Searched for: subject%3A%22oeververdediging%22
(1 - 13 of 13)
document
Anonymus, A. (author)
besteksdocumenten
report 2005
document
Goudriaan, J. (author), Neven, M. (author)
Studie naar het veranderenv an het beleid bij ingrijpen bij oevererosie, met name langs de Maas. Rapport bevat ook achterliggende studies, en case studies. Het rapport beoogt de criteria aan te leveren om al dan niet in te grijpen bij spontaan optredende oevererosie, dus niet voor trajecten waar de oeververdediging actief wordt verwijderd!...
report 2004
document
Jongeling, T.H.G. (author), Blom, A. (author), Jagers, H.R.A. (author), Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
In het kader van het Samenwerkingsproject 'Steenstabiliteit' met DWW-RWS is in hetjaar 2000 gewerkt aan het verbeteren van methoden voor het ontwerpen van granulaire verdedigingen van onderwaterbodems. Er is daarbij gezocht naar mogelijkheden om met een numeriek, 30-stromingsmodel (CFX) een representatieve grootheid voor de op de granulaire...
report 2003
document
Wereldwijd is men het er inmiddels over eens dat het klimaat verandert. Omdat toenemende rivierafvoeren tot de effecten van zo'n verandering behoren en die effecten ook bij ons in Nederland zullen optreden, moeten we nu al nagaan wat die gevolgen betekenen voor de Maas. Allerlei vragen moeten in dat geval worden beantwoord. Wat kunnen we doen?...
report 2003
document
Hoeksema, H.J. (author), Liek, G.A. (author)
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden onder andere de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de oeverontwikkelingen in de periode 1980-1990. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan in...
report 2002
document
Van Beek, R.J. (author)
ARAPREE is een voorspanelement op basis aramidevezels, ontwikkeld door de HBG en AKZO. Dit nieuwe materiaal heeft een aantal voordelen vergeleken met voorspan- en wapeningsstaal. Echter de hoge kostprijs van ARAPREE is een van de redenen dat het daar wordt toegepast waar de gunstige eigenschappen van ARAPREE tot uiting komen en een toepassing in...
master thesis 1991
document
Kamphuys, P.A. (author)
De Houtribdijk verbindt Lelystad met Enkhuizen en vormt aldus de noordoostelijke begrenzing van de toekomstige Markerwaard. Bij de aanleg van de dijk (1963 - 1975) werd ervan uitgegaan, dat de oeververdediging aan de Markermeerzijde spoedig overbodig zou zijn door de aanleg van de Markerwaard. De "binnenbekleding" werd dan ook relatief licht...
master thesis 1988
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van typen schanskorven (gabions), hun toepassing en ontwerpmethoden voor schanskorven in de waterbouw
report 1984
document
Velthuijzen van Zanten, R. (author)
De bepaling van lacunes in de kennis ten aanzien van oeverbeschermingen is nodig om opzet en uitvoering van het OEBES onderzoek te doen uitmonden in resultaten die deze lacunes geheel of ten dele opvullen. Zowel de ontwerpmethodiek als de huidige in gebruik zijnde ontwerpregels leiden tot onjuist gedimensioneerde oeververdedigingen. Enerzijds is...
report 1980
document
Hoogendoorn, A.D. (author)
In dit overzicht zijn tekeningen verwerkt betreffende de oevers van de volgende kanalen: Klasse VI: 1. Noordzeekanaal 2. Hartelkanaal 3. 3chelde-Rijnverbinding 4. Kanaal Terneuzen - Sas van Gent Klasse V: s. Maas-Waalkanaal 6. Kanaal door Zuid-Beveland 7. Kanaal door Walcheren 8. Julianakanaal De tekeninGen bevatten: - dwarsprofielen van kanaal...
report 1974
document
Brolsma, J.U. (author)
De langs het Hartelkanaal en de daarop aangetakte Seine- en Dintelhaven aangebrachte oeverbeschermingen zijn in hoofdzaak in een viertal kategoriën onder te brengen: (1) gezette glooiing, bestort onderwaterbeloop (2) gezette glooiing, onder water SRO-zand (3) asfaltglooiing, bestort onderwaterbeloop (4) prepaktglooiing. In dit rapport zal elk...
report 1974
document
Beschrijving met foto’s en tekeningen van uitgevoerde experimentele oeververdediging langs de Gelderse IJssel, met ervaringen mbt de uitvoering en het gedrag.
report 1973
document
Anonymus, A. (author)
Op grond van de ervaringen opgedaan met de toepassing van geprefabriceerde asfaltplaten als boordvoorziening van het Amsterdam-Rijnkanaal is gebleken dat bijzondere aandacht besteed moet worden aan de volgende punten: 1. Voor het leggen van de platen dient een methode te worden toegepast waarbij de platen zo min mogelijk aan ongewenste...
report 1968
Searched for: subject%3A%22oeververdediging%22
(1 - 13 of 13)