Searched for: subject:"korrelverdeling"
(1 - 6 of 6)
document
Talmon, A.M. (author)
Voor de zandwinning op de Noordzee ten behoeve van kustsuppleties is een MER opgesteld. In verband met de wettelijk verplichte evaluatie hiervan worden door RWS vóór en tijdens de zandwinningen di verse onderzoeken uitgevoerd. Eén van de onderzoeken betreft het voorkomen van zwevend stof. Dit datarapport bevat de eerstelijns gegevensverwerking...
report 2008
document
Ligtenberg, J. (author)
Dit werkdocument bevat een bundeling van de kennis die verzameld is voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor beton- en metselzandwinning op de Noordzee. De m.e.r.-procedure is in 2002 gestaakt, zonder dat dit heeft geresulteerd in een geaccordeerd MER. Als gevolg hiervan is de verzamelde inhoudelijke kennis over grootschalige...
report 2005
document
Zwanenburg-Nederlof, H.P. (author)
Op verzoek van Rijkswaterstaat RIKZ, de heer S. Stutterheim, is door de afdeling Geo Marien en Kust van het NITG-TNO een onderzoek gedaan naar de korrelgrootteverdeling van het gestorte materiaal op de baggerstortlocatie Loswal Noordwest. Deze baggerstortlocatie, gelegen ten noordwesten van de oorspronkelijke Loswal Noord locatie, is in gebruik...
report 1999
document
Laan, G.J. (author)
Loskorrelig steenmateriaal voor waterbouwkundige constructies wordt in ontwerpberekeningen gepresenteerd door enkele parameters. Deze materiaalparameters moeten vertaald worden in bestekseisen. In dit rapport worden de materiaalparameters die in het ontwerp gebruikt worden gegeven voor standaard sorteringen, danwel wordt aangegeven hoe deze...
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
De cumulatieve korrelverdeling van een materiaal wordt in het algemeen met zeven discreet benaderd. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) heeft een standaard voor zeven opgesteld [21J. Er zijn twee soorten zeven, draadzeven en plaatzeven. Draadzeven bestaan uit een gevlochten net van draden. De draadzeven, die voornamelijk toegepast worden...
report 1985
document
Korrelverdeling van verschillende filterfracties die gebruikt zijn bij de filteropbouw onder de Oosterscheldekering
report 1976
Searched for: subject:"korrelverdeling"
(1 - 6 of 6)