Searched for: subject%3A%22onderzoek%22
(1 - 20 of 218)

Pages

document
Het boek Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen geeft een verdiepend beeld van bouwkunde als wetenschappelijke discipline, gaat expliciet in op de relatie tussen ontwerp en onderzoek en richt zich met name op praktische vaardigheden die bouwkundestudenten ontwikkelen gedurende hun bacheloropleiding in Delft. Het boek is opgebouwd uit vier...
book 2022
document
Nijhuis, S. (author)
De ontwerpatlas buitenplaatslandschappen Gelderland draagt bij aan inzicht ten behoeve van duurzame instandhouding en ontwikkeling van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Met de atlas brengen we de landschappelijke structuur door de tijd heen in beeld en koppelen dat aan ontwerpend onderzoek op verschillende schaal. Kennis van de...
other 2021
document
Welle Donker, F.M. (author), Braggaar, Rob (author), van Loenen, B. (author)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Met de NL DIGITAAL Data Agenda Overheid laat het ministerie van BZK ook zien dat er een duidelijke ambitie is om de burgers en ondernemers centraal te stellen en te komen tot gebruiker gedreven overheidsdata. Een...
report 2019
document
van Soelen, Gerard (author)
Door middel van het vak Onderzoek & Ontwerpen, opgezet door de Stichting Technasium, ontwikkelen leerlingen vakoverstijgende competenties. Het is noodzakelijk dat leerlingen deze competenties zelfregulerend leren ontwikkelen; dit verhoogt de effectiviteit van het leerproces. Doel van het onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de...
master thesis 2018
document
van der Linden, H.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Tien ontwerpteams, vijf steden, een onzekere toekomst: dat zijn de ingrediënten voor de ontwerpstudie 'De stad van de toekomst'. Onderzoekers van de TU Delft analyseren welke meerwaarde zulke ontwerpstudies hebben voor gebiedsontwikkelaars. “Het oude is er niet voor niets.”
report 2018
document
Van Alphen, M.L.M. (author)
Een aanhoudend probleem in de vastgoedontwikkeling is het afstemmen van het aanbod van woningen door de ontwikkelende partij op de vraag naar woningen van woningzoekenden. In deze masterscriptie wordt een methode ontworpen om de voorkeuren van woningzoekenden om te zetten in concrete ontwerpeigenschappen van een woning. Uit de methode volgt een...
master thesis 2016
document
Stigter, J (author), Erkens, S.M.J.G. (author), Sluer, B (author)
Tussen de Eisen 1978 en Standaard 2015 is de regelgeving vele malen aangepast. Proeven, definities, eisen en toleranties zijn allen aangepast. Maar nog veel belangrijker is dat gestart is met het vervangen van het vertrouwde empirische technisch kader voor asfaltverhardingen door een nieuw functioneel kader. Voor asfaltbeton is hiermee in 2008...
conference paper 2016
document
Vulker, J. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum. Deze bijdrage is inzichtelijk gemaakt door middel van een ruimtelijk relatiemodel en bijpassende aanbevelingen. Deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen en bij het...
master thesis 2015
document
Autar, S.A. (author)
De aanleiding voor dit onderzoek vormt het groeiende aantal crowdfunding initiatieven in vastgoed- en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Tegelijkertijd kan de mogelijke toepassing van crowdfunding door de vastgoed- en stedelijke ontwikkelingssector nog niet objectief worden beoordeeld wegens een tekort aan kennis en wetenschappelijk onderzoek....
master thesis 2015
document
Heijer, A.R. (author)
A major renovation or transforming of a monument in the Netherlands requires an environmental permit. For this permit a cultural-historical research is needed in which contains the values of the object are determined. This examination is usually done by specialized historic research agencies, which results in considerable costs. In addition to...
master thesis 2014
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
working paper 2013
document
Niaounakis, T. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
working paper 2013
document
Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
report 2013
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken’ (TRGS). In dit technisch rapport worden benodigde schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optreden waterspanningen beschreven en handreikingen gegeven bij het opstellen van die schematiseringen. Tevens worden handreikingen gegeven...
report 2012
document
Dubbelboer, E.M. (author)
Mijn afstudeeronderzoek gaat over de herbestemming van kleine dorpskerken in Nederland. Ik heb een referentieonderzoek gedaan naar dit fenomeen in het algemeen en een bouwhistorisch onderzoek met een specifieke dorpskerk als onderwerp. Dit bouwhistorisch onderzoek gaat over de voormalig gereformeerde kerk in 2e Exloërmond. Voor deze kerk heb ik...
master thesis 2012
document
Hoekstra, T. (author)
Today, timber structures are receiving attention more and more. Because of the increasing interest in sustainable construction as well as for other reasons, building industry in Europe is (re)-discovering multi-storey timber structures for construction of mid-rise buildings. In this master’s thesis, an analytical calculation method and modelling...
master thesis 2012
document
Van der Zanden, A.H.W. (author), Ouwehand, G.M. (author), Van Zomeren, B.C. (author), Huizer, C.G. (author)
Overzicht van producten en diensten van het Shared Service Centre ICT van de TU Delft in samenwerking met onderzoekers.
report 2010
document
Soeter, J.P. (author)
Het sociaaleconomisch denken over investeringen en bouwproductie was in de naoorlogse periode sterk gericht op groeien onder evenwichtige verhoudingen. Het ging daarbij onder meer om een vanuit welvaartsgroei optimale verhouding tussen woningbouw en totale investeringen in vaste activa. Meer specifiek ging de aandacht uit naar afstemming van de...
doctoral thesis 2010
document
Kooijman, D. (author), Sierksma, R. (author)
De faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft voor docenten en onderzoeksmedewerkers haar tijdelijke gebouw aan de Julianalaan sinds oktober 2008 ingericht met zalen vol flexibele werkplekken. Dit is een revolutionaire verandering voor een universitaire faculteit waarin tot voor kort sprake was van een ‘creatief-stabiliserende’ omgeving:...
journal article 2009
document
Komossa, S. (author)
The research focuses on the transformation of the urban block in relation to the public realm of the two great Dutch cities Amsterdam and Rotterdam throughout the last 400 years. In order to analyse the process of transformation, Dutch urban blocks are selected that can be considered paradigmatic for different historical periods . The time span...
doctoral thesis 2008
Searched for: subject%3A%22onderzoek%22
(1 - 20 of 218)

Pages