Searched for: subject%3A%22kustbeheer%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Troost, K. (author), Van der Sluis, M. (author), Paiijmans, A. (author), Van Asch, M. (author)
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 ...
report 2013
document
Van Hal, R. (author)
Dit rapport beschrijft data verzameld tijdens de visbemonstering en benthosbemostering op en rond de Zandmotor, in de late zomer van 2012. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 2,5 en 12,5 m op de raaien geplaatst.
report 2013
document
Van Loon-Steensma, J.M. . (author), Meeuwsen, H.A.M. (author), De Groot, A.V. (author), Van Duin, W.E. (author), Van Wesenbeek, B.K. (author), Smale, A.J. (author), Wegman, R.M.A. (author)
In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande kwelders als om het stimuleren van nieuwe kweldervorming. De zoekkaart is gebaseerd op de huidige...
report 2012
document
Löffler, M. (author)
Deze notitie gaat over dynamisch kustbeheer: wat is het, wat zijn de doelen, hoe staat het ervoor, wat is er (nog) voor nodig en welke ideeën hebben beheerders voor de toekomst? De notitie is geschreven op verzoek van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst en heeft de volgende doelen: Het leveren van input voor de Strategienota Koers 2009-2013 van...
report 2011
document
Stronkhorst, J. (author), Van Rijn, L. (author), De Vroeg, H. (author)
Dit rapport presenteert technisch-inhoudelijke inzichten over het natuurlijke kustsysteem ten behoeve van keuzes over grootschalige en duurzame verbreding van de Nederlandse kust. Het is een voorverkenning over het creeren van een nieuwe, brede kuststrook als fysieke basislaag; er zal niet expliciet worden ingegaan op de inrichting van het extra...
report 2010
document
Bucx, T.H.M. (author), Sonneville, B. de (author), Bruens, A. (author), Erftemeijer, P.L.A. (author), Kuijper, M.W.M. (author)
report 2007
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Klijn, J.A. (author), Apeldoorn, R.C. (author), Dankers, N.M.A. (author)
Verkenning naar ecologische en bestuurlijk-juridische inzichten welke gehanteerd kunnen worden op weg naar een meer geïntegreerd kustbeheer, waarbijk zowel de landgedeelten als de ondiepe wateren in samenhang worden beschouwd ten dienste van een duurzame bestemming, inrichting en beheer.
report 2006
document
Koningsveld, M. van (author)
report 2005
document
Van Nielen-Kiezebrink, M.F. (author), Rommel, M.C. (author)
Document Basisinformatie behorend bij RIKZ/2005.021 Samenvatting: Ruimte in de kustzone is schaars. Vooral in de Nederlandse kustplaatsen is sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt tegelijkertijd de kans toe dat door een zware storm...
report 2005
document
Schoeman, P. (author)
In de Nederlandse kustplaatsen neemt de druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit toe. Tegelijkertijd zorgen zeespiegelstijging en grotere en langere golven ervoor dat de kans op schade aan buitendijkse bebouwing en infrastructuur bij extreme stormomstandigheden toeneemt. In de Nota Ruimte is daarom expliciet...
report 2005
document
Prakken, A. (author), Van Heuvel, T. (author), Luursema, K. (author), Meesters, H. (author), Balfoort, H. (author)
Van 6 t/m 13 november is een afvaardiging van de regionale kustdiensten van Rijkswaterstaat onder leiding van Hans Balfoort van het RIKZ naar de Verenigde Staten gereisd, in het kader van de Internationale Strategie van Rijkswaterstaat. Het doel van de reis was kennis halen op het gebied van kustbeheer en risicobeheersing uit een land met...
report 2005
document
Steetzel, H.J. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2004
document
Aarninkhof, S.G.J. (author)
report 2004
document
Wijnberg, K.M. (author)
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Kuijper, M.W.M. (author)
report 2003
document
Reintjes, C.M. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author)
report 2003
document
Cleveringa, J. (author), Dunsbergen, D.W. (author), Van de Kreeke, J. (author), Mulder, J.P.M. (author), Spanhoff, R. (author)
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft de onderbouwing van bestaande voorschriften, regels, wetten, richtlijnen en beleidsnota’s, zoals...
report 2003
document
Van Haaren, J. (author), Querl, B. (author), Vertegaal, K. (author)
De Nederlandse kust wordt door diverse menselijke activiteiten beïnvloed. Recreatie is er daar een van. Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan richt zich op de recreatieve activiteiten en de mogelijke verstorende effecten hiervan op de natuurwaarden van de kust. Wat betreft de natuurwaarden wordt ingezoomd op vogels (broedvogels en...
report 2002
Searched for: subject%3A%22kustbeheer%22
(1 - 20 of 42)

Pages