Searched for: subject%3A%22inundatie%22
(1 - 13 of 13)
document
Nicolai, R. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wojiechowska, K. (author), Steenbergen, H. (author)
De uitkomsten van de berekeningen met de additionele stochasten voor ongeveer 50 waterkeringen in Nederland laten zien dat de waterstanden en golfcondities hoger/zwaarder uitpakken dan het referentieniveau (huidige methode). Dit is niet verrassend. Toevoegen van extra onzekere factoren leidt bijna altijd tot hogere verwachtingswaarden, omdat de...
journal article 2011
document
Huizinga, J. (author), Nederpel, A. (author), De Groot, K. (author), Batterink, M. (author)
De methodiek beschreven in dit document is een instrument dat de beleidsontwikkeling van de provincie Zuid-Holland ondersteunt door inzichtelijk te maken welke risico’s verbonden zijn aan het toestaan van functies in buitendijkse gebieden voor de komende 50 tot 100 jaar. Bij het bepalen van de risico’s wordt in de methodiek rekening gehouden met...
report 2011
document
Ligtvoet, W. (author), Franken, R. (author), Pieterse, N. (author), Van Gerwen, O.J. (author)
Nederland profiteert op vele manieren van de ligging in de delta waar de Maas en de Rijn in de Noordzee vloeien. Deze ligging betekent echter ook dat Nederland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. In de afgelopen eeuwen is de Nederlandse delta voortdurend in beweging geweest en aangepast, zowel aan de eisen die het geofysische...
report 2011
document
Van Noortwijk, J.M. (author), Kok, M. (author), Hamoen, G. (author), Teunissen, E.A.H. (author)
Voor verschillende dijkringgebieden zullen geavanceerde berekeningen moeten worden gemaakt, waarmee de kans op een doorbraak van de waterkering en inundatie kan worden bepaald. Bij het berekenen van de kans op falen van een dijkring zijn de zogenoemde 'lengte-effecten' van groot belang. Onder het lengte-effect wordt verstaan de mate waarin een...
report 1997
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In het kader van het in ontwikkeling zijnde mathematische model voor bresgroei zijn de bruikbare sedimenttransportformuleringen geëvalueerd.
report 1994
document
Hartsuiker, G. (author)
Het uitgevoerde onderzoek maakt duidelijk dat de inundatie van een dijkringeen tamelijk complex dynamisch proces is. Hoofdaspekten hierbij zijn onder andere: (1) de doorbraak: ontwikkeling in de tijd en debiet door de doorbraak, (2) de inundatie: diepte als funktie van tijd en plaats en maximum diepte. Tevens is het inundatieproces afhankelijk...
report 1990
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1985
document
Duiser, J.A. (author)
Dit rapport is een verkorte versie van een in 1982 uitgebracht rapport over een verkennend onderzoek naar een methode ter bepaling van inundatieschade. Bij de studie is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de berekeningsmethode beschreven in een rapport van de Provinciale Griffie Gelderland, van een onderzoek in Engeland en van gegevens over de...
report 1984
document
Overzicht van dijkdoorbraken en overstromingen in Utrecht met name als gevolg van de doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855. Aan de hand van deze doorbraak zijn schattingen gemaakt van de gevolgen van doorbraken die elders in dit gebied kunnen optreden. Verder een analyse van de effecten van compartimentering. In de bijlage een kaart van de...
report 1967
document
Edelman, T. (author)
Interne rijkswaterstaat notitie over het gebruik van doorbraakvrije zeedijken (feitelijk overslagbestendige zeedijken) als alternatief voor extremen dijkverhogingen, vergelijkbaar met de "deltadijken"van de tweede deltacommissie (Veerman). Reactie van Wemelsfelder over het politiek onhaalbare van dit concept.
report 1954
document
Ramaer, J.C. (author)
Officiëel verslag over de stormvloed van 13/14 januari 1916 door Rijkswaterstaat. Deze stormvloed leidde tot nogal wat overstromingen in Zuiderzee gebied en was de directe aanleiding tot het starten van de Zuiderzeewerken (aanleg afsluitdijk en aanleg IJsselmeerpolders).
report 1916
document
Officieel verslag over de stormvloed van 0 September/1 October 1911 door Rijkswaterstaat.
report 1912
Searched for: subject%3A%22inundatie%22
(1 - 13 of 13)