Searched for: subject:"grondbeleid"
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De lasten voor de aankoop van grond en investeringen in bouw- en woonrijpmaken zijn in het eerste kwartaal gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Hiermee lijkt het herstel van na de crisis definitief zijn beslag te krijgen. Er wordt weer in nieuwe plannen geïnvesteerd. De resultaten van gemeentelijke grondexploitatie geven daar...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Dit artikel behandelt de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie over de verwerving van landbouwgrond en het Europees recht. De mogelijke relevantie voor Nederland wordt besproken.
journal article 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De grondverkopen op het gebied van bouwgrondexploitatie zijn met 25,6% gestegen naar € 1,3 miljard over de eerste 9 maanden van 2017. Het resultaat van gemeentelijke grondexploita-ties is 5,6% hoger dan over dezelfde periode in 2016. Ongeveer 1/5 van de grondverkopen is bedoeld voor bedrijventerreinen. Hiervan is bijna de helft (47%) verkocht in...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De opbrengsten van de grondverkopen van gemeenten zijn in 2016 voor het derde opeen-volgende jaar gestegen. Er is sprake van een stijging van 13% ten opzichte van de verkoop in 2015.
Het in 2016 geboekte resultaat van grondexploitaties is € 390 miljoen positief. Dit is 30% lager dan het resultaat in 2015. Het voorzichtiger zijn met het...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Recent heeft het CBS de data ter beschikking gesteld van de gemeentelijke financiële rap-portages tot en met het eerste kwartaal van 2017. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw informatievoorschrift1. Een belangrijkste ontwikkeling is dat grondexploitaties van be-drijventerreinen niet meer worden weergegeven bij de andere grondexploitaties...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben over de eerste drie kwartelen van 2016 een positief resultaat van € 610 miljoen euro geboekt met hun gemeentelijke grondexploitaties. Dit resultaat over 3 kwartalen is vergelijkbaar met de jaarresultaten over 2005 (605 miljoen) en 2007 (618 miljoen) en wordt slechts overtroffen door 2006 (een jaarresultaat van 919 miljoen). Door...
report 2016
document
de Wolff, H.W. (author)
journal article 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het derde kwartaal 1170 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht. Dit is 34% meer grond dan in dezelfde periode van 2014. Het lijkt er op dat gemeenten kunnen profiteren van het herstel op de woningmarkt. Gemeenten hebben een positief saldo gerealiseerd van € 380 miljoen over de eerste drie...
report 2015
document
Priemus, H. (author)
Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en...
book 2015
document
Korthals Altes, W.K. (author)
conference paper 2014
document
De Kam, G. (author)
conference paper 2014
document
Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author), De Wolff, H.W. (author)
De volgende vragen komen aan de orde: Welke grondbeleidstrategie hanteert de gemeente Almelo op dit moment (volgens de nota grondbeleid en in de praktijk)? Wat is de reden/motivering om deze strategie te hanteren? Wordt dit in de praktijk waargemaakt, oftewel worden in de praktijk de doelstellingen bereikt die de nota grondbeleid voor ogen had?...
report 2010
document
De Wolff, H.W. (author), Ploeger, H.D. (author), De Jong, J. (author)
De centrale vraag in het onderzoek is: Is het erfpachtsysteem voor de gemeente Den Haag (nog steeds) en nuttig en noodzakelijk middel om gemeentelijke doeleinden te bereiken, en zo ja: in welke vorm?
report 2006
document
Groetelaers, D.A. (author)
doctoral thesis 2004
document
De Greef, J.H. (author), Groot Nibbelink, J.B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de kwaliteit van het aan- en verkoopbeleid van onroerend goed van de gemeente Tilburg in het licht van het oordeel van de niet-gemeentelijke partijen hierover? De volgende omissies in het gemeentelijke beleidskader worden onderscheiden: hoe om te gaan met de situatie wanneer een projectontwikkelaar voor...
report 2001
document
Harkes, N.C. (author)
Diverse partijen hebben binnen of buiten de VINEX-Iocaties grond posities ingenomen. Het belang van grond als economische factor neemt daardoor toe. Dit zorgt er ook voor dat onderzoek, advisering en publieke meningsvorming op het gebied van de grondprijs vorming in beweging zijn. Zo worden er nieuwe thema's aan gesneden, andere hulpmiddelen...
book 1997
document
Wigmans, G. (author)
Dit boek behandelt doeleinden en instrumenten van grondbeleid. Het is een wegwijzer voor degenen die in onderwijs en onderzoek geconfronteerd worden met thema's van grondbeleid en grondexploitatie. Nieuwe tendenties in het grondbeleid worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Het boek is daarom mede interessant voor betrokkenen in de...
book 1995
Searched for: subject:"grondbeleid"
(1 - 20 of 24)

Pages