Searched for: subject%3A%22kusterosie%22
(1 - 11 of 11)
document
Walstra, D.J.R. (author), Cohen, A.B. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author), Koningsveld, M. van (author)
report 2006
document
Helvert, M.A.G. van (author)
report 2002
document
Loffier, M. (author), Kiezebrink, M.F. (author)
Eind 2000 kwam de 3e Kustnota uit. Deze nota geeft aan hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het beheer van de kustlijn en de waterkeringen wil omgaan. De 3e Kustnota legt sterker dan de eerdere nota’s de relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Het verleden heeft geleerd dat de uitvoering van acties niet voor ieder punt even...
report 2002
document
Oost, A.P. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij het bestrijden van de problemen op korte termijn rekening wordt gehouden met de verwachtingen...
report 2001
document
Van Vuren, B.G. (author)
In dit afstudeeronderzoek is een stochastisch optimalisatie-model voor de Hollandse kust ontwikkeld. In het model zijn de hydraulisch een morfologische processen van het natuurlijke kustsysteem gekoppeld aan de maatschappelijke activiteiten (economischefuncties) en de ecologische functies in de kustzone. Met dit model worden de jaarlijkse kosten...
report 2000
document
Verdonkschot, S.E. (author), Broers, J.W. (author), Bucx, T.H.M. (author)
In dit rapport wordt met behulp van een scenarioanalyse een verkenning gemaakt van de behoefte aan Noordzeezand tot het jaar 2030. Er zijn drie scenario's opgesteld: een minimum-, midden- en maximumscenario. Deze scenario's zijn in eerste instantie gebaseerd op economische groei en technologische ontwikkeling. Vervolgens zijn voor diverse regio...
report 1997
document
Peerbolte, E.B. (author)
report 1995
document
Hillen, R. (author)
In 1990 hebben regering en Tweede Kamer gekozen voor 'dynamisch handhaven' van de kustlijn. Deze rapportage geeft een eerste beeld van de invulling van de beleidskeuze 'dynamisch handhaven'. De 'basiskustlijn' is de norm voor dynamisch handhaven. Elk jaar wordt de actuele ligging van de kustlijn aan deze norm getoetst. Als dan blijkt dat de norm...
report 1993
document
Groenendijk, F.C. (author)
Kusterosie kan veroorzaakt worden door een zeewaarts transport van zand (kust-afwaarts dwarstransport) of door een gradiënt in transport langs de kust, waardoor er in een kustvak meer zand afgevoerd dan aangevoerd wordt. Het verschil in aard van langs- en dwarstransport is hiermee aangegeven; grote langstransporten hoeven niet te resulteren in...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Open paalschermen worden in toenemende mate toegepast ter beteugeling van kusterosie zoals die onder meer op Walcheren voordoet. In Labaratorium de Voorst werden in 1971 en 1972 modelonderzoek uitgevoerd in een model met een vaste bodem. Het onderzoek was gericht op het vastleggen van de stroomsnelheidsreductie bij verschillende...
report 1973
document
Van Bendegom, L. (author)
Stomingen en zandbeweging, golfslag en zandbeweging, zandtransport door gecombineerde waterbeweging, verdediging van inscharende oevers van stroomgeulen, de verdeling van afnemende brandingskusten, de verdediging van kusten welk door gecombineerde golfslag en stroming afnemen.
lecture notes 1949
Searched for: subject%3A%22kusterosie%22
(1 - 11 of 11)