Searched for: subject%3A%22kustuitbreiding%22
(1 - 10 of 10)
document
Anonymus, A. (author)
Het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma (verder aangeduid als Deltaprogramma Kust) heeft tot doel te verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficiënt verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van functies in de kust. Het...
report 2011
document
Kwakman, P.H.E. (author)
Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel en circa 10 miljoen Nederlanders wonen in ‘overstroombaar’ gebied. Tijdens het hoog water van 1995 bleek wat voor consequenties dit kan hebben voor Nederland. Nu lijkt zich echter opnieuw een bedreigend fenomeen voor te doen: klimaatverandering. Het kabinet heeft in 2007 de Deltacommissie...
master thesis 2010
document
anonymous, A. (author)
Op basis van uitgevoerde analyse en beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderzoekers van mening dat een eventuele kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen financieel haalbaar is, Voorwaarde is wel dat op het nieuwe land de mogelijkheid wordt geboden voldoende aantallen woningen te realiseren. De residuele waarde van...
report 2004
document
Van den Bosch, F.A.J. (author), Veerman, C.P. (author)
Onze bijdrage bestaat uit drie hoofdelementen: ten eerste willen we enkele hoofdpunten van de Rapportage van de Stuurgroep Borgman van kanttekeningen voorzien als bijdrage tot een adequate meningsvorming over kustuitbreiding. Ten tweede willen we trachten om een aantal wezenlijke uitgangspunten waarop de Rapportage van de Stuurgroep Borgman...
report 1988
document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
Uitgangspunt voor het afstudeerproject is het uitwerken van de mogelijkheden voor het aanleggen van een marina ter hoogte van Hoek van Holland binnen de plannen tot kustuitbreiding. In het kader van deze opdracht kunnen twee typen oplossingen voor het aanleggen van een marina worden bekeken. Enerzijds een open verbinding met de Noordzee, waarbij...
master thesis 1986
document
Hofstede, W.J.T. (author)
Deze deelstudie "Numeriek grondwatermodel" is gedaan als onderdeel van een hoofdstudie naar de haalbaarheid van een alternatief waterhuishoudings-systeem voor Plan Waterman. Plan Waterman is een geplande kustuitbreiding door zandsuppletie tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de ontstane land-aanwinst ziet initiatiefnemer ir. R. Waterman...
master thesis 1986
document
Smit, J.P. (author)
Voor de Delflandse kust zijn vele plannen ontwikkeld ten behoeve van kustuitbreiding, gedacht moet worden aan "Nieuwduinen" van de Stevingroep, "Dorp in Zee" van Polyzathe en "Westduinen" van Cadèl en Ten Velden. Het Zuid-Hollandse Statenlid R.E. Waterman lanceerde een plan dat alle voorgaande plannen omvat. Dit is de gedachte van een "integraal...
master thesis 1984
document
Roodhart, W. (author)
Uit het vooronderzoek blijkt dat de oude bouwlokaties in de Provincie Zuid-Holland niet meer aan de groeiende woningbehoefte in de tachtiger jaren kunnen voldoen. Het streekplan van de Provincie voorziet weliswaar in de ontwikkeling van een drietal nieuwe grote bouwlokaties. Deze lokaties ondervinden echter veel weerstand,om dat zij grote...
master thesis 1980
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980
document
Svasek, J.N. (author)
Eerste plan van Svasek voor een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen, gebruikmakend van natuurlijke processsen. In dit document is voor het eerst de term "bouwen met de natuur" (building with nature") gebruikt. " De hier gepresenteerde beschouwingen hebben als doel een bijdrage te leveren aan de thans opgeleefde diskussie over...
report 1979
Searched for: subject%3A%22kustuitbreiding%22
(1 - 10 of 10)