Searched for: subject:"golfbrekers"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Lee, E.K.H. (author)
In opdracht van het Recreatieschap Westfriesland werd een onderzoek gestart naar het verzandingsprobleem in de vluchthaven Wijdenes. De vluchthaven kampte jarenlang met verzandingsproblemen en er zijn diverse onderzoeken en aanpassingen uitgevoerd, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Door de verscherpte wetgeving in 2008, zijn de...
master thesis 2011
document
De Lange, M. (author)
This report describes the influence of the slope angle of a breakwater slope, the density of the concrete of the Xbloc armour unit, the vertical position of the Xbloc on the breakwater slope and the roughness of the under layer of the breakwater on the extraction force of an Xbloc armour unit. By testing the extraction force, indirectly the...
student report 2010
document
Burger, G. (author)
Dit afstudeerverslag beschrijft de interpretatie van een aantal proeven naar stabiliteit van lage golfbrekers. Het blijk dat de invloed van de materiaalfactoren tot een ontwerpschade van S=2 niet terug is te vinden. Boven S=2 geeft vooral de afnemende hoekigheid een progressief schadeverloop te zien. De invloed van de lengte-breedte verhouding...
master thesis 1995
document
Duijvestijn, A.M.W. (author)
Een van de meest toegepaste typen golfbrekers is de conventionele golfbreker. Dit is een constructie van meerdere lagen natuursteen soms afgedekt met een of twee lagen betonblokken waarbij verplaatsingen van elementen over het talud niet worden toegelaten. Een bermgolfbreker, opgebouwd uit meer, maar lichtere steen kan goedkoper zijn. Het idee...
master thesis 1995
document
Van Vliet, M. (author)
Offshore golfbrekers kunnen langs de Nederlandse kust de structurele erosie door zeespiegelstijging niet stoppen. Lokaal kunnen offshore golfbrekers een gunstige werking op de kust hebben in geval van zandgolven en zandhonger. Zeker wanneer de brandingsstroom een aandeel in de erosie heeft, maar ook transport door de getijstroom kan enigszins...
master thesis 1994
document
Van Paassen, B. (author)
De in 1978 gereedgekomen golfbreker van Arzew werd in 1980 onverwacht zwaar beschadigd. In dezelfde periode traden vergelijkbare schadegevallen op bij andere grote golfbrekers rond de Middellandse Zee. Dit is onder andere aanleiding geweest tot veel onderzoek wat de kennis op het gebied van golfbrekerontwerp vergroot heeft. Voor dit...
master thesis 1993
document
Ploeger, E.L. (author)
Het afstudeerwerk bestaat uit drie delen: Deel A: Fysische effecten bij de import van LPG Deel B: Het masterplan Deel C: stabiliteit van de zuidelijke golfbreker In het masterplan van deze studie zal eerst gekeken worden naar de haven van Tuticorin in zijn huidige vorm. De ruimtelijke indeling en de verkeersstromen worden toegelicht. Daarna...
master thesis 1992
document
Boer, C. (author), Schroten, F. (author)
Wat betreft de jachthaven van Breskens hoeven we ons over het voorzieningen-niveau geen zorgen te maken. Het gaat in dit rapport niet om een ontwerp van een geheel nieuwe haven, maar om een reeds bestaande, goed funktionerende haven, die plannen tot uitbreiding heeft. De aanleiding en motivatie van deze plannen worden beschreven in hoofdstuk 1,...
master thesis 1988
document
Sokolewicz, M.J. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar belastingen ten gevolge van interacties tussen de afdekelementen van de golfbreker. De metingen zijn uitgevoerd in het 2-dimensionale hydraulische model, in de 2 m windgoot van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Voor de proefnemingen zijn de éénrichtingsversnelling':"...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
Voor de alternatieve dwarsprofielen van de stortstenen offshore golfbreker van Freeport, Texas, is op grond van een kostenminimalisatie een definitief ontwerp bepaald. Dit is gedaan vanuit de optiek van de opdrachtgever voor wie de volgende kosten van belang zijn: - bouwkosten en schadekosten tijdens de bouw - gekapitaliseerde schadekosten na de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Horden, W.C. (author)
Uit de analyse van schadegevallen aan golfbrekers met betonnen afdekelementen blijkt dat breuk van deze elementen een van de hoofdoorzaken van schade is. Nader onderzoek geeft aan dat het fenomeen "rocking" een overheersende rol speelt bij breuk van elementen. Rocking is het heen-en-weer bewegen onder invloed van de golfbeweging, waarbij...
master thesis 1986
document
Schuhmacher, T. (author)
In deze deelstudie wordt het stromingspatroon ten gevolge van een inkomend golfveld achter een golfbreker beschouwd. Dit is een deelrapportage van het hoofdonderwerp "Aanzanding nabij de haven van Viana do Castelo".
master thesis 1986
document
Greeve, J.M.N. (author)
De bestaande havens van Taiwan worden gekenmerkt door de beperkte bereikbaarheid voor grote schepen, schepen van het Panamax type (60.000 dwt) kunnen slechts in bepaalde omstandigheden binnenlopen. Bovendien ontstaan er, bij de huidige snelle ontwikkeling van goederenstromen, in de naaste toekomst congestieverschijnselen in de havens. Samen met...
master thesis 1986
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Gallman, J.J. (author)
In Zarzis, Tunesië, is een vissershaven. Deze haven wil men uitbreiden, zodat er grotere schepen kunnen binnenvaren. De uitbreiding zal in twee Fasen geschieden. Een onderdeel van de eerste Fase is de aanleg van een golfbreker. Er zal in deze studie een dwarsdoorsnede Van deze golfbreker ontworpen worden. Hierbij wordt de vorm, in langsrichting,...
master thesis 1985
document
Den Breeker, R.C. (author), Vries, M. (author)
Het onderzoek naar schademechanismen en schade veroorzakende krachten, dat het onderwerp vormt van dit verslag, heeft plaatsgevonden in de vorm van een fysisch modelonderzoek. Een tachtigtal proeven zijn uitgevoerd op een golfbrekermodel. Door de taludhelling en het soort afdekelement te veranderen Zijn zeven verschillende golfbrekersecties...
master thesis 1985
document
Den Breker, R.C. (author), Vries, M. (author)
In een golfgoot is een golfbrekermodel met talud 1:4 onderworpen aan golfaanval. Van de waterbeweging die door de golfaanval op het talud ontstaat is de beweging van het golffront continu gemeten. Deze beweging wordt gebruikt als benadering voor de beweging van het water over het hele talud. De watersnelheden en versnellingen zijn door...
master thesis 1985
document
Rohde, A.A.J. (author), Durian, M.J. (author)
In dit deelontwerp kunnen vier blokken onderscheiden worden. Het eerste blok bevat alle van belang zijnde randvoorwaarden, die wat uitgebreider in het vooronderzoek zijn weergegeven. Verder zijn in dit blok relevante conclusies uit het vooronderzoek en het hoofdontwerp met betrekking tot de plaatsbepaling opgenomen. Een algemene beschouwing van...
master thesis 1985
Searched for: subject:"golfbrekers"
(1 - 20 of 27)

Pages