Searched for: subject:"kustnota"
(1 - 20 of 20)
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Tweede voortgangsrapportage over de uitvoering en ontwikkeling van de 3e Kustnota ‘Traditie, trends en toekomst’ geeft het rijksbeleid weer voor het beheer van de kustlijn en de waterkeringen. De nota ondersteunt de beleidskeuze uit de 2e Kustnota (‘Kustbalans’, 1995) om de kust dynamisch te handhaven, maar legt meer nadruk op het verband tussen...
report 2003
document
Loffier, M. (author), Kiezebrink, M.F. (author)
Eind 2000 kwam de 3e Kustnota uit. Deze nota geeft aan hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het beheer van de kustlijn en de waterkeringen wil omgaan. De 3e Kustnota legt sterker dan de eerdere nota’s de relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Het verleden heeft geleerd dat de uitvoering van acties niet voor ieder punt even...
report 2002
document
Walhout, T. (author), Kalf, R.B. (author), Walburg, A.M. (author)
In de loop van 2000 zal de derde Kustnota worden uitgebracht. Deze derde Kustnota zal onder andere de balans weergeven van bijna 10 jaar dynamisch handhaven. In verband hiermee is bij RIKZ een evaluatie uitgevoerd van het handhaven van de kustlijn met zandsuppleties in de periode 1990-1998. In deze periode is het kustbeleid uitgevoerd zoals dat...
report 2000
document
Helmer, W. (author), Vellinga, P. (author), Litjens, G. (author), Goosen, H. (author), Ruijgrok, E. (author), Overmars, W. (author)
Onze relatie met de zee gaat een nieuw tijdperk in. Zeespiegelstijging en bodemdaling dwingen ons langzaam maar zeker tot een ruimtelijke inrichting die daar beter op inspeelt. Activiteiten in de kustzone zullen voortaan scherper beoordeeld moeten worden op hun bijdrage aan de veerkracht van de Nederlandse kust. Het wegzakken van Nederland is...
report 1996
document
De Ruig, J. (author)
Sinds de beleidskeuze in 1990 is de uitvoering van 'dynamisch handhaven' met kracht ter hand genomen. Overal langs de kust is de veiligheid tegen overstroming door de zee gehandhaafd. Met het bestrijden van de structurele erosie zijn de mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van functies in de duinen en op het strand toegenomen. Op de meeste...
report 1995
document
Groen, M. (author)
De kust als spiegel / Maurits Groen De levende kust / Govert D. Geldof Integraal beleid : te kust en te keur? / Gerrit Hagelstein en Philip Idenburg De nieuwe kusten van Noordzee en IJsselmeer / Wouter van Dieren De kust als menselijke gradiënt / Reinier Jan Scheele Duinen in een levende kust / Helias Udo de Haas Het verlangen naar de kust : de...
report 1995
document
Pluijm, M. (author)
Allereerst worden in een korte probleem-analyse de belangrijkste elementen voor het gevraagde onderzoek uiteengezet (hoofdstuk 2), resulterend in een pakket van eisen waaraan enerzijds de constructie in principe zal moeten voldoen en anderzijds de (potentiële) lokatie(s). In het daarop volgende hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan ten aanzien...
report 1993
document
Pluijm, M. (author)
Op verzoek van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Getijdewateren is de "nota Kustverdediging" opgesteld. Deze nota moet de basis vormen voor het te voeren Rijks-beleid inzake de kustverdediging. Gaandeweg de werkzaamheden zijn een drietal beleids-alternatieven ontwikkeld. Elk van deze...
report 1990
document
Baarse, G. (author), Bucx, T.H.M. (author), Knoester, D. (author), Louisse, C.J. (author), Kuik, A.J. (author)
Vanuit een beschrijving van beleidsanalyse in algemene zin en de gebruikelijke terminologie en definiering ervan, wordt toegewerkt naar een specificatie van de voor de discussienota 'Kustverdediging na 1990' gehanteerde beleidsanalytische aanpak. Hierin wordt de doelstelling van de studie uitgewerkt, wordt de uitgangssituatie gespecificeerd en...
report 1990
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Hoozemans, F.M.J. (author), Van Vessem, P. (author)
Het uiterlijk van de Nederlandse kust is zeer gevarieerd. Gebieden met kilometers brede duinen worden afgewisseld met kustgedeelten waar een enkele duinregel de overgang van land naar zee markeert. Voor de analyse van de verdedigingssituatie van de kust en het voorspellen van de ontwikkeling van de kustlijn, is kennis van de afwisseling in de...
report 1989
document
De Ronde, J.G. (author), Vogel, J.A. (author)
Eerst worden hier de belangrijkste opgetreden veranderingen in het verleden weergegeven en is vervolgens ingegaan op de toekomstige veranderingen. Figuur 1 geeft een beeld van de temperatuurstijging in het verleden. Over de afgelopen 100 jaar bedraagt deze ongeveer een halve graad. Het is nog niet bewezen dat deze stijging geheel of gedeeltelijk...
report 1989
document
Mulder, J.P.M. (author), De Vos, F.J. (author)
De onderwateroever vormt de basis van onze kust. Ontwikkelingen op de onderwateroever zijn direct en indirect van invloed op de kustlijnligging en daarmee op de kustverdediging. De onderwateroever ( binnen de context van technisch rapport 9 gedefinieerd als het zeegebied tussen de laagwaterlijn en ca. de NAP-20 m dieptelijn, met een roaxiroale...
report 1989
document
Eversdijk, P.J. (author)
In Technisch Rapport 16 wordt een studie verricht naar de gedeelten van de kustverdedigingsstrook, die hoofdzakelijk worden gevormd door een harde kustverdediging: zeedijken, havengebieden en strandmuren. In de studie wordt nagegaan, welke (vooral financiele) consequenties zijn verbonden aan het handhaven van de Deltaveiligheid voor deze...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
De veiligheidsbeschouwing van de duinenkust is gebaseerd op de beoordelingsmethodiek die ontwikkeld is door de TAW en vastgelegd is in de Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering. Volgens deze methode is een duinwaterker ing veilig als de kans op onderlopen van het achterliggende polderland t g v een...
report 1989
document
Stolk, A. (author)
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het zandsysteem van de Nederlandse kust. Het doel van deze beschrijving is om beknopt de bestaande kennis over de vorm, de processen en de ontwikkelingen van de Nederlandse kust, inclusief de invloed van het menselijk handelen, weer te geven. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de ...
report 1989
document
Louisse, C.J. (author), Hallie, F.P. (author), Van Alphen, J. (author)
Zowel in het kader van de voorbereiding van de nota Kustverdediging als het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee wordt een grote behoefte aan Noordzeezand voorzien. Het betreft zand ten behoeve van erosiebestrijding van de kust (suppletiezand) en voor gebruik op land (vnl. ophoogzand) . volgens het huidige beleid wordt dit zand zeewaarts van de...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Kuik, A.J. (author)
Uitvoeringsplan met achtergronden van het Kustnota project.
report 1988
Searched for: subject:"kustnota"
(1 - 20 of 20)