Searched for: subject%3A%22kruinhoogte%22
(1 - 15 of 15)
document
Verhoeven, G. (author), Markus, A.A. (author), Klis, H. van der (author)
report 2008
document
Verhoeven, G. (author), Klis, H. van der (author), Markus, A.A. (author)
report 2007
document
Verheij, H.J. (author)
report 2006
document
Johanson, J.C.P. (author)
In deze nota wordt aandacht besteed aan een gedeelte van de waterkering te Harlingen. De kruinhoogte wordt gedimensioneerd en de totale hoeveelheid overslag, die tijdens een maatgevende storm optreedt, wordt berekend. Dit rapport is een deel-nota, de gehele problematiek wordt verwoord in nota WBA-N-92032, "Overslagberekeningen zeeweringen te...
report 1992
document
Niemeijer, J. (author)
De kruinhoogten van de dijken rond het havenggebied Vlissingen-Oost (Sloehavengebied) worden binnenkort op deltahoogte gebracht. De kruinhoogten zijn berekend volgens de deltanomen, rekening houdend met zeespiegelstijging, opwaaiing, seiches en lokale golfgroei. Deze kruinhoogten zijn vergeleken met de aanwezige kruinhoogten. Het blijkt dat de...
report 1992
document
Vonk, B.F. (author)
Vanaf het Wilhelminakanaal naar de Amer wordt een kanaaltak gegraven, waardoor de bochtige Donge wordt afgesneden. In opdracht van de directie Noord-Brabant is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde bekeken, wat de hoogte van de kruin van de kanaaldijken en van de dijken langs de monding van het kanaal op de Amer moet zijn. Dit is berekend met...
report 1991
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
document
Johanson, J.C.P. (author)
De Postbootkade te Harlingen heeft zeer recent een verbetering ondergaan. De kruinhoogte is aangehouden op NAP + 5.90 m. De kruin bestaat uit een plateau dat geheel met klinkers is bekleed. De ontwerphoogte van de waterkering is NAP + 6.10 m. Ter plaatse van de buitenkruinlijn is een L-vormig keermuurtje in de constructie opgenomen. Aan de...
report 1989
document
Turkstra, G. (author)
In dit deelrapport is de bekkendijk van een pompaccumulatiecentrale ontworpen. De dijk moet veertig meter water keren en wordt gebouwd van zand. Vanwege de consequenties bij een doorbraak van het bekken, wordt een faalkans kleiner dan Delta-norm geaccepteerd. Deze kans is aan de zeezijde van het bekken 10-4 en aan de landzijde 10-6. Als basis...
master thesis 1987
document
Van de Kerk, F. (author), Olthof, M. (author)
Deze studie bestaat uit een vooronderzoek, gevolgd door drie deelonderzoeken. Vooronderzoek (deel I): Van de Noorder- en Zuiderhavendam te Hoek van Holland wordt nagegaan wat de ontwerp- en uitvoeringsfilosofie geweest is. Dit onderzoek richt zich met name on: 1 - de ontwikkeling van het dwarsprofiel. 2 - de dimensionering van de bekledingslaag...
master thesis 1986
document
Deelen, C. (author)
Voor het ontwerp van een dijk is het van belang in hoeverre de spreiding in de onderdelen die samen de kruinhoogte bepalen doorwerkt op het eindresultaat. Hierbij kan worden gedacht aan de onnauwkeurigheden in de natuurrandvoorwaarden zoals waterstands-, wind en golfkondities, maar ook aan de invloed van een bepaalde golfvoorspellingsmethode of...
report 1986
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een onderzoek verricht naar de dijkverbetering aan de Waal bij Waardenburg. De aanleiding hiertoe was het feit, dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overeenkwam de bandijken te dimensioneren op een afvoer bij Lobith van 18000 m3/s. Deze maatgevende afvoer heeft een overschrijdingfrequentie van 1/3000 per jaar. Bij het...
master thesis 1978
document
Anonymus, A. (author)
Bij de verbetering van de hoogwaterkeringen langs de kust in het kader van de Deltawet, worden verschillende methoden gehanteerd ter berekening van de vereiste kruinhoogte. Naar aanleiding van vragen van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, is van deze...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland (1953), Noord Beveland; bevat situatietekeningen.
report 1954
document
Anonymous, A. (author)
In de Nota wordt een berekening gemaakt voor de kruinhoogte te Bergstoep. Geconcludeerd wordt dat de kruin dus in het jaar 2000 moeten liggen op 6.15 m +NAP. In verband met eenig nazakken ware de thans te bereiken hoogte vast te stellen op 6.25 m +NAP.
report 1943
Searched for: subject%3A%22kruinhoogte%22
(1 - 15 of 15)