Searched for: subject%3A%22evaluatie%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
van Wee, G.P. (author), Kroesen, M. (author)
In de wetenschappelijke literatuur over mobiliteitsgedag spelen attitudes van mensen sinds ongeveer 25 jaar een belangrijke rol. Tot voor kort werden attitudes als min of meer stabiel verondersteld. Recente inzichten geven aan dat attitudes kunnen veranderen onder invloed van mobiliteitsgedrag en de gebouwde omgeving. In dit discussiepaper...
journal article 2021
document
Zijlstra, S. (author), Rooij, R.M. (author)
Het beoordelen van ontwerpalternatieven en ontwerp(deel)oplossingen is iets wat ontwerpers continu doen. Ontwerpdenken bestaat uit het reflectief heen en weer bewegen tussen vraag en oplossing. De manier waarop mogelijke oplossingen gewogen worden, blijven vaak impliciet. De ontwerper kiest de oplossingen en het is de vraag hoe de gekozen...
book chapter 2020
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), De Bont, C. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Brouwer, M. (author), Luiten, H. (author), Willems, M. (author)
De Rekenkamercommissie van het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft TNO gevraagd drie fysieke projecten door te lichten op hun procesgang. De drie onderzochte projecten zijn: Herinrichting Archimedesweg (2003-2006); Sloop/nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Joubertstraat (1998 – heden) en Sanering en Herontwikkeling Polderweggebied (1990-heden),...
report 2009
document
Egmond-Weijburg, C. (author), Galjaard, P.J. (author), Van Gurp, C.A.P.M. (author)
This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade of poor to marginal bearing capacity. The cases...
report 2008
document
Pwa, S.T. (author), Nieboer, H.E. (author)
Met ingang van 2005 wordt de kustlijnzorg binnen Verkeer en Waterstaat aangestuurd middels een Service Level Agreement (SLA). Alle werkzaamheden die de diensten van Rijkswaterstaat verrichten in het kader van de kustlijnzorg, vallen daarom in het vervolg onder het programma SLA Kustlijnzorg. Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)...
report 2006
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Meininger, P.L. (author), Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author), Wolf, P.A. (author)
Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten van onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2004. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland. Daarnaast zijn relevante gegevens verwerkt...
report 2005
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het morfologisch gedrag van de in 2003 uitgevoerde suppletie op de zuidwestkust van Texel (RSP 9 km - RSP 11,5 km) in het Molengat. Het onderzoek is gebaseerd op gedetailleerde peilingen die vlak voor en direct na uitvoering van de suppletie zijn gedaan, alsmede op één peiling...
report 2004
document
Kaag, N.H.B.M. (author), Jak, R.G. (author), Jol, J. (author), Schipper, C.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van drie jaar monitoring van intersex bij alikruiken in Nederlandse kustwateren en havens in relatie tot TBTgehalten in de milieucompartimenten water, zwevend stof, sediment en baggerspecie en in biota. De alikruik is een alternatief voor bekende tributyltin(TBT)-gevoelige soorten als purperslak...
report 2004
document
Verweij, R.L. (author), Bosman, R. (author)
AANLEIDING In september 1998 is bij RWS directie Zuid Holland, hoofdgroep planvorming (AP) het KenSys project gestart. Aanleiding voor het starten van het KenSys project was de wens om de kwaliteitsborging van het werk van AP een flinke stimulans te geven. Nieuwe medewerkers hadden vaak geen goede, gemakkelijke toegang tot oudere documenten. Ze...
report 2004
document
Meininger, P.L. (author), Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author), Wolf, P.A. (author)
Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten van onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2003. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee in opdracht van de regionale directies Zuid-Holland en Zeeland van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn...
report 2004
document
Jacobse, S. (author)
AANLEIDING In 1997 en 1998 heeft het RIKZ golfcondities berekend voor het ontwerpen van nieuwe bekledingen voor dijken aan de Westerschelde [2, 3]. Deze waarden zijn bepaald met het toenmalig relatief nieuwe wiskundige model voor golven op ondiep water: SWAN (Simulating WAves Nearshore). In de beginfase van het verbeteringstraject zijn in de...
report 2003
document
Van Ruiten, C.J.M. (author), Tymann, F. (author), Heinen, P. (author), Groen, M. (author), Behrens, H.W.A. (author)
De evaluatie van de Landelijke Fysische Monitoring is uitgevoerd om na te gaan of het RIKZ en het RIZA op dit terrein de juiste informatieproducten en diensten leveren. Het fysisch meetnet van Rijkswaterstaat, beheerd door het RIKZ en het RIZA, bestrijkt de grote rivieren en meren, de kust, de Noordzee, de Waddenzee en de estuaria. In dit...
report 2003
document
Essink, K. (author), De Vlas, J. (author), Nijssen, R. (author), Poot, G.J.M. (author)
In dit rapport wordt een antwoord gegeven op de vraag of kokkelvisserij in de jaren tussen 1998 en 2002 invloed heeft gehad op de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Hiertoe is gebruik gemaakt van de jaarlijkse gegevens die in het kader van het bestaande biologisch monitoringprogramma van Rijkswaterstaat (MWTL) zijn ingewonnen,...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
Peters, B.G.T.M. (author), Liek, G.A. (author), Wijsman, J.W.M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Van Eck, G.T. (author)
In 1995 kwamen Vlaanderen en Nederland overeen dat de vaargeul naar Antwerpen verruimd zou worden tot 48/43/38 voet. Dit betekent dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet (1 voet is circa 0,3 meter) in één getij naar Antwerpen kunnen varen en dat schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij vanuit Antwerpen de...
report 2003
document
Esselink, P. (author), De Leeuw, C. (author), Graveland, J. (author), Berg, G. (author)
DOEL Het rapport presenteert de resultaten van een evaluatie van 26 projecten van ecologisch herstel in of langs de zoute wateren. De projecten maken deel uit van het Programma Herstel en Inrichting, een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de Derde Nota Waterhuishouding. Doel was om inzicht te verkrijgen in de succes- en faalfactoren van de...
report 2003
document
Stikvoort, E. (author), Berrevoets, C.M. (author), Kuijper, M. (author), Lefèvre, F. (author), Liek, G.J. (author), Lievaart, M.A. (author), Van Maldegem, D. (author), Meininger, P.L. (author), Peters, B. (author), Pouwer, A.J. (author), Schippers, H.K. (author), Wijsman, J.W.M. (author)
Het voor u liggende MOVE Hypothesendocument 2003 is door RIKZ in opdracht van directie Zeeland van Rijkswaterstaat opgesteld. Aan de basis van dit rapport staan zeer vele gegevens die in de loop van soms al tientallen jaren in de Westerschelde verzameld zijn en nog verzameld worden. Het betreft fysische, biologische en chemische informatie, met...
report 2003
Searched for: subject%3A%22evaluatie%22
(1 - 20 of 40)

Pages