Searched for: subject%3A%22kustwateren%22
(1 - 14 of 14)
document
Van Zundert, P. (author)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) gepubliceerd als nieuw beoordelingssysteem voor de verspreiding van baggerspecie in zoute wateren. Daarbij is een integrale toekomstvisie aangekondigd op het omgaan met sediment in de Nederlandse mariene kustwateren. Mede met het oog op deze toekomstvisie is in de...
report 2006
document
Van Moorsel, G.W.N.M. (author)
In het kader van “Dosis-effect hydromorfologie”, een project van de Kaderrichtlijn Water, brengt dit rapport informatie bijeen over macrofauna in een aantal zoute watertypen: Grote zoute meren (M32), Overgangswateren (O2) en Kustwateren (K1, K2 en K3). Voor 161 soorten worden hydromorfologische randvoorwaarden gepresenteerd en aangegeven wordt...
report 2005
document
Bouma, H. (author), De Jong, D.J. (author), Twisk, F. (author), Wolfstein, K. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND ENGLISH VERSION OF THE REPORT. SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH SUMMARY. SAMENVATTING Het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is een instrument waarmee het potentiële voorkomen van habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart kan worden gebracht, voorspeld kan worden en vergeleken kan worden...
report 2005
document
Lorenz, C.M. (author), Duijts, H. (author), Hartholt, J.G. (author)
Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) officieel van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het scheppen van een kader voor het beschermen en zonodig verbeteren van aquatische ecosystemen en gebieden die daarvan afhankelijk zijn. Hiervoor moeten maatlatten ontwikkeld worden, die voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn,...
report 2003
document
Marchand, M. (author), Baan, P.J.A. (author)
report 1998
document
Bokhorst, M. (author), Los, F.J. (author)
report 1997
document
Eertman, R.H.M. (author)
Het project Watersysteemverkenningen (WSV) levert objectieve en kwantitatieve informatie over de fysische, chemische en biologische toestand en het gebruik van verschillende watersystemen in verleden, heden en toekomst. Met behulp van deze informatie ontstaat inzicht in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. In dit WSV-rapport wordt...
report 1996
document
De Kok, J.M. (author), Salden, R.M. (author), Rozendaal, I.D.M. (author)
In dit rapport wordt een drie-dimensionaal numeriek-wiskundig model ter berekening van het transport van zwevende en opgeloste stoffen in de Nederlandse kustwateren beschreven. Het belang van de modellering van zwevend stof en slib in drie dimensies wordt uiteengezet. Het model is een belangrijke schakel in een meer omvattende...
report 1995
document
Vledder, G.P. van (author)
report 1994
document
Kester, J.A.T.M. van (author), Uittenbogaard, R.E. (author), Stelling, G.S. (author)
report 1994
document
Valk, C.F. de (author), Otta, A.K. (author)
report 1993
document
Booij, N. (author), Eldeberky, Y. (author), Dekker, J. (author)
report 1993
document
Valk, C.F. de (author), Zitman, T.J. (author)
report 1992
document
Van Alphen, J.S.L.J. (author), Damoiseaux, M.A. (author)
Voorliggende nota vormt de toelichting op de als bijlage bijgevoegde geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, schaal 1:150.000, blad Hollandse kust. Deze kaart is vervaardigd in het kader van het projekt Kustgenese, maar ook hierbuiten zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De kaart verschaft informatie over de morfologie van de...
report 1986
Searched for: subject%3A%22kustwateren%22
(1 - 14 of 14)