzoek is steeds de huidige situatie als uitgangspunt genomen.
master thesis 2006
document
Keijser, R. (author)
Door wijzigingen in de inrichting van de drinkwatersector en veranderde eisen van de consument is de wens ontstaan de drinkwaterproductie verder te optimaliseren. Anderzijds zijn onder invloed van de ontwikkelingen van de computer, modellen ontwikkeld die de verschillende facetten van de productie beter beschrijven. Gebruik van deze modellen in...
master thesis 2002
document
Bretveld, M. (author)
Weesperkarspel produceert jaarlijks zo’n 28 miljoen m3 drinkwater. Een van de zuiveringstappen is de ozonisatie waar het water door bellenkolommen met ozonhoudend gas stroomt. Sinds januari 2001 eist de Waterleidingwet dat een persoon een maximaal risico van 10-4 per jaar mag lopen op een infectie via drinkwater. Uit deze eis zijn maximale...
master thesis 2002
document
Van Rosmalen, A.M. (author)
Het kabinet is van plan met het in werking treden van de nieuwe waterleidingwet het monopolie op het gebied van drinkwaterlevering voor zakelijk grootverbruik op te heffen. Door het aanbieden van pasklare oplossingen in de vorm van ‘Water op maat’ of ‘ander water’ wil de drinkwatersector grootverbruikers echter als klant behouden en voorziet zij...
master thesis 2000
document
Phernambucq, A.J.W. (author), Geenen, J.P.W. (author), Barreveld, H.L. (author), Molegraaf, P. (author)
Het meetverslag 'Speuren naar sporen III' presenteert de resultaten van de inventarisatie naar de aanwezigheid van milieuschadelijke stoffen (hoofdzakelijk bestrijdingsmiddelen) in zoete en zoute watersystemen in Nederland in 1993. Het rapport is een vervolg op de rapporten 'Speuren naar sporen I en II', waarin de resultaten van het onderzoek in...
report 1996
document
Hoornstra, D.R. (author)
Gemeentewaterleidingen Amsterdam produceert en levert drinkwater aan Amsterdam en omstreken. Het zuiveringsproces van water vindt plaats in twee produktiebedrijven, de rivierduinwaterleiding en de rivier-plassenwaterleidingen. De rivier-duinwaterleidingen krijgt het ruwe water aangeleverd door de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK...
master thesis 1996
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
document
Ramaer, J.C. (author), van den Thoorn, N.A.M. (author), Wortman, H. (author)
Onderzoek naar het effect van zandwinning op de duinwaterwinning.Overzicht van welke duinen in beheer zijn bij het Rijk en bij waterschappen
report 1915
Searched for: subject%3A%22drinkwater%22
(1 - 20 of 21)

Pages