Searched for: subject%3A%22muskusrat%22
(1 - 14 of 14)
document
Beemster, A. (author), Paters, H. (author), Bruijntjes, R. (author), Leus, F. (author)
De Inspectie Verkeer & Waterstaat, Domein Waterbeheer (hierna: de inspectie) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van de provinciale muskusrattenbestrijding aan de veiligheid van het watersysteembeheer, naar aanleiding van haar risicoanalyse uit 2009 en signalen uit de media in de zomer van 2010 (zie bijlage B). De inspectie heeft dit...
report 2010
document
Sporenberg, C. (author)
De studie is gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: 1. Hoeveel neemt de faalkans van een lengte-eenheid waterkering toe door aanwezigheid van x-aantal muskusratbouwen in deze kering? 2. In hoeverre bestaat er een relatie tussen het aantal vangsten per uur en het aantal aanwezige muskusratbouwen in een bepaalde waterkering, en hoe...
report 2007
document
Van Vliet, F. (author), Lengkeek, W. (author)
In opdracht van de Bestuurlijke Commissie Muskusrattenbestrijding (BCM) is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van alternatieve bestrijdingsstrategieën voor de huidige landsdekkende en jaarrond bestrijding van muskusratten in Nederland. Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een gefundeerde...
report 2007
document
Bos, D. (author), Tuenter, T. (author)
Onderzoek naar de effecten van een eventuele veldproef waarbij voor een langere tijd in een bepaald gebied muskusratten niet bestreden worden.
report 2007
document
Graaff, A. (author), De Graaff, R. (author), Michels, R. (author), Reinhard, S. (author), Vrolijk, H. (author)
In dit onderzoek is de economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten in beeld gebracht. In tien karakteristieke gebieden zijn aan de hand van een protocol veldwaarnemingen gedaan om de effecten van graverij en vraat te bepalen. Op basis van deze gegevens is vervolgens een raming gemaakt van de economische schade voor heel...
report 2007
document
Niewold, F. (author)
Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés onderzocht in het gebied van de Gelderse Poort....
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
Aan het onderzoek ligt de volgende tweeledige doelstelling ten grondslag: a Het inventariseren van een uitgewerkt beeld van de succesfactoren en knelpunten van de landelijke respectievelijk de regionale organisatie van de muskusrattenbestrijding; b Het doen van een uitgewerkt onderbouwd voorstel op welke wijze de succesfactoren verder te...
report 2006
document
Aponno-Kootstra, C. (author), Verberne, F. (author)
In 2000 wordt geconstateerd dat de beverratten in opmars zijn. De 12 provincies en Unie van Waterschappen besluiten tot beperking en aansluitende uitroeiing van de beverrat tot aan de landsgrenzen. Daarna zou volstaan kunnen worden met permanente bestrijding aan de landsgrens. Overeen wordt gekomen de beverrat in de periode 2002-2006 structureel...
report 2005
document
Kuipers, J.J. (author)
In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Grontmij onderzoek gedaan naar de invloed van grote gravers op de stabiliteit van bandijken (primaire waterkeringen). De opdracht is bij het Waterschap begeleid door de cluster Plannen en Beleid van de afdeling Planvorming. Tevens is de afdeling Muskusrattenbestrijding in het onderzoek betrokken. In...
report 2005
document
Bosma, N. (author)
Onderzoek naar de relatie tussen schade door muskusratten en de gemaakte kosten in de provincie Friesland.
report 2001
document
Barends, F.K.N. (author)
Ter beantwoording van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan Werkgroep 11 TAW gestelde vragen is het naar de mening van de werkgroep noodzakelijk dat praktijk- cq. veldonderzoek wordt uitgevoerd naar de graverij door de muskusrat. Teneinde tot een dergelijk onderzoek te komen, heeft de werkgroep in 1983 een onderzoeksvoorstel bij de...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport zal de berekening van de schade in de Zuidplaspolder dus beperkt blijven tot de schade aan de landbouw (gewassen, opstallen en bedrijfsvoering), woningen en inboedels. Deze schade is een gevolg van aangenomen zware wateroverlast in de gehele polder. Ten aanzien van de overige gevolgschade kan gesteld worden, dat een raming hiervan...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Enquete bij de waterschappen naar waargenomen schade.
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Aan de hand van gegevens verkregen enerzijds uit jarenlange waarnemingen in het veld, anderzijds uit studie en literatuuronderzoek, zal de levenswijze van de muskusrat, voornamelijk in relatie tot de waterkering, in het kort worden beschreven. Met behulp van een inventarisatie van onderzochte schadegevallen aan waterkeringen, wordt vervolgens...
report 1981
Searched for: subject%3A%22muskusrat%22
(1 - 14 of 14)