Searched for: subject%3A%22havendam%22
(1 - 13 of 13)
document
Kuipe, C. (author), Klein Breteler, M. (author), Booster, L.N. (author), Eysink, W. (author)
In Zeeland zijn er vele havendammen die de primaire waterkering plaatselijk beschermen tegen grote golfaanval. Zelfs onder maatgevende omstandigheden zijn vele van deze dammen nog hoog genoeg om een belangrijke reducerende werking te hebben op de inkomende golven. Uiteraard kan de invloed van de golfreducerende werking van havendammen alleen in...
report 2006
document
Haile, A. (author)
De steeds groter wordende diepgang van zeeschepen vereist dat golfbrekers op grotere dieptes aangelegd moeten worden. De kosten van stortsteen golfbrekers op grote dieptes zijn aanzienlijk hoger dan op kleine dieptes. Verticale golfbrekers lijken een betere alternatief te zijn met betrekking tot de totale kosten prestatie, standaardisatie,...
master thesis 1996
document
Duijvestijn, A.M.W. (author)
Een van de meest toegepaste typen golfbrekers is de conventionele golfbreker. Dit is een constructie van meerdere lagen natuursteen soms afgedekt met een of twee lagen betonblokken waarbij verplaatsingen van elementen over het talud niet worden toegelaten. Een bermgolfbreker, opgebouwd uit meer, maar lichtere steen kan goedkoper zijn. Het idee...
master thesis 1995
document
O'Prinsen, N.M. (author)
Door de ontwikkeling van de scheepvaart ontstaan er na 1950 steeds grotere schepen, waardoor veel zeehavens niet meer aan de vereiste diepte en omvang voldoen. Ook de hoeveelheid schepen stijgt sterk zodat Rijkswaterstaat besluit tot uitbreiding van een drietal havenmonden. Ten eerste wordt de havenmond te IJmuiden vergroot, Ten tweede wordt de...
master thesis 1993
document
Hoyinck, R.H.C. (author)
De invloed van een havendam op de water- en zandbeweging bij kusten is groot. Indien de havendam langer is dan de breedte van een brekerzone zal, afhankelijk van de overheersende stromingsrichting, achter de dam aanzanding of uitschuring optreden. In de situatie zoals weergegeven in figuur 1.1 zal, door de langs de kustlijn naar de dam toe...
master thesis 1989
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Prager, L.H. (author)
Als mogelijke uitbreiding van de jachthavencapaciteit van de gemeente Medemblik wordt overwogen een haven in het IJsselmeer uit te bouwen in het hoekje bij het gemaal "Lely". In verband met een tweetal aardgasleidingen krijgt de haven een wat ongelukkige vorm, met lange havendammen en slechts weinig oppervlak. Om de beschikbare ruimte toch...
master thesis 1981
document
Roos, A. (author)
Ten behoeve van de bouw van de havendammen en oeverkonstrukties te IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland zijn miljoenen tonnen steen en grind gebruikt. Steen van 3 mm, tot stenen van 8 ton. Iedere soort steen heeft een bepaalde funktie in het geheel, waarop categorie, afmetingen, gewicht, e.d. moet worden afgestemd, b.v.: - voor de opbouw...
report 1976
document
Hakkeling, B. (author)
Handboek voor het ontwerpen en uitvoeren van kust- en oeverwerken, voorbeelden van deze werken (havendammen, dijken, kunstwerken). Systematische behandeling van de gebruikte materialen. Ontwerp van zinkstukken en kraagstukken. Ontwerp van bestortingen. Uitvoering van zinkwerk. Toegpassing van kunststofdoek (geotextiel).
report 1970
document
Van Oorschot, J. (author)
Meer in het bijzonder is het onderzoek gericht geweest op de volgende punten: - Het ontwikkelen van stortpatronen voor die gedeelten van de dammen die met behulp van de blokkenvaartuigen worden gebouwd. Tijdens de uitvoering zal dit stortsysteem eventueel kunnen worden aangepast aan de opgedane praktische ervaringen. Als gevolg van de gekozen...
report 1969
document
Van Oorschot, J.H. (author)
Bij het begin van de stabiliteitsproeven voor de havendammen te Scheveningen in de windgoot van het Laboratorium te Delft lijkt het nuttig de voorbereidende discussies samen te vatten en een overzicht te geven van de mogelijke dwarsprofielen. Het huidige overzicht kon ten opzichte van het eerder (medio 1965) verschenen exemplaar sterk te worden...
report 1966
document
Van Staal, G. (author)
In opdracht van de Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg, is door het Waterloopkundig Laboratorium in de windgoot van het laboratorium "de Voorst" een modelonderzoek uitgevoerd naar de golfoploop en de golfoverslag voor een aantal ontwerpen van de Nieuwe Zuiderdam te Hoek van Holland. Deze havendam zal ter bescherming dienen van...
report 1966
document
Van de Kreeke, J. (author), Paape, A. (author)
Onderzoek naar de vanuit waterloopkundig oogpunt aanvaardbare constructies voor de nieuwe havendammen bij Hoek van Holland. Twaalf alternatieve constructies zijn globaal uitgewerkt en met elkaar vergeleken (breuksteenopties, caissons en perronwanden).
report 1965
Searched for: subject%3A%22havendam%22
(1 - 13 of 13)