Searched for: subject%3A%22oevers%22
(1 - 20 of 51)

Pages

document
Tieleman, O.C. (author)
As part of the Afsluitdijk project the discharge capacity, which is currently facilitated by two sluice complexes, is increased to cope with future sea level rise. It was decided to realise this by an innovative solution: the pump gate. The steel lifting gates, each containing three pumps, will be implemented in the existing sluice complex in...
master thesis 2016
document
Volbeda, E.A. (author)
Bank protections are currently constructed with stone, wood, concrete and steel. NETICS has introduced a sustainable and commercially very attractive alternative called the GEOWALL. The goal of this study is to find a viable field of application within the quay structures by considering the arising challenges of a larger scale wall. Additionally...
master thesis 2016
document
Walburg, L. (author)
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van karakter zal veranderen: van strakke, versteende oevers naar meer natuurlijke land-water...
report 2012
document
Sollie, S. (author), Brouwer, E. (author), De Kwaadsteniet, P. (author)
Deze handreiking over natuurvriendelijke oevers bevat praktische instrumenten waarmee waterbeheerders de plaatsbepaling van natuurvriendelijke oevers kunnen optimaliseren en het natuurrendement van deze oevers kunnen vergroten. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch...
report 2011
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010
document
Van der Wal, M. (author), De Jong, M. (author), Weiler, O.M. (author)
Het project WINN staat voor "Waterinnovatie Rijkswaterstaat". Binnen het WINN project worden in 2009 door Deltares, als uitvoerend partner binnen WINN, enkele innovatie-ideeën binnen het thema Water & Energie geëvalueerd op praktische haalbaarheid. Een van die ideeën is de mogelijkheid om golfdemping langs kades/oevers van binnenvaartkanalen te...
report 2010
document
De Kwaadsteniet, P. (author)
De natuurvriendelijke oevers is een vertrouwd begrip in de Nederlandse waterwereld. Vanaf begin jaren 90 heeft het de Nederlandse wateren voetje voor voetje veroverd. Waar wat ruimte, geld en enthousiasme is, zijn harde oevers voorzien of vervangen door oeverbegroeiingen. En sinds de Kaderrichtlijn Water echt handen en voeten kreeg, is de...
report 2010
document
Van der Meulen, E.S. (author), Joziasse, J. (author), Vink, J.P.M. (author), Penailillo Burgos, R.S. (author), Jaimes Jaimes, J.A. (author), Rodriguez Aguilera, D. (author), Klaver, G.T. (author)
Bij de aanleg van overstromingsgebieden in rivier- of beekdalen, met als doel het vergroten van de waterbergingscapaciteit, loopt de waterbeheerder vaak tegen het probleem aan dat de bodemkwaliteit van de overstroomde gebieden wordt beïnvloed door de kwaliteit van zwevend stof (in dit project is gefocusseerd op het gehalte aan zware metalen)....
report 2009
document
De Vries, M.B. (author)
Op zoek naar duurzame ontwikkeling van onze delta, naar veiligheid in een aantrekkelijke omgeving, ligt die gedachte steeds vaker ten grondslag aan hoe we met water omgaan. Hoe we ons ertegen beschermen en hoe we het beheren. Als de golfbreker iets duidelijk maakt is het wel dat waterbouw en natuur elkaar niet uitsluiten. Planten en dieren...
report 2009
document
Dieleman, I. (author)
master thesis 2009
document
Bouwmeester, H. (author), Elsinga, J. (author), Hendrich, M. (author), Lagendijk, O. (author), Der Nederlanden, H. (author)
In deze publicatie zijn de resultaten van de zeven pilotprojecten beschreven en verbeeld. Hiermee is de leerwinst toe gankelijk voor betrokkenen bij gebiedsontwikkelingsprojecten in vergelijkbare situaties. In deel I zijn de leerpunten uit de projecten samengebracht in een beknopte hand reiking. De handreiking volgt het cyclische ontwerpproces:...
report 2009
document
Pelsma, T.A.H.M. (author), Weenink, E. (author), Hoogland, G. (author)
In opdracht van de afdeling Planvorming van de Sector Watersystemen, is een studie opgezet om te komen tot standaard ontwerpen voor natuurvriendelijke oevers. In het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zullen de komende tijd flinke stukken waterkering of kades worden verstevigd. Zowel binnen- als buiten de ecologische...
report 2009
document
Willemsen, J. (author)
Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor...
report 2008
document
Apon, L. (author)
Voorliggend handboek heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden. Met behulp van deze richtlijnen kan afstemming plaatsvinden tussen de ontwerper en de beheerder van de waterberging. Hierdoor wordt het ontwerp van een waterbergingsproject als het ware ...
report 2007
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
Wetterskip Fryslan is voornemens vanaf 2008 de rietkragen langs de hoofdwatergangen van de Friese boezem te gaan maaien. Daarbij wil het waterschap maximaal de eerste vijf meter vanaf de landzijde onderhouden. Om alvast ervaring op te doen met dit rietmaaien is in de winter van 2005/2006 een proefproject opgestart, waarbij op experimentele basis...
report 2006
document
Stowasser, A. (author)
report 2005
document
Tijssen, H. (author)
Inspectierapport van de Maasoevers bij Hedel, Kerkdriel en Ooijen. De oevers zijn regelmatig waargenomen en ingemeten.
report 2002
document
Van der Loos, R.M.M. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
Milieuaspecten,natuurwaardenen de landschappelijke impact van een werk spelen een steeds grotererol in het ontwerp en de realisatie van projectenvan Rijkswaterstaat. De Leidraad Keuzemethodiek Dijken Oeverbekledingen I en II,die eind jaren tachtig verscheen, was een eerste aanzet tot het afweegbaar maken van milieuaspecten bij waterbouwkundige...
report 2001
document
Van Zuilen, P. (author), Belgraver, P. (author)
Dit rapport bevat een eerste aanzet tot een document dat als leidraad kan dienen bij het invullen van de verschillende stappen van het 10-stappenplan. Voor de stappen 6 tot en met 10 van het 10-stappenplan voorbeelden van uitwerkingen voor oever en bodems. Het document kan tevens dienen als checklist en als basis voor het vullen van het...
report 2001
Searched for: subject%3A%22oevers%22
(1 - 20 of 51)

Pages