Searched for: subject%3A%22kademuur%22
(1 - 14 of 14)
document
Van 't Verlaat, S. (author)
De hoofdwaterkering van Dordrecht, waarvan de Voorstraat een belangrijk onderdeel vormt, is vanaf het eind van de jaren zeventig onderwerp van studie geweest. De kering voldeed niet aan de eisen van de Deltawet en moest hieraan aangepast worden. De beslissing tot de bouw van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in 1989 maakte verdere studie...
master thesis 1998
document
Blokland, T. (author)
Prototypemetingen van stroomsnelheden en erosie van bodembeschermingen voor kademuren belast door schroefstralen
report 1996
document
Van Solkema, W.H. (author)
Momenteel is men bezig met een herinrichting van de Waalhaven te Rotterdam. Deze herinrichting van de haven betekent voornamelijk het dempen van de huidige haven en het bouwen van nieuwe kademuren. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is, is de bouw van een kademuur middels conventionele methodes erg...
master thesis 1994
document
Steenepoorte, C. (author)
Zoals uit de eerste deelstudie naar voren kwam, blijven er na een uitvoerige afweging van een aantal verschillende typen afmeervoorzieningen (kademuurkonstrukties) verscheidene varianten over, die in aanmerking komen om nader te worden uitgewerkt. In dit deel is een kademuurkonstruktie op palen met een ontlastvloer ontworpen, die in plaats van...
master thesis 1992
document
Vos, M.J. (author)
Deelontwerp met detailberekeningen van de kademuur van de te ontwerpen Zeekade aan de Noordzijde van de Britanniëhaven te Rotterdam. Ontwerp van de damwand, de trek- en drukpalen en de dimensies van een L-vormige ontlastvloer.
student report 1988
document
Endtz, F.N. (author)
Het afstudeerwerk betreft het uitwerken van een patent van de Ballast Nedam Groep. Het patent heeft betrekking op een caisson gebruikt als kademuur. Het afstudeerwerk is geheel volbracht binnen de Ballast Nedam Groep, in een tijdsbestek van 9 maanden, 1 september 1985 tot 30 mei 1986. Het patent omvat een caisson als kadeconstructie. De Caisson...
master thesis 1986
document
Sastro Prajitno, R.P. (author)
In het kader van de eindstudie in de richting waterbouwkunde aan de afdeling der civiele techniek is dit verslag geschreven. Het doel van deze studie is een ontwerp te maken voor een kade constructie aan de westzijde van de Brittannie haven, waar container-schepen van 20.000 DWT kunnen aanleggen. De opbouw van dit rapport is als volgt: In...
master thesis 1985
document
Witte, R.F. (author)
Dit rapport behandelt het ontwerp van een kademuur-constructie aan de 8- Petroleumhaven op de Maasvlakte. Het betreft een kademuur t.b.v. containeroverslag. De grote toename van het containervervoer is de aanleiding geweest om de faciliteiten betreffende containeroverslag uit te breiden. De uitbreiding van het containeroverslagbedrijf Europe...
master thesis 1985
document
Kouwenhoven, N.W.M. (author)
In een tijd waarin de stagnerende economie ook aan het havengebeuren niet ongemerkt voorbij gaat is de gemeente Rotterdam van plan de komende vier jaar voor ongeveer f1 miljard te investeren in de infrastructuur van de Rotterdamse haven. Door deze investeringen zal Rotterdam zijn concurrentiepositie t.o.v. de kleinere buitenlandse havens moeten...
master thesis 1984
document
Middelburg, W.M. (author)
Door de toenemende containerisatie in de wereld is het voor veel havens nodig aanpassingen te maken op het gebied van kadefaciliteiten. Na een voorstudie, zie ook het rapport "vooronderzoek containerhaven Curaçao", is besloten tot de nieuwbouw van een kade.
master thesis 1982
document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Van der Burg, H.W. (author)
In dit verslag wordt het dempen van een gedeelte van de Waalhaven in Rotterdam behandeld. Het gaat met name om het gedeelte tussen pier 5 en pier 6 (zie het kaartje achterin). Aanleiding tot deze deelstudie is een vooronderzoek, waarin o.a. de evt. extra terreinbehoeftein de toekomst in het oude havengebied van Rotterdam aan de orde is gekomen....
master thesis 1977
document
Van Rossum, F. (author)
lecture notes 1959
document
Canters Cremers, J.J. (author)
Beschouwing over de actieve en passieve gronddruk voor de kademuur van de vissershaven van Ijmuiden. Het probleem was dat er geen standaardwaarden voor duinzand beschikbaar zijn. Prototype metingen over afschuiving van zand.
report 1915
Searched for: subject%3A%22kademuur%22
(1 - 14 of 14)