Searched for: subject%3A%22kostenraming%22
(1 - 7 of 7)
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
document
Uytewaal, E. (author)
Het huidige werkdocument is een eerste aanzet om de kosten van opruiming op zee in kaart te brengen en uiteindelijk tot een methode te komen om deze snel, betrouwbaar en reproduceerbaar te bepalen in het geval incidenten zich voordoen. Onder kosten van opruiming verstaan we de kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de geloosde stof. De...
report 2004
document
de Bree, E. (author)
De alternatieven die zijn uitgewerkt komen grotendeels overeen met een lijst die tijdens de workshop 'taludbekledingen van gezette steen' van 26 oktober 1995 aan de orde is geweest, enige nieuwe alternatieven zijn toegevoegd. Het gaat bij deze kostenraming zowel om alternatieven die de huidige bekleding in geringe mate versterken als om...
report 1996
document
De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen...
report 1995
document
de Looff, A.P. (author)
In de zeereep bij Bergen aan Zee bevindt zich lokaal bebouwing waarvan de faalkans begin februari 1990 werd ingeschat op 1/20 à 1/50 per jaar. De Directie Noord Holland van Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een vergelijkende studie van een aantal alternatieven om deze faalkans te verlagen tot 1/500 per jaar. De in behandeling zijnde...
report 1990
document
Riksen, A.J.O.M. (author)
De aanslibbing van sedinent in de monding van een rivier vormt een ernstige belemmering voor de scheepvaart. In dit onderzoek is gekeken Daar de moeielijkheden om het sediment van de IJssel te gebruiken om andere projekten te kunnen verwezenlijken. Zo is gekeken naar de uitvoering van de bouw van de dijk van de Markerwaard met behulp van bet...
master thesis 1985
document
In deze nota worden kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder geraamd volgens de thans geldende prijzen, en wel van de gemalen, de toegangssluizen, de sluis bij Kampernieuwstad en de overbruggingen bij Elburg en Harderwijk. Er is geen raming gemaakt op grond van gedetailleerde plannen van deze kunstwerken, aangezien deze nog niet gemaakt...
report 1949
Searched for: subject%3A%22kostenraming%22
(1 - 7 of 7)