Searched for: subject%3A%22getijbeweging%22
(1 - 7 of 7)
document
Arends, A. (author)
Dit rapport bevat het verslag van de workshop over het getij in de Westerschelde d.d. 14 oktober 1999. Het rapport bevat naast een weergave van de presentaties die gehouden zijn een verslag van de discussie. Op grond van de resultaten van de discussie is met Directie Zeeland overleg geweest over de te volgen aanpak voor vervolgstudies. Besloten...
report 1999
document
anonymous, A. (author)
In dit derde deel van de EOS eindrapportage worden de effecten van de waterbouwkundige werken op het ecosysteem van de Oosterschelde beschreven. Hoofddoel van de waterbouwkundige werken was het waarborgen van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen, met behoud van het getijdemilieu. In deze nota komt de vraag aan de orde of en in...
report 1991
document
Kleine, E.W. (author)
In deze studie zijn sedimenttransportberekeningen voor het Hartelkanaal uitgevoerd. Hiertoe zijn de resultaten van een eerder uitgevoerde getijberekening gebruikt (zie 2.2). Er is getracht de invloed van de scheepvaart op de sedimenttransporten te kwantificeren (2.3 en 3). Daarna is een model ontwikkeld om de invloed van getij en scheepvaart te...
master thesis 1985
document
Verspuy, C. (author)
Deel II betreft de bijlage bij dit rapport Het onderzoek betreffende de getijbeweging in het Oosterschelde-bekken is urgent en gezien de verschillende aspecten veelomvattend. Er wordt gebruik gemaakt van elkaar aanvullende model-methoden. Eén van de aspecten betreft de fasering bij de uitvoering van de zgn. compartimenteringswerken. De...
report 1985
document
Voogt, L. (author)
Onderwerp van deze nota is een in het noordwesten van Peru gelegen estuarium dat bij het plaatsje Parachique uitmondt in de Grote Oceaan. De getijbeweging in dit, naar Nederlandse maatstaven, kleine en ondiepe estuarium werd berekend met een één-dimensionaal numeriek wiskundig getijmodel (IMPLIC). De uitkomsten van het numerieke model werden...
report 1983
document
Bosselaar, G.J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het betreffende zeegebied en met name naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op deze getijbeweging. Om het probleem nader aan te duiden, zijn de volgende vragen geformuleerd: 1. Wat is het karakter van de dubbeldaagse getijbeweging in dit zeegebied? 2. Wat zijn...
master thesis 1982
document
Stuifbergen, J.A.M. (author)
Het doel van deze studie is het analyseren van over de diepte gemiddelde reststromen t.g.v. het getij in een prismatisch kanaal. Ten behoeve hiervan is een rekenmodel ontwikkeld en zijn in het laboratorium proeven gedaan om dit rekenmodel te toetsen. Reststromen zijn in deze studie gedefinieerd als tijdonafhankelijke stromen, welke o.a. worden...
master thesis 1981
Searched for: subject%3A%22getijbeweging%22
(1 - 7 of 7)