Searched for: subject%3A%22grond%22
(1 - 18 of 18)
document
Dijkstra, S.D. (author)
The graduation thesis focuses on providing insight in the consequences of subsiding ground on soil anchors. With the years, the bars of an anchored sheet pile walls for example, can be unfavourably loaded due to subsiding soil. As a result of these lateral loads, the bar will deform and elongate, causing the stresses to increase. The...
master thesis 2015
document
Kimenai, J. (author)
Dit afstudeeronderzoek richt zich op het grondvervormingsgedrag naast aan te leggen bouwputten. Vooral bij diepe bouwputten in stedelijke omgeving is het onduidelijk hoe en waar het vervormingsgedrag, afhangt van de Nederlandse specifieke omstandigheden zoals de grondopbouw, belendingen en funderingen, tot stand komt.
master thesis 2011
document
Wesselink, R. (author)
master thesis 2011
document
Henckel, G.J. (author)
Flemish house of culture, The Brakke Grond.
master thesis 2011
document
Koop, J. (author)
master thesis 2011
document
Breedeveld, J. (author)
In onderliggend rapport wordt onderzocht in welke mate de verschillende rekenmodellen, die in de dagelijkse praktijk worden toegepast om de mate van de omgevingsbeïnvloeding door een ophoging te voorspellen, het werkelijke grondgedrag dat tijdens en na de uitvoering van de BRICOR-ophoging is gemeten kunnen voorspellen. In het onderzoek zijn, in...
report 2009
document
Roelofsen, F. (author)
Sinds 1916 wordt in het centrum van Delft grondwater onttrokken. In de loop van de jaren is de hoeveelheid gestaag toegenomen. In 1966 is aan DSM Gist vergunning verleend om 13,5 m3 per jaar te ontrekken. De situatie is echter veranderd, DSM Gist heeft aangegeven het grondwater niet meer nodig te hebben. Delft de omliggende gemeenten en andere...
report 2008
document
Mastebroek, R. (author), Hoefsloot, F.J.M. (author)
In dit rapport is de case van de Europaboulevard opgenomen met betrekking tot validatie van modellen met betrekking tot paal-grondinteractie. In de periode tussen maart 1978 en september 1978 zijn in Amsterdam direct ten noorden van de kruising van de rijksweg A10 (Figuur 2-1) met de Europaboulevard bouwwerkzaamheden uitgevoerd. De...
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Buykx, S. (author)
Het OLS-project (Ondergronds Logistiek Systeem) beoogd een betrouwbare verbinding te creëren voor het transport van bloemen tussen de veiling in Aalsmeer, Schiphol en een toekomstige railterminal bij Hoofddorp. Een variant voor de uitvoering van de drie boortunnels in het tracé is de Industriële Tunnelbouw Methode (ITM). Dit is een innovatieve...
master thesis 1999
document
Roesink, A.A.W. (author)
Het komt steeds vaker voor, dat landuitbreidingen plaats vinden in gebieden waar de bodem bestaat uit slappe grond. Twee eigenschappen van die grond, de slechte doorlatendheid en de lage schuifsterkte, zijn de oorzaak van grote problemen, die ondervonden worden tijdens en na de uitvoering van dergelijk projecten. De problemen hebben betrekking...
master thesis 1995
document
Van Haastregt, E.P. (author)
Onder het stationseiland moet een halte worden gebouwd ten behoeve van de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Dit project kan geïntegreerd worden met de vele andere projecten op het stationseiland ten behoeve van het IJ-oever project. Een ondergronds busstation is in deze studie niet meegenomen. Aan de hand van een vergelijking van drie varianten ...
master thesis 1993
document
Boumans, A. (author)
In opdracht van het bureau Projecten Energie Onderzoek (PEO) van het Energie 'Onderzoek Centrum (ECN) is onderzocht hoe met name zonnecollectoren te combineren zijn met een systeem van lange termijnopslag van warmte in de grond. PEO coördineert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ), projecten die in het kader van het...
master thesis 1988
document
Kruse, G.A.M. (author)
Het hier gerapporteerde onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ontwikkelen van keuringseisen voor kleigrond voor bekleding van dijken door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. Het verband tussen het volume van een monster van onverzadigde grond uit een kleibekleding en de daarin aangebrachte zuigspanning is in dit...
report 1987
document
Van Kleunen, P.J. (author), Groeneveld, P.N.A. (author)
Sinds de ontwikkeling en beschrijving van het gewapende grond principe door de Franse architect Henri Vidal is er veel onderzoek gedaan naar het gedrag van gewapende grond konstrukties. Dit onderzoek betrof zowel laboratorium onderzoek als metingen aan gewapende grondkonstrukties op ware grootte en op speciale proefmuren.
master thesis 1987
document
Den Haan, E.J. (author)
Deze literatuurstudie richt zich op de stabiliteit en de deformaties van taluds op slappe ondergrond. Slappe ondergrond is er in Nederland in overvloed, en taluds die op deze ondergrond worden gemaakt zijn er ook vele, in de vorm van kaden, rivier- en zeedijken, aardebanen van wegen, enz. Dat een studie van de stabiliteit en deformaties van deze...
report 1986
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978
Searched for: subject%3A%22grond%22
(1 - 18 of 18)