Searched for: subject%3A%22golfaanval%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Bezuijen, A. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Wegen Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2006
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er is een mechanicamodel beschikbaar voor de bijdrage van klemming. Dit model gaat uit van de...
report 2004
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1997
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author)
report 1996
document
Petit, H.A.H. (author), Bosch, P. van den (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1994
document
Van Gent, M.R.A. (author)
In de voor u liggende gebruikers handleiding vindt u een beschrijving van de van in- en uitvoer files en practische overwegingen die het gebruik van het programma SKYLLA kunnen vereenvoudigen. Opgemerkt moet worden dat het programma SKYLLA nog in ontwikkeling is zodat wat vandaag in de gebruikers handleiding geschreven wordt morgen reeds...
report 1994
document
Meijer, D.G. (author), Ruff, J.F. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author), Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Vroeg, J.H. de (author)
report 1992
document
Muijs, J.A. (author)
"Grasmat" als men een dijkbekleding bedoelt, bestaande uit een deklaag van kleiige grand waarin een graslandvegetatie is geworteld. sterkte ontleent de grasmat aan de kleikwaliteit en aan de vegetatie. In een graslandvegetatie kunnen, naast veel grassen, oak kruidachtige gewassen vertegenwoordigd zijn. Door de wijze van onderhoud (in de...
report 1992
document
Derks, H. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 1992
document
Broekens, R.D. (author)
Het door Kobayashi et al. ontwikkelde computerprogramma IBREAK berekent onder andere de waterbeweging op een talud onder golfaanval met de langegolf vergelijkingen. De door Kobayashi et al. uitgevoerde verificatie van IBREAK is in deze studie uitgebreid, door de resultaten van IBREAK te vergelijken met meetresultaten van bij WL uitgevoerde...
report 1991
document
Wouters, J. (author)
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Stam, C.M.J. (author)
n dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tijdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabiliteitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1989
Searched for: subject%3A%22golfaanval%22
(1 - 20 of 34)

Pages