Searched for: subject%3A%22gezette%255C%2Bsteen%22
(1 - 10 of 10)
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderhavige verslag geeft een diepgaande analyse van de metingen in Deltagoot met blokken op klei. De analyse van de gemeten blokbeweging en stijghoogtes op en onder de toplaag heeft geleid tot kwantificering van de leklengte van de constructie. Deze blijkt goed overeen te komen met de berekende leklengte op basis van formules voor...
report 1995
document
Kruse, G.A.M. (author)
Er is een onderzoek uitgevoerd naar bodemvorming onder gezette steen op 11 dijktaluds in Zeeland in verband met de reststerkte bij golfaanval en in verband met geulvorming onder de stenen. Voor het onderzoek zijn ongeveer 1 m brede sleuven in de klei-onderlaag gegraven en is de ondergrond in detail beschreven en zijn er monsters voor...
report 1995
document
Den Adel, H. (author), Bezuijen, A. (author)
In dit verslag wordt de kennis met betrekking tot de mechanische sterkte van de toplaag gebundeld. Dit betreft trekproeven op dijkbekledingen, trekproeven met een houten blokkenmodel, uitspoelproeven op spleetvullingsmateriaal en de eerste aanzetten om te komen tot een modellering van de sterkte van een toplaag van gezette steen onder golfaanval...
report 1994
document
Bezuijen, A. (author), Stoutjesdijk, T.J.P. (author)
In het kader van het onderzoek aan open taludbekledingen zijn metingen verricht onder stormomstandigheden. Dit rapport bundelt de hierbij opgedane kennis en ervaring. Daarnaast wordt het meetsysteem besproken en komen de voor- en nadelen van de methode aan bod. In de Appendices zijn de separate meetverslagen en de analyse van de metingen opgenomen.
report 1993
document
Meijers, P. (author), Van der Graaf, H.J. (author), De Groot, M.B. (author)
In deze band zijn twee rapporten gebundeld. Beide hebben betrekking op één van de mogelijke faalmechanismen van een taludbekleding onder golfbelasting: het afschuiven langs een vlak in de bekleding of langs een vlak in de grond dicht onder de bekleding. De golfbelasting heeft doorgaans een grote invloed op deze vorm van grondmechanische...
report 1991
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport behandelt de verandering van fysische eigenschappen van een constructie van gezette steen in de tijd. Met name wordt gekeken naar de inzanding van filter en spleten tussen de blokken en verwering van mijnsteen. Verslag wordt uitgebracht van monsternames. Bestaande doorlatendheidsrelaties worden getoetst aan de resultaten van metingen...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een gedetailleerde beschrijving van al het relevante onderzoek betreffende de kwasi-stationaire druk op het talud (op het moment vlak vóór de golfklap) dat tot en met 1989 is uitgevoerd bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en Grondmechanica Delft (GD). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Weg-...
report 1990
document
Unknown, U. (author)
Meetverslag Er is ook nog een Band A met Tekst (inleiding, beschrijving etc.)
report 1982
document
Kostense, J.K. (author)
In het kader van het onderzoek naar de golfbelasting op een taludbekleding van gezette steen werd tijdens de 96 vergadering van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, d.d. 30 november 1978, besloten het Waterloopkundig Laboratorium opdracht te verlenen modelonderzoek uit te voeren betreffende de invloed van de...
report 1981
document
Wevers, A. (author)
In Nederland is de taludbekleding van gezette steen een vanouds bekende vorm van taludbescherming, welke ook tegenwoordig, zij het in een enigszins gewijzigde vorm, nog een groot toepassingsgebied heeft. Onder een bekleding van gezette steen wordt hier verstaan een taludbescherming bestaande uit een enkele laag blokken die in een regelmatig...
report 1970
Searched for: subject%3A%22gezette%255C%2Bsteen%22
(1 - 10 of 10)