Searched for: subject%3A%22kustlijn%22
(21 - 30 of 30)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author)
Langs vrijwel de gehele Nederlandse kust worden zgn. zandgolven aangetroffen. Dit zijn erosieve en aanzandende gebieden die langzaam van zuid naar noord langs de kust trekken. Door deze golven vertoont de kust een cyclisch kustgedrag. De periode van deze golven is groot van 50 - 150 jaar. Kennis van het gedrag van deze golven is belangrijk voor...
report 1989
document
IJnsen, F. (author)
In opdracht van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat dient een beleidsanalytische studie naar de verdediging van de zandige Noordzeekust van Nederland te worden verricht. Dit onderzoek geschiedt in het kader van het landelijke project "Nota Kustverdediging". Via een behandeling door de Tweede Kamer en het Kabinet kan het rijksbeleid op grond...
report 1988
document
IJnsen, F. (author)
In deze notitie wordt beknopt ingegaan op de methoden van onderzoek op grond waarvan uit het bestaande waarnemingsmateriaal extrapolaties van het toekomstige gedrag van de Noordzeekusten van de eilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (overzicht zie bijlage 1) met de nodige reserve kunnen worden verkregen. Deze "reserve" is...
report 1988
document
Meijer, G.J. (author)
In het vakgebied van de kust waterbouwkunde wordt o.a. studie verricht naar de beweging van de kustlijn als gevolg van zandtransporten in het gebied rond de kustlijn. Daarin zijn te onderscheiden, transport loodrecht op de kust(dwarstransport) en transport parallel aan de kust(langstransport). Zandtransport wordt globaal veroorzaakt door de...
master thesis 1988
document
Moens, M.R. (author)
De Nederlandse kustlijn heeft in het verleden voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook nu is de kustlijn nog in beweging, op verschillende plaatsen is erosie dan wel aanwas waar te nemen. Erosie treedt vaak op ondanks uitgebreide verdedigingswerken. Welke grootschalige processen precies de oorzaak zijn van de voortdurende verandering van de...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
V.d. Molen, P. (author)
Met de jaarlijkse kustmetingen kan in een willekeurig kustgedeelte de erosie c.q. sedimentatie berekend worden. De kustraaien die jaarlijks gemeten worden hebben een onderlinge afstand variƫrend van ca. 200-300 m en een lengte van ca. 800 m. In voorliggende notitie wordt met behulp van komputerberekeningen een onderzoek gedaan naar de invloed...
report 1980
document
Van Dixhoorn, K. (author)
Dit hoofdafstudeerontwerp kustwaterbouwkunde is een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de kust van Walcheren tussen Westkapelle en Vlissingen (zie bijlage 1). Bij het onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat de huidige toestand met een open Oosterschelde gehand, haafd blijft. Men kan zich afvragen in hoeverre een gehele of gedeeltelijke...
master thesis 1977
document
Van Goor, P.C. (author)
Een verstoring van het golfpatroon voor een zandige kust zal een verandering van het langstransport en later een andere evenwichtsstand Van de kust veroorzaken. Dit onderzoek heeft betrekking op het golfpatroon achter een golfbreker loodrecht op de kust. In het schaduwgebied vlak bij de kop zal diffractie ontstaan, terwijl in het hele gebied...
master thesis 1968
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
Searched for: subject%3A%22kustlijn%22
(21 - 30 of 30)

Pages