Searched for: subject%3A%22natuurvriendelijke%255C+oevers%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Walburg, L. (author)
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van karakter zal veranderen: van strakke, versteende oevers naar meer natuurlijke land-water...
report 2012
document
Sollie, S. (author), Brouwer, E. (author), De Kwaadsteniet, P. (author)
Deze handreiking over natuurvriendelijke oevers bevat praktische instrumenten waarmee waterbeheerders de plaatsbepaling van natuurvriendelijke oevers kunnen optimaliseren en het natuurrendement van deze oevers kunnen vergroten. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch...
report 2011
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010
document
De Kwaadsteniet, P. (author)
De natuurvriendelijke oevers is een vertrouwd begrip in de Nederlandse waterwereld. Vanaf begin jaren 90 heeft het de Nederlandse wateren voetje voor voetje veroverd. Waar wat ruimte, geld en enthousiasme is, zijn harde oevers voorzien of vervangen door oeverbegroeiingen. En sinds de Kaderrichtlijn Water echt handen en voeten kreeg, is de...
report 2010
document
Bouwmeester, H. (author), Elsinga, J. (author), Hendrich, M. (author), Lagendijk, O. (author), Der Nederlanden, H. (author)
In deze publicatie zijn de resultaten van de zeven pilotprojecten beschreven en verbeeld. Hiermee is de leerwinst toe gankelijk voor betrokkenen bij gebiedsontwikkelingsprojecten in vergelijkbare situaties. In deel I zijn de leerpunten uit de projecten samengebracht in een beknopte hand reiking. De handreiking volgt het cyclische ontwerpproces:...
report 2009
document
Pelsma, T.A.H.M. (author), Weenink, E. (author), Hoogland, G. (author)
In opdracht van de afdeling Planvorming van de Sector Watersystemen, is een studie opgezet om te komen tot standaard ontwerpen voor natuurvriendelijke oevers. In het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zullen de komende tijd flinke stukken waterkering of kades worden verstevigd. Zowel binnen- als buiten de ecologische...
report 2009
document
Willemsen, J. (author)
Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor...
report 2008
document
Apon, L. (author)
Voorliggend handboek heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden. Met behulp van deze richtlijnen kan afstemming plaatsvinden tussen de ontwerper en de beheerder van de waterberging. Hierdoor wordt het ontwerp van een waterbergingsproject als het ware ...
report 2007
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
Wetterskip Fryslan is voornemens vanaf 2008 de rietkragen langs de hoofdwatergangen van de Friese boezem te gaan maaien. Daarbij wil het waterschap maximaal de eerste vijf meter vanaf de landzijde onderhouden. Om alvast ervaring op te doen met dit rietmaaien is in de winter van 2005/2006 een proefproject opgestart, waarbij op experimentele basis...
report 2006
document
Stowasser, A. (author)
report 2005
document
Tijssen, H. (author)
Inspectierapport van de Maasoevers bij Hedel, Kerkdriel en Ooijen. De oevers zijn regelmatig waargenomen en ingemeten.
report 2002
document
Besteman, B. (author), Soesbergen, M. (author), Verhees, C. (author)
Overzicht van de activiteiten van het project natuurvriendelijke oevers in de eerste 10 jaar
report 2001
document
Vanhemelrijk, J. (author), Paalvast, P. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een inventarisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs buitenlandse rivieren. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA te Arnhem in het kader van het onderzoeksprogramma RIV*MEANDER om de in het buitenland opgedane kennis over natuurontwikkeling langs de beneden- en...
report 1997
document
Laguzzi, M.M. (author)
report 1996
document
Vermeulen, I. (author)
Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had als doel 'het bepalen voor welke afmetingen van een natte strook van een natuurvriendelijke oever een 1- of 2-dimensionale stromingsberekening moet worden gemaakt'. Bij het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met vooroeverconstructie worden berekeningen gemaakt om de...
master thesis 1996
document
Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Beschrijving van het programma PLONS voor het berekenen van de uitwisseling van water tussen een natte strook langs een vaarweg en die vaarweg. Ook de theoretische achtergronden worden gegeven.
report 1994
document
Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Toetsing van het programma PLONS (Positionering en lengteverdeling van openingen in een natte strookverdediging) aan praktijkmetingen uitgevoerd langs het kannal Wessem-Nederweert en langs den Zuid-Willemsvaart.
report 1994
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993
document
Geilen, N. (author), Coops, H. (author), Schoor, M. (author), Smits, T. (author)
In het kader van onderzoek naar natuurvriendelijke oeverbescherming langs de grate rivieren worden door het RIZA (afdelingen Biologie en Fysica) de mogeIijkheden van de aanplant van wilgen bestudeerd. In april 1990 zijn daartoe op drie lokaties langs de Waal, in kribvakken ter hoogte van Gendt, Druten en Gameren, wilgenstekken aangeplant. In...
report 1991
Searched for: subject%3A%22natuurvriendelijke%255C+oevers%22
(1 - 20 of 22)

Pages