Searched for: subject%3A%22dwarsprofiel%22
(1 - 12 of 12)
document
Van Petegem, J.W.H. (author)
Nederland heeft de ambitie om het aantal dodelijke en ernstige ongevallen met 25% te reduceren. De ontwikkeling van ongevallenvoorspellingsmodellen (OVM’s) kan hier een bijdrage aan leveren. Op basis van de ontwikkeling van OVM’s kunnen allereerst de effecten van het wegontwerp op de verkeersveiligheid beter worden ingeschat dan in de huidige...
master thesis 2012
document
Dijker, T. (author), Knoppers, P. (author)
Onderzoek uitgevoerd door het Laboratorium voor Verkeerskunde van de Technische Universiteit Delft in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat voert de studie 'Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen - deel 2' (CIA-2) uit om de capaciteit van verschillende...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
Dit document betreft een bijlage behorend bij het rapport "Schermen in Waterkeringen", 2e fase: Kistdam en diepwand. Bij het ontwerp van een kistdam wordt gebruik gemaakt van een "Maatgevend dwarsprofiel". Dit dwarsprofiel beoogd een zo goed mogelijke schematisering te zijn van de bodemgesteldheid van het dijktraject waarvoor de kistdam is...
report 1991
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1990
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In een oude uiterwaard langs de linker IJsseloever ligt de stadswijk "De Hoven" welke beschermd wordt tegen hoge rivierstanden door een zomerkade, thans bandijk. Er zitten drie coupures in de banddijk. De huidige waterkering voldoet niet aan de nu geldende normen m.b.t.: - kruinshoogte - ligging van gas-, waterleiding, electriciteit-, PTT-kabel...
master thesis 1984
document
Ferguson, A. (author)
Hoofddoel hiervan is te komen tot ontwerpcriteria voor oeververdedigingsconstructies van scheepvaartkanalen. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de waterbeweging zoals die veroorzaakt wordt door in een kanaal varende schepen. Vervolgens zijn de erosie-aspecten in de vaargeul en de schade aan de oeverbekledingen onderzocht. Gezien de...
master thesis 1982
document
Hensel, A. (author), Wagenaar, H. (author)
Er wordt een beschrijving gegeven van het bevaarbare gedeelte van de Maas, het lateraal kanaal en het Julianakanaal. De mogelijkheden die deze scheepvaartroute biedt, moeten als zeer belangrijke randvoorwaarden voor een eventuele Maas-Rijn verbinding gezien worden. Er zullen b.v. nooit meer of grotere de Maas-Rijnverbinding passeren dan de...
master thesis 1981
document
De Jong, B. (author)
Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" nabij Huizen is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De doorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke...
report 1973
document
Roest, P.W. (author)
report 1972
document
Anonymous, A. (author)
Bij Muiderberg is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. Het netto dwarsprofiel van de aldus ontstane verbinding tussen IJmeer en Gooimeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart geen hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke ontgrondingen optreden. Uit berekening...
report 1960
document
Van der Made, J.W. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp van het Noordzeekanaal op basis van het ontwerp van het Panama Sea Level Canal. 2 schepen van 60.000 ton moeten elkaar kunnen passeren, hellingen van de taluden worden 1:3 tot 1:4 en eisen zijn gesteld aan de vaarsnelheid bij een zekere diepgang.
report 1958
Searched for: subject%3A%22dwarsprofiel%22
(1 - 12 of 12)