Searched for: subject%3A%22ontgronding%22
(1 - 20 of 72)

Pages

document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author)
report 2007
document
Verheij, H.J. (author), Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Tulp, L. (author)
report 1998
document
Walhout, T. (author)
Voor dijken met een voorland van zand kunnen berekeningen worden gedaan naar het ontstaan van ontgrondingskuilen met het model DUROSTA. Naarmate het erosie- en sedimentatiegedrag van het bodemmateriaal van het voorland afwijkt van dat van zand, wordt de betrouwbaarheid van de berekeningen minder. Uit de berekeningen die in het kader van dit...
report 1997
document
Verheij, H.J. (author), Klomp, W.H.G. (author)
report 1996
document
Mastbergen, D.R. (author)
De proefresultaten van het experimentele onderzoek naar de ontgrondingskuilafmetingen bij persleidingbreuk, M1007, [3], alsmede een aantal praktijkgevallen zijn opnieuw geanalyseerd. Daartoe moesten een aantal grootheden opnieuw berekend worden uit de gearchiveerde meetgegevens. Er zijn een aantal dimensieloze parameters afgeleid, gebaseerd op...
report 1991
document
Wal, M. van der (author), Driel, G. van (author), Verheij, H.J. (author)
report 1991
document
Wal, M. van der (author)
report 1991
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
Hernandez, J.A. (author)
In deze notitie is het ontwerp van de nieuwe teenconstructie van de duinvoetverdediging bij Ter Heyde behandeld. Deze teenconstructie is nodig gebleken na analyse van de uitgevoerde ontgrondingsberekeningen, die een kuildiepte nabij de teen voorspellen tot uiterst N.A.P. -3 m. Als principe oplossing is door de Directie Zuid-Holland gekozen voor...
report 1989
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een inventaristie gemaakt van de over ontgrondingskuilen beschikbare gegevens. Op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuur gegevens zijn enige conclusies getrokken omtrent de vorm en...
report 1988
document
Driegen, J. (author)
report 1987
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het algemeen doel van het onderzoek lokale ontgronding is het numeriek modelleren van ontgrondingskuilen als functie van de tijd (twee dimensionaal vertikaal). Het model moet bij gegeven initiele stroomcondities en berekende materiaaleigenschappen de configuratie van de ontgrondingskuil na een bepaalde tijd simuleren. Hiertoe zijn twee modellen...
report 1987
document
Kolkman, P.A. (author), Uwland, J. (author), Kleef, E. van (author)
report 1987
document
Driegen, J. (author)
report 1987
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22ontgronding%22
(1 - 20 of 72)

Pages