Searched for: subject%3A%22grondwaterstroming%22
(1 - 14 of 14)
document
Pruiksma, J. (author), Barends, F. (author)
Doel van het project SBW Hervalidatie piping is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingregels en deze te verkleinen of te elimineren. Variaties in de ondergrond beïnvloeden het fenomeen piping op een complexere wijze dan in eenvoudige vuistregels kan worden uitgedrukt. Ter bepaling van de pipinggevoeligheid is in dit...
report 2009
document
Van Esch, J.M. (author)
De stabiliteit van dijken varieert in de tijd, bijvoorbeeld als gevolg van tijdsafhankelijke randcondities. Hierbij valt te denken aan de invloed van een hoogwatergolf op een rivierdijk of het getij op een zeedijk. Als gevolg van de variërende buitenwaterstanden variëren de grondwaterdrukken in het dijklichaam, dit vertaalt zich direct in...
report 2001
document
Vonk, B.F. (author)
In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Het name door een grote stijghoogte van het...
report 1991
document
De Weijze, M. (author)
De probleembeschrijving van de vorige paragrafen kan samengevat worden in de volgende probleemstelling: Primair: Het huidige algengehalte is te hoog en de door het P.W.N. gekozen oplossing voor dat probleem is het verdiepen van het spaarbekken. Hierbij rijzen de volgende problemen: 1) Mogelijke ontoelaatbare stijghoogte verandering in het...
master thesis 1988
document
Engering, F.P.H. (author), Hjornaes-Pedersen, A. (author), Barends, F.B.J. (author)
In het kader van het onderzoek van een peilbuizennet langs de nederlandse rivieren, is er een studie uitgevoerd naar de effecten van een geinstalleerde bron in een twee-lagen systeem; een watervoerende zandlaag en een afdekkende klei- of veenlaag [2],[3]. In dit rapport wordt aan de hand van bovengenoemde studie, de vergelijkingen beschreven van...
report 1986
document
Vlaar, M. (author), Barends, F. (author)
Springbelasting, cyclische belasting, algemene tijdsafhankelijke randvoorwaarden.
report 1985
document
Talens, J. (author)
Model voor het simuleren van grondwaterstroming in dijklichamen onder invloed van golfbelastingen. Uitgevoerd onder auspicien van werkgroep 4 van de TAW.
master thesis 1982
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1980
document
Vis, F.C. (author)
report 1978
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een onderzoek verricht naar de dijkverbetering aan de Waal bij Waardenburg. De aanleiding hiertoe was het feit, dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overeenkwam de bandijken te dimensioneren op een afvoer bij Lobith van 18000 m3/s. Deze maatgevende afvoer heeft een overschrijdingfrequentie van 1/3000 per jaar. Bij het...
master thesis 1978
document
Van Eijk, G.J. (author)
Oplossingen voor een twee-dimensionaal toetsprobleem, met behulp van de "Eindige Elementen Methode".
master thesis 1973
document
Sinke, J.G. (author)
Onderzoek van enige twee-dimensionale problemen m.b.v. een spleetmodel met nieuwe randvoorwaarde-apparatuur.
master thesis 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
Searched for: subject%3A%22grondwaterstroming%22
(1 - 14 of 14)