Searched for: subject%3A%22dwarstransport%22
(1 - 8 of 8)
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Stam, J.M. (author)
In "Kustbalans 1995- de tweede kustnota" (KB95) is een structureel zandverlies geconstateerd in de diepere kustzone (ruwweg beneden -8 mNAP). Deze verliezen zullen, aldus dezelfde nota, in de toekomst verder toenemen als gevolg van een (versnelde) zeespiegelstijging. Het fundament van de kust komt hierdoor onder druk te staan. Om het Dynamisch...
report 1998
document
Groenendijk, F.C. (author)
Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen bij het UNIBETS-TC model. Met dit model wordt het cross-shore en longshore sediment transport berekend. Om inzicht te krijgen in de verbeteringen in het model wordt er in dit rapport een T0-berekening (een berekening op tijdstip T=0) gemaakt. Dit maakt het mogelijk de ontwikkelingen te evalueren door het...
report 1992
document
Groenendijk, F.C. (author)
Kusterosie kan veroorzaakt worden door een zeewaarts transport van zand (kust-afwaarts dwarstransport) of door een gradiƫnt in transport langs de kust, waardoor er in een kustvak meer zand afgevoerd dan aangevoerd wordt. Het verschil in aard van langs- en dwarstransport is hiermee aangegeven; grote langstransporten hoeven niet te resulteren in...
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Vellinga, P. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dit rekenmodel, dat een onderdeel vormt van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering", is echter alleen toegestaan voor betrekkelijk rechte kusten met een onverdedigd duin. Voor kustvakken met een sterke kromming, zoals bij de koppen van eilanden, en/of een onderbreking van het strand- of duinprofiel, moet rekening worden...
report 1985
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
Searched for: subject%3A%22dwarstransport%22
(1 - 8 of 8)