Searched for: subject%3A%22hoogwatergolf%22
(1 - 18 of 18)
document
Van Velzen, E. (author), Beyer, D. (author), Berger, H. (author), Geerse, C. (author), Schelfhout, H. (author)
Het Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevormd door de hydraulische belastingen maar er is ook aandacht voor belastingen die niet direct door...
report 2007
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Het doel van alle bodempeilingen van duinpatronen tijdens hoogwaters in de Bovenrijn en Waal van de laatste tien jaar was het nauwkeurig be pal en van het bodemtransport met behulp van de duinverplaatsingsmethode (Engels: dune tracking). Vooral de transportverdeling rond het splitsingspunt bij de Pannerdensche Kop had speciale aandacht. Uit de...
report 1999
document
Moyen, D. (author)
De onheilspellende beelden van de rampzalige overstroming van de Oder in de zomer van 1997 hebben de herinnering aan de laatste overstromingen van de Rijn in 1993 en 1995 weer doen herleven. Wat in januari 1995 in de Rijndelta in Nederland werd gevreesd maar gelukkig niet gebeurde, is met de Oder wel gebeurd. De dijken van de Oder waren op...
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In het kader van een kwantificering van de zandbalans van de Waal zijn er tijdens een hoogwater in het voorjaar van 1997 metingen verricht van de bedding van de rivier. Deze metingen zijn gedaan in 2 gebieden van de Waal, nabij de Pannerdensche kop en bij Druten. Om de metingen te verwerken en te gebruiken voor dune tracking is voor aanvang van...
report 1997
document
Anonymus, N.N. (author)
Op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en het Europees Amerikaans Centrum voor beleidsanalyse (EAC-RAND) een studie uitgevoerd naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking. De studie werd begeleid door de commissie 'Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen' (Commissie...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek 'Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen' geeft antwoord op de vragen van de Minister van Verkeer en Waterstaat, zoals verwoord in haar brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 24 juli 1992: a. 'Zijn er elementen in de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze van de norm, die nu zodanig veranderd zijn dat dat...
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
Over de gevolgde methodiek en de resultaten rapporteren we in het voorliggende rapport. De algemene procedure bestaat uit drie delen: 1. bepaling duren op basis van het waarnemingsmateriaal en extrapolatie van de duren naar de hogere afvoeren; 2. bepaling van de overschrijdingsfrequenties, gescheiden voor het bereik van het waarnemingsmateriaal...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking bestaat uit vier deelonderzoeken en een integratie van de resultaten van de deelonderzoeken (zie ook Figuur S. 1): i de wijze van bepaling van de vanuit de maatschappij gewenste veiligheid tegen overstroming, hetzij als norm voor het gehele gebied, hetzij gedifferentieerd per...
report 1993
document
Walker, W. (author)
In dit deelrapport worden de effecten onderzocht van alternatieven voor het verschaffen van bescherming tegen overstroming voor de gebieden langs de Rijntakken en de Maas buiten de invloed van het getij. In het rapport wordt getracht een antwoord te geven op een van de vragen gesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat in haar brief aan...
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
Uitgangspunt van het onderzoek is de thans geldende veiligheidsnorm. Volgens deze norm moeten de dijken een afvoer kunnen keren met een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar. Uitgaande van deze norm hebben wij in Hoofdstuk 2 onderzocht wat de meest waarschijnlijke afvoer zal zijn bij de geldende veiligheidsnorm. We maken hierbij gebruik van...
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
In juni 1993 is een aanvullend rapport uitgebracht, waarin een uitgebreidere studie van de Maas is weergegeven dan mogelijk was tijdens het eerste rapport van januari 1993 (WL, 1993g). In de genoemde rapporten is voor de Rijn en de Maas de maatgevende afvoer gegeven voor een vooraf gekozen herhalingstijd van T = 1250 jaar. Om voor een...
report 1993
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
document
Nieuwkamer, R.L.J. (author)
Detentiereservoirs beschermen een deel van een stroomgebied van een rivier tegen overstromingen door tijdelijk water te bergen. Vaak worden detentiereservoirs uitgerust met afvoeropeningen bij de bodem, zonder regelbare kleppen, en met een vaste noodoverlaat, die overtollig water veilig moet kunnen afvoeren. Het uitstromingsproces uit het...
master thesis 1988
document
Stevens, T.A.A.C. (author)
Deel 1 & 2 ontbreken. De Dinkel ontspringt in Duitsland ten westen van Koesfeld en komt ten noorden van Gronau ons land binnen. Zij stroomt vervolgens noordwaarts door de gemeenten Losser en Denekamp totdat zij het Nederlands grondgebied weer verlaat bij Lage. Zij stroomt verder noordwaarts en valt beneden Neuenhaus in Duitsland in de...
master thesis 1980
document
Klaver, K. (author), Maaskant, R. (author)
Om de hoogwatergolf op de Lower Serang, een rivier op Centraal Java, snel af te voeren, moet een afleidingskanaal worden gegraven. Hiervoor moet een optimale oplossing worden gevonden, d.w.z. een oplossing waarbij de kosten minimaal zijn.
master thesis 1977
document
Verbeek, J.P. (author)
In het kort is het doel van dit onderzoek het verdiepen van het inzicht in het verloop van waterstanden en afvoeren in een gedeelte van de rivier de Dinkel gedurende het passeren van een hoogwatergolf en de invloed van verbeteringswerken hierop.
master thesis 1976
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926
Searched for: subject%3A%22hoogwatergolf%22
(1 - 18 of 18)