Searched for: subject%3A%22duinafslag%22
(1 - 20 of 62)

Pages

document
Boers, M. (author)
Dit document bevat een fenomenologische beschrijving van het faalmechanisme duinafslag. Er wordt beschreven welke belasting en welke sterkte er onder maatgevende omstandigheden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoe het faalmechanisme duinafslag plaatsvindt, hoe dit kan leiden tot falen van de primaire waterkering en hoe de...
report 2015
document
Den Heijer, F. (author), Noort, J. (author), Peters, H. (author), De Grave, P. (author), Oost, A. (author), Verlaan, M. (author)
De stormvloed van 1 november 2006, de Allerheiligenvloed genaamd, heeft na analyse van de waterstandsverwachting, de golfmetingen bij Schiermonnikoog Noord (SON), de veekranden en de duinafslag, geleid tot aanbevelingen voor het informatie- en kennisontwikkelingsproces. Het betreft aanbevelingen voor het instrumentarium van de SVSD, voor het...
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author)
report 2007
document
Steetzel, H.J. (author), Coeveld, E.M. (author), Graaff, J. van de (author), Diermanse, F.L.M. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 2007
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author), Vroeg, J.H. de. (author), Graaff, J. van de (author), Steetzel, H.J. (author), Rijn, L.C. van. (author)
report 2006
document
Den Heijer, C. (author)
Bij de beoordeling van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat, voor vastgestelde ontwerpomstandigheden, de mate van duinafslag bepaalt. De kern van dit rekenmodel wordt gevormd door het zogenaamde DUROS-rekenmodel (TAW, 1984). Op basis van beschikbare informatie en het verwachte bereik van de...
master thesis 2005
document
Wolters, A. (author)
Eind 2001 zijn de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001) vastgesteld waarmee in de tweede toetsronde (2001-2006) de veiligheidstoetsing moet worden uitgevoerd. Al voor het uitkomen van de HR2001 was bekend dat er sterke aanwijzingen waren dat de golfrandvoorwaarden op diep water langs de kust hoger zijn dan tot dan toe aangenomen. Omdat deze...
report 2003
document
Walstra, D.J.R. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2003
document
anonymous, A. (author)
Voor het toetsen van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt thans gebruik gemaakt van een probabilistisch rekenmodel (conform [TAW, 1984]) dat gebaseerd is op het profielmodel Duros [Vellinga, 1986]. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een eerste versie probabilistisch rekenmodel DuinToets (versie 0.0) waarbinnen een meer...
report 2003
document
Den Heijer, F. (author)
De Leidraad Zandige Kust wil een praktisch hulpmiddel zijn bij de uitvoering van beheer en beleid van de zandige kust als waterkering. De Leidraad is derhalve primair bedoeld voor beheerders van (duin)waterkeringen en secundair voor anderen met beheerstaken aan de zandige kust. Ook beleidsmakers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en...
report 2002
document
Briene, M. (author), Koppert, S. (author), Van Gelder, P.H.J.A.M. (author)
Om een beeld te krijgen van de relatieve omvang van het risico verbonden met afslag aan de kust heeft RIKZ het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een onderzoek gericht op een vergelijking van de risico’s in de afslagzone met watergebonden risico’s elders in Nederland. Met watergebonden risico’s worden de risico’s bij overstroming...
report 2001
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Paesschen, J.C.L. (author)
Het in stand houden van een veilige zeewering is voor een laaggelegen land als Nederland van levensbelang. Medegebruik van de zeewering voor andere doeleinden verdient een zeer kritische beschouwing inzake de invloed hiervan op het beheer en de veiligheid van de zeewering. Door Grabowski & Poort is het plan ontwikkeld om de kruising van de...
master thesis 1995
document
Steetzel, H.J. (author)
Teneinde het DUROSTA-model verder te verbeteren zijn de effecten modellering nader onderzocht en is de schaalgrootheid H/Tw nader bekeken.
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
doctoral thesis 1993
Searched for: subject%3A%22duinafslag%22
(1 - 20 of 62)

Pages